بررسی تست حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های E.coliجدا شده از لاشه های طیورگوشتی صنعتی ارجاعی به آزمایشگاه در شهرستان آمل در چهار ماهه ابتدایی سال 91 با استفاده از تست انتی بیوگرام

نویسنده

چکیده

 مقدمه هدف :باکتری E.coli شامل سویه های
بیماری زا و غیر بیماریزایی هست که در دستگاه گوارش پستانداران وپرندگان زندگی می
کنند.سویه هایی از این باکتری برای انسان به خصوص انهایی که با صنعت طیور در
ارتباط اند منجر به اسهال می شود. این باکتری هم به عنوان باکتری اولیه وهم ثانویه
می تواند منجر به عفونت های سیستمیک ویا موضعی شود. این باکتری به نسبت در گله های
طیور صنعتی شهرستان آمل شیوع داشته و خسارات اقتصادی ،تلفات ،کاهش رشد ،مقاومت های
انتی بیوتیکی وعدم پاسخ به درمان از عوارض استفاده خودسرانه انتی بیوتیکها توسط افراد نااگاه وعدم استفاده
از تست انتی بیوگرام توسط کلنسینها در درمان عفونت هایی که توسط این باکتری صورت
می گیرد.  مواد وروش کار :از کلیه لاشهای
ارسالی به ازمایشگاه کشت داده شدنمونه ها از کبد وقلب انتخاب شده بود. وسپس پرگنه هایی از انرا به محیط کشت تست
انتی بیوگرام انتقال داده وسپس حساسیت انها سنجیده شد.  نتایج وبحث : نتایج تحقیق در
جدول بالا به درصد به نمایش در امده ولازم
است قبل از تجویز هر گونه انتی بیوتیکی ابتدا یک تست انتی بیوگرام گرفته شود
وحساسیت ان سنجیده وسپس اقدام به درمان
انتی بیوتیکی بکنیم . وبرای جلوگیری بیشتر
از مقاومت: انتی بیوتیکی از تجویز خود سرانه انتی بیوتیک بپرهیزیم و اقدام در حفظ
مسائل بهداشتی ومدیرییتی و استفاده از پربیوتیک ها توصیه می گردد. 

کلیدواژه‌ها