بررسی آلودگی به پارامفیستوموم وتأثیر فاکتورهای سن،جنس، نژاد و فصل بر آن در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه رودسر از اردیبهشت90تا اردیبهشت 91

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: خانواده
پارامفیستوماتیده شامل تعدادی از ترماتوهای شکمبه و نگاری نشخوارکنندگان می باشند
که دوران بلوغ خود را در شکمبه و نگاری سپری می کنند و در این ارگانها بدون ضایعه
بوده و برای میزبان خود خطری ندارند، اما مراحل نوزادی در روده باریک بوده و در
این محل ضایعات پاتولوژیک ایجاد می کند. در این مطالعه، بررسی شیوع آلودگی به پارامفیستومم در گاوهای کشتار شده بر
حسب سن، جنس، نژاد و فصل در کشتارگاه شهرستان رودسر در مدت یک سال از اردیبهشت ماه
1390 تا اردیبهشت ماه 1391 انجام گردید. مواد و روش کار: در این تحقیق که
بصورت توصیفی- مقطعی انجام شد بر روی 680 رأس گاو کشتار شده بررسی صورت پذیرفت که
پس از ذبح هر دام، ابتدا شکمبه از نظر ظاهری و سپس از لحاظ بافتی بازرسی شد، در
مرحله بعد، روده باریک از نظر وجود ضایعات پاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت و
مشخصات دامهای آلوده در فرمهای مخصوص برای تجزیه و تحلیل ثبت گردید. نتایج و بحث: در مجموع در
126(52/18 درصد)رأس گاو، آلودگی مشاهده شد که در فصل بهار 25 رأس (52/22درصد)،
تابستان 54 رأس(86/21)، پاییز33رأس(66/14درصد)، وزمستان 14رأس(43/14 درصد)، آلودگی
ثبت گردید. درصد آلودگی بر حسب سن در گاوهای کمتر ازدو سال، دو تا پنج سال وبیشتر
از پنج سال به ترتیب23/30، 14/16و 52/18درصدو بر حسب جنس در گاوهای نر09/49درصد
ودر جنس ماده63/12 درصد و در دو گروه بومی وغیربومی به ترتیب 31/60 و 68/39درصد
بود. بررسی آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو آزمون
مجذورکای صورت پذیرفت این نتایج نشان داد که دو فاکتور سن وجنس در میزان آلودگی
گاوها تاثیر ندارد ولی اختلاف در دو گروه بومی وغیر بومی معنی دار شد. با توجه به
آب و هوای منطقه رودسر وشرایط مناسب زیستی برای میزبان واسط یعنی حلزونها برنامه
کنترلی انگل به منظور پیشگیری از ابتلا و ایجاد خسارت ناشی از آن در گاوهای این
منطقه ضروری می باشد.    

کلیدواژه‌ها