تعیین درستی بالینی، حساسیت و ویژگی پروتئین های فاز حاد شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاو

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: در حال حاضر،
شمارش سلول های سوماتیک و کشت باکتریایی شیر به عنوان استاندارد طلایی در تشخیص
ورم پستان تحت بالینی گاو در نظر گرفته می شود. اما تحقیقات جدید حاکی از آن است
که این آزمایش ها فاقد حساسیت و ویژگی مناسب به منظور تشخیص این بیماری می باشند .
بنابراین به منظور تشخیص بهتر این بیماری در گاو نیازمند به بیومارکرهای جدیدی با
حساسیت و ویژگی یالا می باشیم. پروتئین های فاز حاد، پروتئین هایی هستند که غلظت
آنها در پاسخ به التهاب افزایش (پروتئین های فاز حاد مثبت) یا کاهش (پروتئین های
فاز حاد منفی) می یابد. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی پروتئین های فاز حاد
مثبت و منفی شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس گاو
در ایران است.  مواد و روش کار: تعداد 30 راس
گاو نژاد هلشتاین که از لحاظ بالینی سالم بودند به طور تصادفی از 5 گاوداری صنعتی
استان تهران انتخاب شدند. شیر کارتیه هایی که تعداد سلول های سوماتیک آن ها بیش از
100000 سلول در میلی لیتر بوده و در نتیجه کشت آن ها استافیلوکوکوس اورئوس جدا شد
به عنوان کارتیه آلوده به ورم پستان تحت بالینی و شیر کارتیه قطری مقابل آن ها در
صورت منفی بودن نتیجه کشت و تعداد سلول سوماتیک کمتر از 100000 سلول در میلی لیتر
به عنوان کارتیه سالم و کنترل داخل حیوانی مورد مطالعه قرار گرفتند. غلظت آمیلوئید
A
در شیر تام با استفاده از کیت الیزا و غلظت آلبومین، بتالاکتوگلوبولین،
آلفالاکتالبومین و ایمونوگلوبولین ها در سرم شیر به روش الکتروفورز استات سلولز و
دانسیتومتری تعیین گردید. حساسیت، ویژگی و نقطه برش هر پروتئین با استفاده از
آنالیز راک محاسبه شد.  نتایج و بحث: میانگین و میانه غلظت آمیلوئید A شیر، آلبومین،
آلفالاکتالبومین و ایمونوگلوبولین های سرم شیر کارتیه های مبتلا به طور بسیار
معناداری نسبت به کارتیه های سالم، بالاتر بود(p   

کلیدواژه‌ها