بررسی آلودگی های فارم مرغ تخم گذار شهرستان به جرب

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: بیماری های انگلی
در سیستم های پرورش طیور همواره مشکلات فراوانی را برای مزارع پرورش به همراه
داشته است. از مهمترین اکتوپارازایتها در ایران جرب دمانسیوس گالینه می باشد. جربب
درمانسیوس گالینه که به آن Red mite نیز می گویند. با خونخواری یکرفعه در شب
موجب آنمی یک دفعه و شدید شده که این مسئله می تواند عوارضی همچون کاهش تولید تخم
مرغ، عصبی بودن پرنده یا کانی بالیسم و حتی در ادامه موجب مرگ می شود و همچنین این
جرب از عوامل مهم انتقال پاستورلا به حساب می آید. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی
های فارمهای تخم گذار شهرستان گرمسار به جرب بود. مواد و روش کار: این تحقیق در 5
فارم تخم گذار شهرستان گرمسار در تابستان 1390 انجام شده است. برای صید جربها
کاغذهای سفید با ابعاد 15 x 30 سانتی متر را گرفته و از وسط تا کردیم.
در وسط کاغذ تکه های چوب ریز قرار دادیم و دور کاغذ را منگنه کردیم. به این ترتیب
محیط مناسبی برای لانه گزینی جرب ایجاد کردیم تله ها را در کف قفس و در بستر با
فاصله 6 متر قرار دادیم و بعد از 2 روز اقدام به جمع آوری جرب ها کردیم. با توجه
به اینکه در هر 5 فارم آلودگی به جرب درمانسیوس گالینه مشاهده شد. لذا چون تنها
اثبات حضور این انگل برای ما مهم بود اقدام به شمارش و بیان درصد آلودگی نکردیم.  نتایج و بحث: با توجه به نتایج
بدست آمده لزوم یک برنامه صحیح ضد انگلی در مورد اینها ضروری به نظر می رسد که
امید است با انجام برنامه های صحیح ضد انگلی شاهد کاهش آلودگی در این طیور باشیم.   

کلیدواژه‌ها