شناسایی گونه های مختلف کلستریدیوم طیور گوشتی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: باکتری های جنس
کلستریدیوم پهن، گرم مثبت و میله ای شکل هستند. همه گونه ها اسپور تولید می کنند و
متابولیسم تخمیری شدیدی دارند. بیشتر کلستریدیوم ها تحت شرایط هوازی رشد نمی کنند
و سلول های رویشی در حضور اکسیژن از بین می روند، اما اسپور هایشان توانایی زنده
مانی به مدت طولانی در حضور اکسیژن را دارند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی گونه
های مختلف کلستریدیوم از دستگاه گوارش طیور گوشتی است. مواد و روش کار: در این مطالعه
122 نمونه از روده طیور گوشتی شهر کرمان گرفته شد. نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه
منتقل شدند. محتوی روده ها با سرم فیزیولوژیکی به نسبت 10:1 مخلوط شدند و
سوسپانسیون حاصل جهت اسپورزایی به مدت 5 دقیقه در دمای c°100 درون بن ماری قرار گرفتند. سپس روی محیط کشت بلاد آگار
حاوی5%
خون دفیبرینه گوسفند کشت داده شدند و تحت شرایط بی هوازی به مدت 48 ساعت در دمای c°37 درون انکوباتور قرار گرفتند. پرگنه های حاصل از لحاظ شکل
ظاهری، رنگ آمیزی گرم و تست کاتالاز بررسی شدند. پس از خالص سازی کشت ها با استفاده
از آزمون های بیوشیمیایی از جمله: ژلاتیناز، لیسیتیناز، لیپاز، اندول، تجزیه شیر،
تخمیر قندها( گلوکز، لاکتوز، ساکاروز، مالتوز) و آزمون حرکت، گونه های کلستریدیوم
از یکدیگر تفکیک شدند.  نتایج و بحث: در این مطالعه 6
گونه کلستریدیوم شناسایی شد که عبارتند از: کلستریدیوم پرفرنجنس (48مورد)،
کلستریدیوفرم (14مورد)، لپتوم (13مورد)، باراتی (11 مورد)، نوآی (4مورد)،
سابترمینس (1مورد)، ceiutum (1مورد)، chauvoeri (1 مورد). تقریبا از 76.23 درصد کل نمونه ها
گونه های مختلف باکتری کلستریدیوم جدا شد که نشان دهنده حساسیت بالای طیور به بیماری
های کلستریدیایی است. همچنین 51.61 درصد از کل کلستریدیوم های جدا شده از نوع
پرفرنجنس بود که نشان دهنده اهمیت بیشتر این گونه باکتری در طیور می باشد. این
نتایج ضرورت تحقیقات بیشتر در این زمینه را روشن می سازد.  

کلیدواژه‌ها