مطالعه باکتری شناسی و مقاومت دارویی باکتریهای جدا شده از موارد عفونت کیسه زرده در جوجه شتر مرغهای مزارع اطراف کرمان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: به دنبال افزایش
مراجعات ناشی از مرگ و میر جوجه شتر مرغهای مزارع اطراف کرمان به بیمارستان
دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان اقدام به کالبد گشایی و آزمایشات پاراکلینیکی
شد.از آنجایی که بیماری عفونت کیسه زرده
بیشترین و مهمترین علت اینگونه تلفات تشخیص داده شده، لذا ابتدا باکتری های دخیل
در این بیماری شناسایی و سپس اقدام به ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها شد. مواد و روش کار: در این مطالعه،
از 37 مورد کیسه زرده عفونی طبق روشهای استاندارد کشت میکروبی تهیه و پس از خالص
سازی اقدام به تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به 17 نوع آنتی بیوتیک به روش
دیسک-دیفوزیون شد. نتایج و بحث: طبق نتایج به
دست آمده از تمام 37 مورد (100درصد نمونه ها) حداقل یک باکتری جدا گردید. در 29
مورد (78.38 درصد) به طور همزمان حضور بیش از یک باکتری محرز گردید. در 37 نمونه
(100 درصد) باکتری E.coli، در 21 نمونه
( 65.75 درصد) سودوموناس، در 11 نمونه (29.73 درصد) استافیلوکوکوس و در 8 نمونه
(21.62 درصد) پروتئوس جدا گردید. بیشترین مقاومت دارویی در اشرشیاکلی جدا شده به ترتیب
شامل: فلومکوئین 95درصد، تتراسیکلین
90درصد، سولتریم 81درصد، انروفلوکساسین 58درصد و فلورفنیکل 51درصد بود و
بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی در اشرشیاکلی جدا شده به ترتیب جنتامایسین 84درصد و
لینکواسپکتین 76درصد مشخص گردید. مطالعه حاضر نشان می دهد در فارمهای شتر مرغ منطقه به خصوص
در جوجه شتر مرغهای نوزاد بیماری عفونت کیسه زرده و عوارض و بیماریهای ناشی از
سویه های بیماریزای اشرشیاکلی از مهمترین خطراتی است که سلامتی حال حاضر و آینده
شتر مرغها را تهدید می کند. رهایی از این بیماری منوط به ارتقای سطح بهداشت جوجه
کشی ها و کارآمد کردن مدیریت بهداشتی دوره پرورش است.    

کلیدواژه‌ها