بررسی فراوانی لاشه های معدوم شده گوسفند و بز به دلیل سارکوسیستوزیس به مدت 25ماه (مهر 87 تا آبان 89) در کشتارگاه خرمآباد

نویسنده

چکیده

  مقدمه و هدف: سارکوسیستوزیس ازبیماریهای تک یاخته ای مشترک بوده که در
آلودگی گوسفند و بز به کیست های انگل باعث کاهش کمی و کیفی گوشت تولیدی وضبط موضعی
یا کلی لاشه وزیان اقتصادی می گردد.  مواد وروش کار: در این بررسی با
مراجعه به اطلاعات ثبت شده کشتارگاه، تعداد گوسفند و بز کشتار شده و لاشه های حذف شده آنها به خاطر سارکوسیستوزیس
در این دوره به دست آمد وفراوانی لاشه های حذف شده ارزیابی شد .   بحث و نتایج: از58398 گوسفند ذبح شده 82 لاشه (14/0%)
واز28559بز2لاشه (007/0%) به دلیل آلودگی با سارکوسیست حذف شدند،
منجر به حذف در بز ناچیز ومیانگین بیشترین آلودگی گوسفند در پاییز 87 (16/0%)
وکمترین آلودگی گوسفند در زمستان 88 (12/0%)
بود . آلودگی منجر به حذف در فصل پاییز
نسبت به فصول دیگر بیشتر ودر زمستان کمتر بود.       

کلیدواژه‌ها