یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سمینوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia)

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: سمینوما یا
آدنوکارسینوما بیضه یکی از تومورهای اولیه بیضه است که از سلول های زایای نابالغ
منشا می گیرد. این تومور به ندرت متاستاز می دهد و ممکن است به شکل دوطرفی رخ دهد.
این تومور معمولا در پرندگان بالای 5 سال رخ می دهد. متاستاز چندان شایع نیست ولی
در کبد ممکن است رخ دهد. تاکنون موردی از سمینوما در کبوتر در ایران گزارش نشده
است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی رادیوگرافیک و پاتولوژیکی (میکروسکوپیک و
ماکروسکوپیک) یک مورد کبوتر نر 9 ساله مبتلا به تومور سمینوما است. مواد و روش کار: یک کبوتر نر با
تاریخچه ای از شکم آویزان، وضعیت عمومی بد و مدفوع شل به کلینیک ارجاع داده شد.
شرایط لازم برای تصویربرداری رادیولوژی از دو نما بسته به شرایط، بین 37 تا 35
کیلو ولت با 300 میلی آمپر در 05/0 ثانیه تعیین شد. به علت کهولت سن و پیش آگهی
تاریک و عدم پاسخ به درمان، پرنده مذکور کشته شد و یک کالبدگشایی کامل صورت
پذیرفت. نمونه های بافتی جمع آوری شده در مایع نگهدارنده (فرمالین بافر 2/7 درصد)
ذخیره گردید و به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده شد. در آزمایشگاه مقاطع بافتی
میکروسکوپی براساس روش های بافت شناسی روتین تهیه و با رنگ های هماتوکسیلین و
ائوزین HE)) رنگ آمیزی شدند.  نتایج و بحث :در نمای
رادیوگرافیک، روده ها پرگاز و فضای زیادی را اشغال نموده بودند. در حفره لگنی دو
توده نامتقارن مشاهده شد. نشانه های
بالینی با حضور یک توده پیشرونده در ناحیه شکمی مرتبط هستند. در ملامسه حضور یک
توده در حال پیشرفت قابل تشخیص بود. در نکروپسی، طحال پرخون و بزرگ بود. بیضه ها
نامتقارن بوده و یک توده بیضی کپسول دار (13×25 سانتیمتر) حضور داشت. قوام این
توده نرم و رنگ آن صورتی - کرم بود. در برش سطح توده براق به نظر می رسید. بیضه
غیرمبتلا آتروفیک بود. روده ها پرگاز و مدفوع در کلوآک تجمع یافته بود. تشخیص تنها
از طریق بیوپسی و انجام آزمون هیستوپاتولوژی ممکن است. این تومور معمولا با
لمفوسارکوما، تومورهای کلیوی و تومور سلول های سرتولی اشتباه می شود. این مورد به
نظر می رسد اولین گزارش تومور سمینوما در کبوتر در ایران باشد.       

کلیدواژه‌ها