بررسی تعداد سلول های سوماتیک در شیر مخزن برخی از گاوداری های استان فارس

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: شمارش سلول های سوماتیک در شمار بهترین
معیارهای سنجش سلامت پستان و کیفیت شیر در کشورهای بزرگ تولید-کننده شیر در سراسر
جهان محسوب می شود. این آزمایش در تشخیص ورم پستان تحت بالینی، ارزیابی بهداشت
پستان ها و کیفیت شیر بسیار ارزشمند است. بر پایه استاندارد ملی ایران، تعداد سلول‌های سوماتیک شیر خام
باید حداکثر 500.000 سلول در میلی لیتر باشد. پژوهش کنونی با هدف ارزیابی کیفیت شیر
تولیدی در برخی از گاوداری‌های استان فارس بر اساس تعداد سلول های سوماتیک شیر مخزن
صورت گرفت. مواد و روش کار: تعداد 29 نمونه شیر مخزن از گاوداری های منطقه
جمع آوری و تحت شرایط مناسب به آزمایشگاه ارسال شد. سپس در کمتر از 6 ساعت سلول‌های
سوماتیک آن توسط دستگاه somatic Sos شمارش گردید. نتایج و بحث :میانگین تعداد سلول
های سوماتیک در شیر مخزن گاوداری های استان فارس 6/468758 سلول در میلی لیتر
برآورد شد. حداقل تعداد سلول های سوماتیک 50.000 سلول در میلی لیتر و حداکثر
2.996.000 سلول در میلی لیتر بود. تعداد سلول های سوماتیک در 11 گاوداری مورد
مطالعه کمتر از 200.000 سلول در میلی لیتر، در 13 گاوداری بین 200.000-500.000 و
در 5 گاوداری بیش از 500.000 سلول در میلی لیتر برآورد شد. پژوهش حاضر نشان می دهد
که در 18 گاوداری از 29 گاوداری مورد مطالعه، تعداد سلول های سوماتیک 200.000 سلول
در میلی لیتر و بیش از آن بوده است. از آن جا که تعداد سلول های سوماتیک بر میزان
تولید و کیفیت شیر، ماندگاری آن و نیز کیفیت فرآورده های آن موثر است، پایش منظم
تعداد سلول های سوماتیک در شیر مخزن و تنظیم راهکارهای مدیریتی و بهداشتی در جهت
کاهش شمارش سلول های سوماتیک در شیر مخازن گاوداری های استان فارس توصیه می شود.    

کلیدواژه‌ها