ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز در سیلوی ذرت تولید شده در شهرستان شهرکرد

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: لیستریا
مونوسیتوژنز یک باکتری ساپروفیت و گرم مثبت میباشد.که به وفور در خاک،سیلوی
ذرت،مدفوع حیوانات و آب فاضلاب یافت می شود.لیستریا مونوسیتوژنز عامل ایجاد بیماری
لیستریوزیز در انسان و گونه های مختلفی از حیوانات میباشد.   مواد و روش کار: در این بررسی
تعداد50 نمونه سیلوی ذرت از 15 مزرعه اخذ شد. نمونه های اخذ شده به محیط غنی کننده
لیستریا انتقال و سپس24-48ساعت در گرمخانه 25 درجه سانتی گراد قرار گرفت. پس از
این مدت توسط سمپلر میزان1/0 میلی لیتر از
مایع غنی کننده هر شیشه برداشت کرده و در کنار شعله به پلیتهای حاوی محیط آگار
انتخابی لیستریا اضافه گردید. و با آنس حلقوی استریل کشت خطی از این مایع داده شد.
و سپس پلیتها به مدت 24ساعت در انکوباتور 37 درجه قرار داده شد.    نتایج و بحث: از50 نمونه مورد
مطالعه،لیستریا مونوسیتوژنز از10 درصد نمونه ها جدا شد. جدا سازی لیستریا مونوسیتوژنز از نمونه های سیلو نشانگر یک
خطر جدی برای سلامت عمومی است.      

کلیدواژه‌ها