بررسی شیوع آلودگی سالمونلایی در مرغ های کشتاری استان مرکزی به روش سنتی و PCR

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: گوشت مرغ آلوده به باکتری سالمونلا به عنوان یکی از
مهمترین منابع سالمونلایی غذا زاد محسوب می شود. پیشرفت های صورت گرفته در زمینه
روش های سریع جداسازی و تشخیص سالمونلا ،باعث تسهیل هر چه بیشتر این امر برای
سازمان های رسمی و کارخانجات مواد غذایی گشته است. به علاوه این روش ها باعث شده
اند تا در مورد سلامت محصول نهایی حاصل از کارخانجات مواد غذایی تصمیمات دقیق تری
گرفته شود. در این تحقیق میزان شیوع آلودگی سالمونلایی در مرغ های گوشتی کشتاری
استان مرکزی ارزیابی شده است. مواد و روش کار: بدین منظور 40 مرغ گوشتی حاضر در 10 مرغداری
انتخاب و پس از کشتار(در محل کشتارگاه و قبل از ورود به چیلر) نمونه برداری از
پوست گردن آن ها صورت گرفت. حضور و یا عدم حضور سالمونلا به هر دو روش کشت سنتی و PCR با استفاده از پرایمر های OGDH-1 و OGDH-2
جهت شناسایی ژن ogdh مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث: نتایج نشان داد که با استفاده از روش کشت سنتی،
سالمونلا از 7 نمونه (17%)
جداسازی شد. اما در مقایسه روش PCR حساسیت بیشتری نشان داد و DNA سالمونلایی در
9 نمونه (5/22%)
ردیابی شد. این باکتری پاتو‍ژن در
مجموع دو روش سنتی و PCR از 11 نمونه (5/27%) جداسازی
شد. تا کنون حساسیت و ویژگی بالاتر روش PCR در قیاس با
روش سنتی در جداسازی سالمونلا به اثبات رسیده است. افزودن یک آزمایش معمول PCR به همراه کشت
سنتی استاندارد می تواند در ارائه جزئیات دقیقی از شیوع این عامل بیماریزا در لاشه
مرغ های گوشتی موثر باشد.    

کلیدواژه‌ها