بررسی اثرات سطوح مختلف ازت فرار تام(TVN ) جیره غذایی بر روی رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss )

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: خوراک و مواد
اولیه خوراک حاوی مواد مغذی و منابع انرژی ضروری برای رشد ، تولید مثل و حفظ سلامت
ماهی هستند.که بایستی در حد استاندارد برای هر گونه پرورشی باشند یکی از مهمترین
مواد اولیه ای که در تهیه خوراک ماهی قزل آلا استفاده می شود پودر ماهی است، در
اثر رشد باکتریها و یا آنزیم های موجود در
گوشت ماهی بیات شده مقداری تری متیل آمین، دی متیل آمین و باز های فرار تولید می
شود.به مجموع این گازها ازت فرار تام (TVN) گفته می شود
در این صورت پودر ماهی مورد نظر به سرعت خراب و فاسد می گردد و مصرف آن در آبزیان
موجب مسمومیت می شود.در این تحقیق سعی شد اثرات سطوح مختلف TVN جیره غذایی بر
روی رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش کار:  ماهیان قزل آلای رنگین کمان با وزن اولیه 20 گرم
در پنج تیمار هر کدام با سه تکرار به مدت 45 روز تحت تاثیر جیره های غذایی با
میزان TVNو ، mg/100gr 20،40،60،80،100 قرار گرفتند. جهت انجام
آزمایشات شیمیایی به منظور اندازه گیری میزان ازت فرار تام(TVN) با استفاده
از روش استاندارد ماکروکلدال ارائه شده در AOAC به دنبال
تقطیر 10 گرم از هر یک از نمونه های مورد نظر در دستگاه تقطیر کلدال، ازت فرار جمع
شده در بالن گیرنده حاوی 25 میلی لیتر اسید بوریک 2 درصد همراه با معرف متیل رد
بعلاوه بروموکروزول گرین ، با استفاده از اسید سولفوریک 1/. نرمال
تیتراسیون کرده و عدد بدست آمده در تیتراسیون را در 14 ضرب کرده تا مقدار ازت فرار
تام بر حسب میلی گرم ازت در 100 گرم نمونه غذا بدست آید. نتایج و بحث: نتایج نشان داد که تیمارهایی که با غذای حاوی TVN و mg/100gr 40
و20 تغذیه شده بودند دارای میزان رشد
بالاتر و درصد بازماندگی بیشتری نسبت به سایر تیمارها بودند (P

کلیدواژه‌ها