جداسازی و شناسایی نماتود کاپیلاریا کودین فلاتا از یک قطعه پلیکان تلف شده در باغ پرندگان کرمان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: نماتود کاپیلاریا
یکی از نماتود های خانواده کاپیلاری ایده می باشد. کرم های مویی نازک هستند. با چشم غیر مسلح نمی توان آن ها را
در روده دید. سیر تکاملی گونه های مختلف آن مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد. تخم
این نماتود در سیر تکاملی مستقیم برای میزبان نهایی عفونت زا می باشد و در سیر
تکاملی غیر مستقیم وارد کرم خاکی شده و به مرحله عفونت زایی می رسد. انگل های بالغ
باعث آماس جدار روده می شوندو در آلودگی شدید لاغری، بی اشتهایی و اسهال سفید دیده
می شود. تخم کپیلاریا شبیه تخم تریشوریس ولی از ان کوچکتر و بیشتر بشکه ای شکل
است. گونه های زیادی از این نماتود در طیور وجود دارند و از ایران گزارش شده اند
که از مهمترین آن ها کاپیلاریا کولومبه، کاپیلاریا بورساتا، کاپیلاریا انولاتا می
باشد. مواد و روش کار: یک قطعه پلیکان تلف شده در باغ پرندگان شهرستان
کرمان به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر ارجاع داده شد. پس از
کالبدگشایی اندام های مختلف این پلیکان روده باریک نیز مورد بررسی قرار گرفتبرای
این منظور محتویات روده ر الک 100 شستشو داده شد. مواد باقیمانده در الک در پلیت
ریخته شد و روی زمینه سیاه گذاشته شد و تعداد زیادی نماتود جدا گردید. نماتودهای
جدا شده ابتدادر سرم فیزیولوژی قرار گرفتند و پس از 10 ساعت به الکل 70درصد انتقال
داده شد.  نتایج و بحث: نماتود های جدا
شده در آزمایشگاه انگل شناسی با استفاده از لاکتو فنول شفاف سازی شدند و با
استفاده از کلید های تشخیصی کاپیلاریا کودین فلاتا تشخیص داده شد. تعداد زیاد این
نماتود باعث علائم دررمانگاهی مانند لاغری و کاهش اشتها می گردد. برای جلوگیری از
آلودگی طیور دیگر درمان با داروی ضد انگل به لوامیزول توصیه می گردد.    

کلیدواژه‌ها