بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بیمارستان های اصفهان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: یکی از علت‌های مهم
عفونت‌های بیمارستانی، استافیلوکوکوس اورئوس‌های
مقاوم به متی‌سیلین می باشد. که سبب وعامل مرگ ومیر در ایران و جهان می باشد.این پاتوژن ها، بخاطر مقاومت به
گروه‌های مختلف آنتی‌بیوتیکی
، با مشکل درمان روبرو هستند.هدف این مطالعه تعیین فراوانی استاف های مقاوم به
آنتی‌بیوتیک‌هاست،که
برای مطالعات اپیدمیولوژیک با دیگر کشورها مفید است. مواد و روش کار:150نمونه‌ از بخش های
مختلف بیمارستان‌های الزهرا وشریعتی وغرضی اصفهان گرفته شده و در محیط انتخابی استاف اورئوس کشت داده ‌شدند.
تست های شیمیایی مربوطه انجام گرفت ونمونه های کاتالاز وکوآگولاز مثبت جدا شده وبا
روش آگار اسکرینینگ نمونه های مقاوم به متی سیلین و اگزاسیلین تشخیص داده شدند. نتایج و بحث: نتایج این پژوهش
نشان داد که میزان سویه های مقاوم در مراکز درمانی اصفهان به 56.6 درصد رسیده است
که علاوه بر آن مقاومت چند داروییرا نیز
نشان می دهد. کلونیزاسیون MRSA و آلودگی دو دهه اخیر افزایش یافته است. این
مطالعه نشان داد که تشخیص سریع MRSA بوسیله آگار اسکرینینگ امکان پذیر بوده و با
غربالگری بیمارستان‌ها، می توان از انتشار آن جلوگیری کرد.همچنین تعلیم
کارکنان ،مسیر یابی آلودگی ها وکنترل عفونت های بیمارستانیبسیار مفید می باشد.    

کلیدواژه‌ها