شناسایی و جداسازی ا نتروباکتریاسه مولد سقط جنین گوسفندی با روش کشت و PCR در منطقه غرب مازندران

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف : یکی از مسائل
عمده در صنعت دامپروری که دامپزشکان و دامداران در رابطه با بیماری های گوسفند و
بز با آن مواجه اند, سقط جنین می باشد.
نتایج بررسی ها نشان می دهد سقط جنین بدون توجه به عوامل ایجاد کننده آن موجب کاهش
باروری و تولید می شود. به طور کلی سقط جنین خسارت اقتصادی زیادی را به صنعت دامی کشور وارد می سازد. عوامل عفونی و غیر
عفونی متعددی در ایجاد سقط جنین دخیل می باشند. باکتری ها مهمترین علت سقط جنین
های عفونی در دام های اهلی هستند. هدف این مطالعه شناسایی و جداسازی
انتروباکتریاسه مولد سقط جنین گوسفندی با روش کشت و PCR در منطقه غرب
مازندران می باشد. موادو روش کار : در این مطالعه
از 110 گوسفند سقط جنین شده در منطقه غرب مازندران از محتویات معده جنین و اندام
های کبد و ریه جنین همراه با ترشحات رحمی تحت شرایط استریل نمونه برداری گردید و
جهت بررسی های اولیه به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن انتقال یافت. سپس نمونه
ها در محیط آب گوشت سلنیت F و آگار سالمونلا- شیگلا جهت بررسی سقط های سالمونلایی و در محیط
مکانکی و EMB جهت مطالعه سایر عوامل باکتریایی خانواده
انتروباکتریاسه کشت داده شدند. نتایج و بحث : در این مطالعه
از 110 نمونه مورد بررسی 35مورد (33%) باکتری های مختلف
شناسایی شد از این موارد 24 مورد (%5/68) اشرشیا
کولی , 5 مورد (2/14%)
روتلا اورنیتولیتیکا , 1مورد (8/2%) سراشیا اودریفرا 1 , 2مورد (7/5%) کلیورا ,3
مورد (5/8%) سیتروباکتر براکی شناسایی شدند نتایج حاصله از API 20E توسط
توالی یابی محصولات PCR تایید
گشت. از بین ایزوله های جدا شده اشرشیاکولی فراوان ترین
انتروباکتریاسه مولد سقط جنین گوسفندی می باشد با این وجود نباید اهمیت سایر باکتری در سقط جنین
گوسفندی نادیده گرفته شود.  

کلیدواژه‌ها