بررسی میاز ناشی از سفالوپینا تیتیلاتور در شترهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بدون تردید شتر
از مهمترین چهارپایان بویژه در مناطق خشک
و نیمه خشک محسوب می شود. مگس استریده یا مگس بینی شتر سفالوپینا تیتیلاتور حشره
ای است که سلامتی شتر را به خطر می اندازد. مواد و روش کار: این بررسی بر روی 65 نفر شتر کشتار شده در
کشتارگاه مشهد انجام شد. بعد از کشتار، سر حیوان باز شده و از لحاظ وجود لارو سفالوپینا تیتیلاتور بصورت کامل بازرسی شد،
لارو مرحله سوم از شتران آلوده جدا شد. نتایج و بحث : در 43% (65/28) آلودگی به این لارو یافت شد. میزان
آلودگی در ماه های سرد (8/60%)
در مقایسه با ماه های گرم (2/39%)
بالاتر بود. حضور شمار زیادی لارو موجب سختی در تنفس و بی اشتهایی در شترهای آلوده
می شود که کاهش تولید شیر و وزن را بدنبال
خواهد داشت. گاهی ممکن است لاروها به حفره کرانیال برسند و مننژیت ایجاد کنند در
این حالت شتران آلوده ممکن است تلف شوند. برخی از مولدین میاز، انگل های مشترک بین
انسان و دام هستند. لذا کنترل مراحل بالغ و لارو سفالوپینا تیتیلاتور به منظور
آرامش دام و انسان ضروری است.    

کلیدواژه‌ها