بروز 2 مورد squamous cell carcinoma فرج در یک گله گاو شیری

نویسنده

چکیده

  مادیان و شناخته شده میباشد. عمدتا تومور,
گاو,بز,در گوسفند(s.c.c) مقدمه :
کارسینوم سلول های سنگفرشی در مناطقی از پوست که فاقد پشم یا مو میباشند و در معرض
نور مستقیم خورشید قرار دارند بیشتر دیده میشود.در مورد اتیولوژی و ایجاد دایمرهای پیریمیدین در سلولهای پوششی
پوست اشاره کرد.(uv) تومور میتوان به تششع نور خورشید بیشترین گزارشات مربوط به
کشور کنیا میباشد. ضایعه فوق در فرج ممکن است حالت اولسراتیو یا حالت زخم
داشته باشد یا به شکل افزایشی وبرجسته مشاهده گردد.یکی از ریسک فاکتورهای مهم در
بروز جنین توموری فقدان رنگدانه ملانین در فرج میباشد.در پلک گاو شیری رایج است
اما علی رغم جست وجوهای فراوان هیچ گزارشی در مورد تومور فوق در فرج گاو در (s.c.c) بروز  ایران مشاهده
نگردید.  مواد و روش کار: تومور فوق به
صورت یک توده گل کلمی و نسبتا بزرگ به قطر تقریبی 5 سانتی متر مشاهده گردید.هر دو
تومور پس از جراحی برداشت و به آزمایشگاه پاتولوژی ارجاع گردید.توده ی
توموری قوام سفت داشته و ماکروسکوپیک قرمز
تیره به نظر میرسید.باعنایت به اینکه تومور واجد خونریزی فراوانی بود به نظر
میرسیدکه شاید این تومور منشا عروقی داشته باشد. تومور فوق در مقطع برش واجد نقاط
نکروتیک و التهاب فراوان بود.مقاطع بافتی به ضخامت 4میلی متر از تومور فوق تهیه و
در فرمالین بافر خنثی 10%
پایدار گردید.مقاطع 5 میکرونی با رنگ آمیزی معمولی رنگ آمیزی شده و مورد مطالعه ریزبینی قرار
گرفت.(H&E ) مشاهده گردید.سلول های توموری چند وجهی بوده
سیتوپلاسم قرمزs.c.c)بحث و نتیجه
گیری: در مطالعه ریزبینی علائم مشخص روشن و هسته های واکوئله داشتند.علائم بدخیمی
نظیر پلی مورفیسم و میتوز سلولی متوسط و پل های بین سلولی موید اپیتلیالی بودن
تومور بود.مرواریدهای شاخی فراوان و تهاجم به بافت همبند زیر مخاط به همراه نکروز
و خونریزی و التهاب مشاهده شد تفریق از سایر تومورهای اپیتلیالی نظیر کارسینوم
سلول های بازال و فیبروپاپیلوم وهمچنین ضایعات التهابی ضروری میباشد.   

کلیدواژه‌ها