پاتوفیزیولوژی نارسایی حاد و مزمن کلیه

نویسنده

چکیده

 از مهمترین اعمال کلیه :  1.ترشح محصولات دفعی بدن 2.تنظیم آب و نمک بدن 3.تنظیم تعادل اسید و باز 4.ترشح هورمون ها بیماری های کلیوی در چهار قسمت از بافت ممکن است روی دهد: 1.گلومرولی 2.لوله های ادراری 3.بافت بینابینی 4.عروق کلیه نارسایی حاد کلیه (ARF) 1.ممکن است در فیلتراسیون گلومرولی کاهشی ایجاد شود. 2.ممکن است محصولات دفعی نیتروژنه در بدن، احتباس پیدا کند. نارسایی حاد کلیه معمولاً بدون علامت است و میزان ترکیبات نیتروژنه و اوره و کراتینین در خون بالا می رود که می تواند در ارتباط با اولیگوری ایجاد شود.