بررسی سطوح مختلف اسیدهای آلی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر روی جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

 مقدمه وهدف: کنترل جمعیت
میکروبی روده یکی از مهمترین عوامل در صنعت پرورش طیور به شمار می رود و از طرفی
مواد افزوده شده به جیره غذایی میتواند اثرات جدی بر جمعیت باکتریهای روده طیور
داشته باشد, به همین دلیل آزمایشی به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف اسیدهای آلی
و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر روی جمعیت میکروبی روده صورت گرفت. مواد و روش کار: در این پروژه که
در قالب یک طرح کاملا تصادفی به اجرا در آمد، از 5 تیمار و 4 تکرار استفاده شد که
در هر واحد آزمایشی 10 قطعه جوجه یک روزه گوشتی از سویه تجاری راس 308 قرار داشت.
جیره تیمار شاهد بدون افزودنی و جیره غذایی تیمارهای 2، 3 و 4 به ترتیب حاوی 05/0
، 1/0 و 15/0 درصد از مخلوط اسید های آلی مورد آزمایش بود و در تیمار 5 آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین به جیره غذایی
افزوده شده بود. بعد از پایان دوره پرورش ، تعداد یک پرنده از هر تیمار که
نزدیکترین وزن را نسبت به وزن میانگین گروه خود داشت کشتار و نمونه از محتویات
ایلئوم جهت کشت در محیط های اختصاصی اشریشاکلی و لاکتوباسیلوس گرفته و در پلیت کشت
داده شد. داده ها در قالب مدل های خطی عمومی(GLM)توسط نرم
افزار SAS(5/11) و در سطح احتمال 5 درصد مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند. نتایج و بحث: نتایج بدست آمده
در مورد جمعیت اشرشیاکلی نشان می دهد جیره شاهد اختلاف معنی داری با سایر جیره های
آزمایشی داشته است(P 

کلیدواژه‌ها