گزارش هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی(ICH) یک مورد (Adenosquamous carcinoma) در سگ

نویسنده

چکیده

 سرطان ریه در حیوانات بر خلاف انسان نادر است. یکی از
انواع تومورهای بدخیم اولیه ریه سگ را Adenosquamous
carcinoma
تشکیل میدهد.مواردی از کارسینوم های ریه طیف متفاوتی از حالات آدنومایی تا حالت
سنگفرشی را نشان میدهند.بدین جهت این نوع کارسینوم ها را اصطلاحا غددی- سنگفرشی
شناخته میشود. تومورهای فوق متعلق به سگ مسنی (حدود 10 سال)که با علائم
مزمن تنفسی به کلینیک دامپزشکی ارجاع داده شده بود پس از آزمون رادیولوژی از قفسه
صدری،تومور اولیه فوق در ریه تشخیص داده شد.سگ فوق پس از کشتن با روش مرگ آسان(Euthenesia)
مورد کالبد گشایی قرار گرفت.توده فوق در ریه سفید متمایل به خاکستری با قوام نسبتا
سفت بود.بعلاوه نقاط نکروزوخونریزی نیز در سطح مقطع برش مشاهده گردید.نمونه بافتی
جهت تشخیص میکروسکوپیک در فرمالین 10% بافر خنثی
پایدار گردیده و جهت تشخیص وتشخیص تفریقی ایمونوهیستوشیمی برای مارکرهای CK5,EMA,P63,TTF1انجام شد.
سلولهای توموری علائم بدخیمی مثل پلوئومورفیسم و میتوز فراوان را نشان داده
اند.نحوه رشد تومور در بافت ریه عمدتا بصورت تومور سنگفرشی مطبق بوده است.بعلاوه
حالت رشد غددی نیز در بین توده های توموری فوق قابل تشخیص میباشد بنابراین تومور
فوق آدنواسکواموس کارسینوما تشخیص داده شد.آزمون ایمونوهیستوشیمی برای مارکر های فوق
به شرح زیر بوده است. positive: P63=Patchy, CK5=Diffuse,
EMA=diffuseNegative: TTF1 برای تایید تشخیص هیستوپاتولوژیک تومور فوق آزمونICHاستفاده
شد. بطوریکه مثبت شدن CK5 موید وجود فیلامان بینابینی سیتوکراتین که
مخصوص سلولهای پوششی سنگفرشی میباشد و در این تومور بیان گردیده است .بنابراین یکی
از ارکان هیستولوژیک تومور فوق یعنی سنگفرشی بودن تایید میگردد.مثبت شدنEMA(Epithelialial
membrane protein ) موید آن
است که تومور فوق منشا پوششی و اپیتلیالی
دارد.با عنایت به اینکه p63 یاtp63 همانند p53وp73 یک آنتی
اونکوژن میباشد واین آنتی اونکوژن از سلولهای غشایی منشا میگیرد بنابراین مثبت شن p53 نیز موید ان است که تومور فوق منشا
غشایی-اپیتلیالی دارد. TTF1 (Thyroid transcription factor) یک مارکر توموری است که برای
آدنوکارسینوماهای اولیه ریه کاملا اختصاصی میباشد ولی حساسیت آزمون فوق جای تعمق
دارد .با عنایت به اینکه در نتایج TTF1منفی بوده است بنابر این آدنوکارسینوما بودن
تومور فوق منفی بوده و با توجه به
مارکرهای مثبت شده فوق تومور اخیر Adenosquamous carsinoma تشخیص داده شده است.  

کلیدواژه‌ها