ارزیابی کیفیت میکروبی ماهیان شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: شرایط فرآوری و
شرایط نگهداری ماهیان منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء، تأثیر بسزایی بر کیفیت
میکروبی این محصولات دارد. این شرایط ممکن است با افزایش تعداد باکتری‌های
هوازی مزوفیل، هوازی سرمادوست و باکتری‌های بی‌هوازی
منجر به کاهش کیفیت میکروبی محصولات می شود. بنابراین در این بررسی کیفیت میکروبی
ماهیان شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء در فروشگاههای اهواز مورد توجه قرار
گرفت. مواد و روش کار: تعداد 30 نمونه
ماهی شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء از فروشگاه‌های
مختلف شهر اهواز تهیه گردید. مقدار 10 گرم از گوشت ماهی به همراه 90 میلی‌لیتر
نرمال سالین استریل، به وسیله دستگاه استومکر، هموژن گردید. نمونه هموژن شده بر
روی‌ یلیت‌های
حاوی محیط کشت آگار مغذی به روش کشت سطحی کشت گردید. پلیت‌ها جهت
شمارش باکتری‌های هوازی مزوفیل در انکوباتور با دمای 37 درجه سانتیگراد
به مدت 24 ساعت و جهت شمارش باکتری‌های
هوازی سرمادوست در انکوباتور با دمای 7 درجه سانتیگراد به مدت 10 روز قرار گرفت.
جهت شمارش باکتری‌های بی‌هوازی،
پلیت ها درون جار بی‌هوازی و در دمای 30 درجه سانتیگراد به مدت 2 روز قرار داده
شدند.  نتایج و بحث: در نمونه‌های
مورد آزمایش، تعداد باکتریهای هوازی
مزوفیل
در
محدوده log cfu/gو 3/30-5/99 (میانگین log cfu/gو 4/61 ) و تعداد باکتری‌های هوازی
سرماگرا
در
محدوده log cfu/gو 2/14-4/99 (میانگین log cfu/gو 3/19 ) بود. میانگین تعداد
باکتریهای
بی‌هوازی در نمونه‌های مورد
آزمایش cfu/gو 1/99±1/82 مشاهده
گردید. اگرچه که نمی‌توان حد
قابل
قبول
برای
شمارش
کلی
باکتری‌های هوازی مزوفیل، هوازی سرمادوست و بی‌هوازی را
برای
این
محصولات
بطور
دقیق
بیان
نمود
اما
به
نظر
می‌رسد که کیفیت میکروبی ماهیان شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء در حد قابل
قبولی می‌باشد.    

کلیدواژه‌ها