جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از بزان استان سمنان

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: بیماری آگالاکسی
یکی از معمول ترین بیماریها در نشخوارکنندگان کوچک با عامل مایکوپلاسما آگالاکتیه
می باشد. این بیماری مسری بوده و گوسفند و بز را مبتلا می کند. اگر چه میزان مرگ و
میر نادر است ولی خسارات اقتصادی ناشی از آن قابل ملاحظه می باشد. هدف از این
مطالعه جداسازی و شناسائی سویه های شایع عامل بیماری آگالاکسی با روش کشت و واکنش
زنجیره ای پلیمراز در نمونه های شیر و سواپ چشم بزان مبتلا به بیماری در استان
سمنان بوده است. مواد و روش کار: در این مطالعه از
11 گله بز مبتلا به بیماری 33 نمونه بصورت آسپتیک اخذ گردید. نمونه ها شامل13
نمونه سواپ چشمی و 20 نمونه شیر بود. نمونه ها به محیط ترانسپورت شامل: محیط Heart infusion
broth + 20%
سرم + 10% عصاره مخمر + IU/ml 200 آمپی
سیلین + گلوکز 1/0 % +
 فنل رد 2/0 % منتقل و در
مدت زمان کمتر از 24 ساعت با رعایت شرایط زنجیره سرد جهت جداسازی باکتری و شناسائی
سویه به آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ارسال
گردید. نمونه ها به صورت همزمان مورد آزمون کشت و PCR قرار گرفتند.
جهت آزمون PCR از پرایمرهای اختصاصی جنس مایکوپلاسما و
گونه مایکوپلاسما آگالاکتیه و برای کشت از محیط PPLO براث و محیط PPLO آگار استفاده
گردید.  نتایج و بحث: از تعداد 33
نمونه اخذ شده 12 نمونه در آزمون کشت و PCR مثبت و تعداد
10 نمونه در هر دو آزمون منفی بودند. تعداد 4 نمونه در کشت مثبت و در آزمون PCR منفی بودند در
حالیکه تعداد 7 نمونه در آزمون PCR مثبت و در کشت منفی بودند. از تعداد 19 مورد
که در آزمون PCR جنس مایکوپلاسما مثبت بودند تعداد 9 نمونه
به عنوان مایکوپلاسما آگالاکتیه مورد شناسایی قرار گرفتند. با مقایسه نتایج حاصل
از کشت و PCR نتیجه گیری می گردد که آزمون PCR نسبت به کشت
در تشخیص موارد آلوده از حساسیت بیشتری برخوردار است و می توان از PCR برای شناسایی موارد آلوده با سرعت و دقت بیشتری
به جای کشت استفاده نمود.  

کلیدواژه‌ها