بررسی نقش احتمالی شتر در انتقال انگل بالانتیدیوم کولای به انسان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بالانتیدیازیس (balantidiasis)
یک بیماری انگلی زئونوز ناشی از تک یاخته ایی مژه دار به نام بالانتیدیوم کولای (balantidium.coli) است که
متعاقب بلع کیست یا تروفوزوئیت انگل رخ می دهد. علائم بیماری در انسان شامل اسهال،
کولیک شدید، بی اشتهایی، استفراغ و تهوع می باشد. ابتلا به بالانتیدیازیس می تواند
سبب آپاندیسیت، سوراخ شدن کولون، عفونت مجاری ادراری، واژینیت، آبسه کبدی و عفونت
ریوی در افراد مبتلا گردد. موارد متعدد بیماری در مناطق گرمسیری از جمله ایران مشاهده
گردیده است. در اکثر نقاط دنیا خوک به عنوان مخزن انگل و عامل آلوده کننده انسان
شناخته شده است. با توجه به عدم پرورش و نگهداری خوک در کشورهای اسلامی، از جمله
ایران، مخزن انگل و عامل آلودگی انسان در این مناطق ناشناخته می باشد. با توجه به
مشاهده مواردی از ابتلای شتر به بالانتیدیازیس در استان کرمان توسط نگارندگان، این
دام می تواند به عنوان منبع احتمالی انگل فوق در کشور مطرح گردد. مواد و روش کار: در شترهای دارای
علائم بالینی شامل بی اشتهایی، افسردگی و اسهال، نمونه مدفوع از تمامی دام های گله
اخذ گردید. با استفاده ازروش شناورسازی اقدام به جداسازی، شناسایی و شمارش کیست و
تروفوزوئیت انگل بالانتیدیوم کولای در تعدادی از دام های دارای نشانه های بالینی
گردید. نتایج و بحث: با توجه به نشانه
های بالینی، مشاهده تروفوزوئیت و کیست انگل در مدفوع و پاسخ به درمان، ابتلای
تعدادی از شترهای معاینه شده به بالانتیدیازیس تایید گردید. در مقاله حاضر، نقش
شتر به عنوان منبع احتمالی انگل فوق در کشور، روشهای تشخیص و درمان دامهای مبتلا و
نیز راههای احتمالی آلودگی دامها و انتقال بیماری به انسان بررسی گردیده است.   

کلیدواژه‌ها