نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب استفاده از محیط کشت جدید کروموژن به منظور جداسازی لیستریا مونو سیتوژنز از مواد غذایی و آب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 132-132]
 • آبستنی لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی بزهای بالغ و نابالغ بومی در وضعیت های فیزیولوژیک آبستنی و شیرواری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 68-68]
 • آبستنی بررسی میزان و علل سقط جنین در ده گاوداری بزرگ صنعتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 246-246]
 • آبسه گزارش وقوع آبسه های اینگوئینال ناشی از کورینه باکتریوم سودو توبرکلوزیس در قوچ ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 192-192]
 • آبسه جلدی گزارش وقوع لنفانژیت ناسوری در گاو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 193-193]
 • آب شیرین ردیابی کلی فرم ها در آب شیرین با استفاده از دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 106-106]
 • آب شیرین شناسایی حلزون های استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 247-247]
 • آبشش مشاهده ترماتود داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 125-125]
 • آبشش جداسازی انگل خارجی هترونکوکلئیدوس(Heteronchocleidus sp ). از آبشش ماهی زینتی گورامی کوتوله(Colisa lalia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 240-240]
 • آبشش – ترماتود-داکتیلوژیروس- بررسی میزان شیوع انگل داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 115-115]
 • آپوپتوز مطالعه تجربی تاثیر مسمومیت با مقادیر مختلف کلرید کادمیوم در ایجاد آپوپتوز و تغییرات بیان ژن iNOS در با فت تیموس جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 71-71]
 • آدنوکارسینوما بیضه یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سمینوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 214-214]
 • آذربایجان شرقی گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه (Buteo buteo) به تک یاخته خونی لکوسیتوزون در منطقه کلیبر، استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 195-195]
 • آذربایجان شرقی بررسی نماتودهای گوارشی یک رأس بز وحشی (Capra aegagrus) منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 196-196]
 • آرکانوباکتر پیوژن آبسه های کبد و پرده جنب در اثر آرکانوباکتر پیوژنز به همراه آمیلوئیدوز در گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 67-67]
 • آرگاس پرسیکوس فلجی حاصل از کنه و توانایی ایجاد فلجی درکنه های نرم ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 75-75]
 • آزمایشگاه مدیریت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-61]
 • آزمایشگاه مقایسه تاثیر مدیریت ایمنی و استانداردهای مناسب آزمایشگاهی بر میزان استرس کاری کارشناسان شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 114-114]
 • آزمایشگاه استاندارد و نقش آن در ایمنی آزمایشگاه های موادغذایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 136-136]
 • آزمایشگاه نگاهی به استانداردهای اعتبار بخشی در آزمایشگاه در مدل عملکردی JCI [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 200-200]
 • آزمایشگاه لزوم پیاده سازی استاندارد 17025 در آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی کشور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 209-209]
 • آزمایشگاه اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 215-215]
 • آزمایشگاه بررسی وضعیت استاندارد و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 239-239]
 • آزمایشگاه تشریح مدیریت آزمایشگاه برای کاهش حوادث پیش بینی نشده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 250-250]
 • آزمایشگاه الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 251-251]
 • آزمایشگاه صنعتی بررسی مقررات ایمنی زیستی در آزمایشگاه های صنعتی کشور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 208-208]
 • آزمایش های بیوشیمیایی بررسی تاثیر نوع جیره بر میزان جداسازی کلستریدیوم پرفرینجس از دستگاه گوارش شترمرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 181-181]
 • آزمون جیره و خوراک مروری بر معرفی، مقایسه و کار آمدی تکنیک های مختف آزمون های کنترل جیره ها و مواد خوراکی با توجه به شرایط و امکانات آزمایشگاهی و نقاط ضعف و قوت هر روش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 72-72]
 • آزمون های بیو شیمیایی شناسایی گونه های مختلف کلستریدیوم طیور گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-91]
 • آزمون های بیو شیمیایی بررسی گونه های کلستریدیوم در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 195-195]
 • آسیب شناسی میزان آلودگی و ضایعات آسیب شناسی برخی عقده های لنفاوی ناشی از نوچه لینگواتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 208-208]
 • آسیب شناسی وضعیت بیماری یون بر اساس ضایعات ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی در گوسفندان کشتار شده در نجف آباد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 230-230]
 • آسپاراژیناز جداسازی آنزیم ضد سرطان ال- آسپاراژیناز جهت درمان بیماری ALL در انسان و دام از باسیلوسهای خاکهای غرب مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 138-138]
 • آسپرژیلوزیز شناسایی آسپرژیلوزیز ریوی ناشی از قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس و بررسی تولید آنزیم الاستاز در آن قارچ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 49-49]
 • آسپرژیلوس فلاووس اثر سطوح مختلف اسید سیتریک، اسید پروپیونیک و باکتری باسیلوس سابتیلیس بر تولید آفلاتوکسین از قارچ آسپرژیلوس فلاووس [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 325-330]
 • آسپرژیلوس فومیگاتوس شناسایی آسپرژیلوزیز ریوی ناشی از قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس و بررسی تولید آنزیم الاستاز در آن قارچ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 49-49]
 • آفلاتوکسین اثرات پیش درمان پنتوکسی فیلین در برابر آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط آفلاتوکسین در مدل پرفیوژن کبدی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 54-54]
 • آفلاتوکسین اثر دوزهای مختلف آفلاتوکسین B1 در مدل پرفیوژن کبدی رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 144-144]
 • آفلاتوکسین بررسی میزان آلودگی خوراک دام تعدادی از دامداریهای اصفهان به آفلاتوکسین به روش الیزا در تابستان 90 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 211-211]
 • آفلاتوکسین ب1 اثر سطوح مختلف اسید سیتریک، اسید پروپیونیک و باکتری باسیلوس سابتیلیس بر تولید آفلاتوکسین از قارچ آسپرژیلوس فلاووس [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 325-330]
 • آگار کروموژنیک بررسی بستنی های پاستوریزه از نظر آلودگی به اشریشیاکلی با استفاده از روش امپدانس و کشت در محیط کروموژنیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 228-228]
 • آلبندازول ارزیابی مقدماتی مقاومت داروئی نماتودهای دستگاه گوارش گوسفند علیه دو ترکیب داروی آلبندازول [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 94-94]
 • آلبومین بررسی تغییرات شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A ،هاپتوگلوبین ، آلبومین و پروتئین تام در سرم طی التهاب القاء شده باترپنتین در اسبچه های خزر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-43]
 • آلودگی ارزیابی وضعیت آلودگی به نماتودهای لوله گوارش گوسفند و آینده پژوهی آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-77]
 • آلودگی بررسی آلودگی انگلی یک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) در استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 192-192]
 • آلودگی گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه (Buteo buteo) به تک یاخته خونی لکوسیتوزون در منطقه کلیبر، استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 195-195]
 • آلودگی بررسی نماتودهای گوارشی یک رأس بز وحشی (Capra aegagrus) منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 196-196]
 • آلودگی بررسی آلودگی میکروبی توتال کلیفرم و فکال کلی فرم پساب رودخانه هراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 210-210]
 • آلودگی آلودگی پساب رودخانه هراز به تخم انگل نماتود [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 210-210]
 • آلودگی انگلی بررسی آلودگی به پارامفیستوموم وتأثیر فاکتورهای سن،جنس، نژاد و فصل بر آن در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه رودسر از اردیبهشت90تا اردیبهشت 91 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 76-76]
 • آلودگی انگلی بررسی میزان شیوع انواع آلودگی انگلی در گله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 107-107]
 • آلودگی انگلی بررسی آلودگی به فاسیولا، دیکروسلیوم، کیست هیداتیک و سارکوسیست در دامهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند درتابستان سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 232-232]
 • آلودگی انگلی بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 242-242]
 • آلودگی باکتریایی بررسی میزان آلودگی باکتریایی و قارچی در خط تولید دوغ صنعتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 60-60]
 • آلودگی باکتریایی خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 209-209]
 • آلودگی خاک جداسازی و شناسایی قارچ های مصرف کننده نفت خام در خاک های آلوده خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 108-108]
 • آلودگی قارچی بررسی میزان آلودگی باکتریایی و قارچی در خط تولید دوغ صنعتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 60-60]
 • آلودگی کرمی بررسی آلودگی کرمی کبد شتر در شهر ستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 113-113]
 • آلودگی کرمی بررسی آلودگی کرمی لوله گوارش کبوتر چاهی شهرستان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 212-212]
 • آلودگی میکروبی بررسی تغییرات آلودگی میکروبی درروند بی خس کردن گوشت مرغ و آماده سازی برای مصرف [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-73]
 • آمپی سیلین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • آیمریا شناسایی و تشخیص فراوانی گونه های آیمریا در بزهای کشتار شده در کشتارگاه کرمان به روش مک ماستر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 128-128]
 • آمیلوئید آمیلوئیدوزیس طحالی در جوجه های گوشتی مبتلا به گامبورو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 116-116]
 • آمیلوئیدوز آبسه های کبد و پرده جنب در اثر آرکانوباکتر پیوژنز به همراه آمیلوئیدوز در گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 67-67]
 • آمیلوئیدوز AA تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • آمیلوئیدوز AL تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • آمینومیکروپودر بررسی تاثیر آمینومیکرو پاودر بر رشد و بقاء میگوهای وانامی تابستان 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 221-221]
 • آناپلاسما تشخیص مولکولی و تعیین گونه های آناپلاسما در گوسفندان منطقه اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-51]
 • آناپلاسما اویس سیمای خون شناسی و بالینی آناپلاسموز تجربی گوسفندی ناشی از آناپلاسما اویس در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-53]
 • آناتومی مطالعه ساختار تشریحی و بافتشناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 78-78]
 • آناتومی کاربردی آناتومی کاربردی ناحیه سر در بزهای بومی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 106-106]
 • آنالیز اندازه گیری میزان ویتامین E به طریق اسپکتوفتومتری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 204-204]
 • آنتی اکسیدان دفاع آنتی اکسیدان خون وتنظیمات هماتولوژیک ماهیان قزل آلای متراکم و نا متراکم تغذیه شده با جیره های با سطوح متغییر آنتی اکسیدان ,ویتامین و HUFA [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 99-99]
 • آنتی بادی درخشان بررسی اثرات آسیب شناسی رابدو وبروس عامل ویرمی بهاره کپور (SVCV) در ماهیان حوض(Carassius auratus ) پرورشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 245-245]
 • آنتی بیوگرام بررسی سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های جدا شده از لاشه های طیور شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 31-37]
 • آنتی بیوگرام بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های اسهالی شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • آنتی بیوگرام بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سالمونلا، جدا سازی شده از گوساله های اسهالی در مشهد (تابستان 1390) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 217-217]
 • آنتروتوکسمی کاربرد تکنیک الیزا (ELISA) در تشخیص توکسینوتیپهای کلستریدیوم پرفرنجنس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 131-131]
 • آنتی ژنسیتی مطالعه ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 88-88]
 • آینده پژوهی ارزیابی وضعیت آلودگی به نماتودهای لوله گوارش گوسفند و آینده پژوهی آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-77]
 • آنفلوانزا بررسی سرواپیدمیولوژی آنفلوانزا در سگهای ارجاع شده به درمانگاه دانشکده دامپزشکی شیراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 226-226]
 • آنمی سیمای خون شناسی و بالینی آناپلاسموز تجربی گوسفندی ناشی از آناپلاسما اویس در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-53]
 • آهن مقایسه و ارزیابی میزان مس، روی و آهن درسرم و جیره گاوهای هلشتاین شیری صنعتی و نیمه صنعتی در دو فصل گرم و سرد سال [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 283-296]
 • آویشن بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی رشد باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 179-179]
 • آئروموناس هیدروفیلا شناسایی باکتری Aeromonas hydrophila جدا شده از ماهیان فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی به روش مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 79-79]

ا

 • اپیدمیولوژی بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در دام های کشتاری کشتارگاه های استان همدان در سال 90-1389و برآورد میزان خسارات اقتصادی این بیماری به صنعت دامپروری استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 50-50]
 • اثرات ضد قارچ اثر ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی بذرگیاه زنیان بر ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 68-68]
 • اثر ضدمیکروبی بررسی اثر عصاره گیاه آویشن بر ماندگاری و رشد برخی از باکتریهای مولد عفونتهای غذایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 223-223]
 • اثر ضد میکروبی بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بیمارستان های اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 140-140]
 • اختلالات تولید مثلی ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 251-251]
 • ادرار کریستالوری در سگها و نقش عوامل محیطی بر آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • ایذه جداسازی اشریشیاکلی O157:H7 از گوشت گوسفند در گشتارگاه شهرستان ایذه در استان خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 186-186]
 • ایران تشخیص مولکولی و تعیین گونه های آناپلاسما در گوسفندان منطقه اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-51]
 • ایران سیمای خون شناسی و بالینی آناپلاسموز تجربی گوسفندی ناشی از آناپلاسما اویس در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-53]
 • ایران شناسایی مولکولی ژنهای حدت iutA و hlyF در جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز در مزارع گوشتی تجاری استان گلستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 56-56]
 • ایران تعیین فون جوندگان در مناطقی از غرب کشور و بررسی آلودگی لیشمانیایی در جوندگان صحرایی آن منطقه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 82-82]
 • ایران گزارش اوستروس اویس (Oestrus ovis) از شاخ بز در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 86-86]
 • ایران بررسی سرولوژی و انگل شناسی لیشمانیوز احشایی در سگهای خانگی شهرستان مشهد،استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • ایران بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از لپتوسپیرا در رت های وحشی شهرستان اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • ایران تایید شیوع سقط جنین توکسوپلاسمایی در یک گله گوسفند با روشهای مختلف آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 122-122]
 • ایران گزارش یک مورد Squamous cell carcinoma جلدی در یک قلاده سگ ژرمن شفرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 123-123]
 • ایران مطالعه و بررسی شیوع سرمی عفونت ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های گوشتی شهرستان های سقز و بانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 199-199]
 • ایران بررسی آلودگی کرمی لوله گوارش کبوتر چاهی شهرستان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 212-212]
 • ایران تنوع الگوی پروتئینهای بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم در نشخوارکنندگان ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 216-216]
 • ایران بررسی آزمایشگاهی میزان مس در خون گوسفندان شهرستان سقز و بررسی اثرآنتاگونیستی عناصر موجود درخاک و گیاهان بر غلظت مس در خون گوسفندان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]
 • ایران بررسی میزان شیوع آلودگی به نوچه لینگوآتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان بروجرد، استان لرستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 223-223]
 • ایران گزارش آلودگی به کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در یک سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 238-238]
 • ایران تعیین ترادف نوکلئوتیدی جایگاهCOI در کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 238-238]
 • ایران اولین گزارش کک لپتوپسیلا آتیوپیکوس آتیوپیکوس در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 248-248]
 • اریترومایسین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • اردک مولد گزارش تشخیص پاستورلوز در یک گله اردک مولد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 104-104]
 • ارزیابی آزمایشگاهی ارزیابی آزمایشگاهی و انگل شناسی spinodiplotriaena در مرغ مینا: اولین گزارش در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 185-185]
 • ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال مطالعه و بررسی شیوع سرمی عفونت ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های گوشتی شهرستان های سقز و بانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 199-199]
 • ارومیه پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 176-176]
 • ارومیه مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی در سگ های نگهبان گاوداری های اطراف شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 177-177]
 • ارومیه مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 207-207]
 • ازت فرار تام(TVN ) بررسی اثرات سطوح مختلف ازت فرار تام(TVN ) جیره غذایی بر روی رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss ) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 74-74]
 • ازتوباکتر جدا سازی و شناسایی ازتوباکتر تولید کننده پلیمر تجزیه پذیر از خاک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 86-86]
 • اسانس مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی دارچین، هل و زیره [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 243-243]
 • اسانس مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی اسطوخودوس، لیموترش و مریم گلی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 244-244]
 • اسب گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 95-95]
 • اسب اثر فصل بر روی باکتری های هوازی فلور ملتحمه چشم اسب های سالم [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 315-323]
 • اسبچه خزر بررسی تغییرات شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A ،هاپتوگلوبین ، آلبومین و پروتئین تام در سرم طی التهاب القاء شده باترپنتین در اسبچه های خزر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-43]
 • اسپاینودیپلوتریانا ارزیابی آزمایشگاهی و انگل شناسی spinodiplotriaena در مرغ مینا: اولین گزارش در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 185-185]
 • اسپرماتوژنز ارزیابی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر روی بیضه موش بعد از حرارت دادن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 78-78]
 • اسپکتروفوتومتر UV-Vis تکنیکی نوین بر پایه روش میکرواستخراج مایع-جامد ونانو ذرات مگنتیت جهت استخراج و اندازه گیری مقادیر اندک فلورفنیکل در نمونه های حقیقی توسط اسپکتروفوتومتری UV-Vis [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • اسپکتوفتومتری اندازه گیری میزان ویتامین E به طریق اسپکتوفتومتری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 204-204]
 • استافیلوکوکوس آرئوس بررسی مقایسه‌ای آلودگی به سالمونلا و استافیلوکوکوس آرئوس در تخم مرغ‌های بومی و صنعتی در منطقه قم [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 309-314]
 • استافیلوکوکوس ارئوس تغییرات وضعیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما و سلولهای سوماتیک در شیرگاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، شهرستان بهبهان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-43]
 • استافیلوکوکوس اورئوس تعیین درستی بالینی، حساسیت و ویژگی پروتئین های فاز حاد شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 59-59]
 • استافیلوکوکوس اورئوس مطالعه تاثیر عصاره گیاهی پونه کوهی در یک مدل زخم عفونی جراحی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 96-96]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بیمارستان های اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 140-140]
 • استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی و شمارش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در گوشت و روده شتر های پرورشی شهرستان میاندوآب به روش کشت و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 200-200]
 • استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بررسی ضد میکروبی عصاره موسیر علیه استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 92-92]
 • استافیلوکوکوس اورئوس و انتروتوکسینA مطالعه اثر جدایه ماستی لاکتوباسیلوس فرمنتوم بر بیان ژن انتروتوکسینA باکتری استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 69-69]
 • استان البرز بررسی انگل های زنبور عسل در برخی از زنبورستان های استان البرز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 88-88]
 • استان بوشهر بررسی تغییرات هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه استان بوشهر در تابستان و زمستان 1390 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 94-94]
 • استاندارد مقایسه تاثیر مدیریت ایمنی و استانداردهای مناسب آزمایشگاهی بر میزان استرس کاری کارشناسان شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 114-114]
 • استاندارد استاندارد و نقش آن در ایمنی آزمایشگاه های موادغذایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 136-136]
 • استاندارد نگاهی به استانداردهای اعتبار بخشی در آزمایشگاه در مدل عملکردی JCI [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 200-200]
 • استاندارد لزوم پیاده سازی استاندارد 17025 در آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی کشور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 209-209]
 • استاندارد بررسی وضعیت استاندارد و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 239-239]
 • استاندارد تشریح مدیریت آزمایشگاه برای کاهش حوادث پیش بینی نشده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 250-250]
 • استاندارد الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 251-251]
 • استاندارد جامع ارائۀ استاندارد جامع پیشنهادی برای آزمایشگاههای دامپزشکی برای نخستین بار در ایران بر اساس استانداردهای ISO 15189 و1 ISO 900 و HSE-MS ،OHSAS 18001 و..... [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 250-250]
 • استاندارد سازی استاندارد سازی روش های واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) برای تشخیص بیماری های عفونی طیور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 55-55]
 • استان سمنان جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از بزان استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 202-202]
 • استان سمنان جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از گوسفندان استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 202-202]
 • استان سمنان شناسایی حلزون های استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 247-247]
 • استان فارس بررسی تعداد سلول های سوماتیک در شیر مخزن برخی از گاوداری های استان فارس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 237-237]
 • استان لرستان بررسی میزان شیوع آلودگی به نوچه لینگوآتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان بروجرد، استان لرستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 223-223]
 • استان مازندران بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 83-83]
 • استان مازندران راه اندازی روش اختصاصی و حساس Real-Time PCR به منظور تشخیص گونه های بروسلا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 110-110]
 • استان مرکزی بررسی شیوع آلودگی سالمونلایی در مرغ های کشتاری استان مرکزی به روش سنتی و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • استان مرکزی بررسی آلودگی سالمونلائی گله های مرغ مادر در استان مرکزی از سال 1386 تا 1390 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 107-107]
 • استان های خراسان رضوی و شمالی شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 49-49]
 • استان همدان بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در دام های کشتاری کشتارگاه های استان همدان در سال 90-1389و برآورد میزان خسارات اقتصادی این بیماری به صنعت دامپروری استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 50-50]
 • استان همدان، سگ های گله بررسی آلودگی سگ های گله به گونه های دیروفیلاریا در استان همدان با روش نات [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 76-76]
 • استخر پرورشی مشاهده ترماتود ژیروداکتیلوس در یک استخر پرورشی ماهی آمور شهرستان زابل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 124-124]
 • استرپتوکوکوس آگالاکتیه تعیین الگوی الکتروفورتیک پروتئین های سرم شیر گاو به روش الکتروفورز استات سلولز در ورم پستان تحت بالینی ناشی از استرپتوکوکوس آگالاکتیه در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 63-63]
 • استرتاژیا بررسی تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند و بز در کشتارگاه شهمیرزاد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 246-246]
 • استرس مقایسه تاثیر مدیریت ایمنی و استانداردهای مناسب آزمایشگاهی بر میزان استرس کاری کارشناسان شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 114-114]
 • استروویت کریستالوری در سگها و نقش عوامل محیطی بر آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • ایستگاه بندرگاه بررسی تاثیر آمینومیکرو پاودر بر رشد و بقاء میگوهای وانامی تابستان 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 221-221]
 • استوکارمن مقایسه دو روش رنگ آمیزی در ترماتدهای دیژن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 121-121]
 • استئوپتروزیس بررسی فراسنجه های خونی یک قطعه مرغ بومی مبتلا به استئوپتروزیس ارجاعی به بخش پرندگان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 148-148]
 • اسید اوریک کریستالوری در سگها و نقش عوامل محیطی بر آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • اسید پالمیتیک اثرات اسید پالمیتولئیک در پیشگیری از لیپوتوکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 199-199]
 • اسید پالمیتولئیک اثرات اسید پالمیتولئیک در پیشگیری از لیپوتوکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 199-199]
 • اسید پروپیونیک اثر سطوح مختلف اسید سیتریک، اسید پروپیونیک و باکتری باسیلوس سابتیلیس بر تولید آفلاتوکسین از قارچ آسپرژیلوس فلاووس [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 325-330]
 • اسیدیته قابل تیتر طراحی مدل پیشگوی بار میکروبی شیرپاستوریزه با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی(امپدانس) و بررسی تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر در شیر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 74-74]
 • اسید سیتریک اثر سطوح مختلف اسید سیتریک، اسید پروپیونیک و باکتری باسیلوس سابتیلیس بر تولید آفلاتوکسین از قارچ آسپرژیلوس فلاووس [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 325-330]
 • اسیدهای آلی بررسی اثر آنتی بیوتیک ویرجینامایسین و سطوح مختلف اسید های آلی برعملکرد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 139-139]
 • اسیدهای آلی بررسی سطوح مختلف اسیدهای آلی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر روی جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 139-139]
 • اسطوخودوس مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی اسطوخودوس، لیموترش و مریم گلی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 244-244]
 • اسکوآموس سل کارسینوما گزارش یک مورد Squamous cell carcinoma جلدی در یک قلاده سگ ژرمن شفرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 123-123]
 • اسینتوباکتر ردیابی مولکولی اسینتوباکتربومانی در عفونت های سوختگی شهراصفهان با استفاده از PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 92-92]
 • اسهال مقایسه خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در باکتری های اشریشیا کلی جدا شده از مدفوع انسان. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 135-135]
 • اسهال بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های اسهالی شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • اسهال بره ها ارزیابی میزان شیوع ژن های مولد سم شیگا (stx1,stx2) در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از موارد اسهال بره های دامپروری های اطراف سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex-PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 80-80]
 • اشرشیاکلی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • اشرشیاکلی مطالعه باکتری شناسی و مقاومت دارویی باکتریهای جدا شده از موارد عفونت کیسه زرده در جوجه شتر مرغهای مزارع اطراف کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 101-101]
 • اشریشیاکلی شناسایی مولکولی ژنهای حدت iutA و hlyF در جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز در مزارع گوشتی تجاری استان گلستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 56-56]
 • اشریشیاکلی فیلوتایپینگ جدایه های اشریشیاکلی از موارد اسهال انسانی در ارتباط با ژن های بتالاکتاماز در شهرستان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-61]
 • اشریشیاکلی شناسائی ژن های بتالاکتاماز و الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز طیور گوشتی در استان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 90-90]
 • اشریشیاکلی شناسایی ژنهای بتالاکتاماز وسیع الطیف blaCTX-M و blaSHV در جدایههای اشریشیاکلی بدست آمده از مدفوع گاومیش در استان آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 189-189]
 • اشریشیاکلی شناسایی ژنهای بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLS) متعلق به گروههای b‏laCTX-M ، blaTEM و blaSHV درجدایه های اشریشیاکلی بدست آمده از نمونه های مدفوع طیور در منطقه ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 205-205]
 • اشریشیاکلی بررسی بستنی های پاستوریزه از نظر آلودگی به اشریشیاکلی با استفاده از روش امپدانس و کشت در محیط کروموژنیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 228-228]
 • اشریشیاکلی بررسی توزیع ژن های کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های حدت در سویه های یوروپاتوژنیک E.coli جدا شده ازعفونت های ادراری در شهرستان شهرکرد. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 231-231]
 • اشرشیا کلی مطالعه فراوانی ژن stx2f در جدایه های اشریشیاکلی حاصل از مدفوع کبوتر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 99-99]
 • اشرشیا کلی استفاده از محیط کشت کروموژن به منظورتشخیص باکتریهای گروه کلی فرم واشرشیا کلی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 134-134]
 • اشریشیا کلی مقایسه خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در باکتری های اشریشیا کلی جدا شده از مدفوع انسان. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 135-135]
 • اشریشیا کلی تعیین میزان بروز انواع ورم پستان کلینیکی کلی فرمی در دامپروری های اطراف شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 141-141]
 • اشریشیا کلی بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های اسهالی شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • اشریشیا کلی O157:H7 جداسازی اشریشیاکلی O157:H7 از گوشت گوسفند در گشتارگاه شهرستان ایذه در استان خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 186-186]
 • اشریشیاکلی شیگاتوکسیژنیک ارزیابی میزان شیوع ژن های مولد سم شیگا (stx1,stx2) در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از موارد اسهال بره های دامپروری های اطراف سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex-PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 80-80]
 • اشعه ی UV جست وجوی ویروس بلوتانگ با روش RT-PCR در جنین های سقط شده ی گوسفند در استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و گیلان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 190-190]
 • اشعه ی فرابنفش- نور خورشید- درماتوفیت ها- مهار رشد تعیین حساسیت و اثر مهار رشد نور خورشید بر درماتوفیت ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 188-188]
 • اصفهان شناسایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های اصفهان با مقاومت چند گانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 119-119]
 • اصفهان بررسی میزان فراوانی ژن متالوبتالاکتامازVIM1 در سویه های سودوموناس آئروژینوزای بیمارستانی با مقاومت چند گانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 119-119]
 • اصفهان جست وجوی ویروس بلوتانگ با روش RT-PCR در جنین های سقط شده ی گوسفند در استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و گیلان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 190-190]
 • اصفهان مقایسه و ارزیابی میزان مس، روی و آهن درسرم و جیره گاوهای هلشتاین شیری صنعتی و نیمه صنعتی در دو فصل گرم و سرد سال [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 283-296]
 • اصلاح زیستی و بقا جداسازی سویه های سودوموناس مقاوم به کروم مسبب مرگ پرندگان از خاک های نفتی خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 130-130]
 • اعتبار بخشی نگاهی به استانداردهای اعتبار بخشی در آزمایشگاه در مدل عملکردی JCI [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 200-200]
 • افزایش وزن بررسی اثر آنتی بیوتیک ویرجینامایسین و سطوح مختلف اسید های آلی برعملکرد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 139-139]
 • افسنطین مطالعه فاکتورهای بیوشیمیایی التیام زخم عفونی جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس درمان شده با عصاره گیاهی افسنطین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 59-59]
 • افعی شاخدار ایرانی به تک یاخته هپاتوزونCerastes gasperetti اولین گزارش از الودگی افعی شاخدار ایرانی (محل گزارش استان ایلام) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 230-230]
 • ایک بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 117-117]
 • اکسیداسیون تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر مهار اکسیداسیون فیله سینه مرغهای گوشتی در حالت انجماد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 45-45]
 • اکسی‌فیل مطالعه ساختار تشریحی و بافتشناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 78-78]
 • ایکسودیده مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی در سگ های نگهبان گاوداری های اطراف شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 177-177]
 • ایکسودیده مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 207-207]
 • ایکسودس ریسینوس کنترل بیولوژیک کنه های بالغ ایکسودس ریسینوس توسط قارچ های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 65-65]
 • اکیناسه پورپوره آ بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گیاه اکیناسه پورپوره آ و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده(MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی(MBC) آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 205-205]
 • اگسالات کلسیم کریستالوری در سگها و نقش عوامل محیطی بر آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • الایزا بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 83-83]
 • الایزا بررسی میزان آلودگی گاوهای شهرستان همدان به نئوسپورا کانینوم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 84-84]
 • الایزا بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgM) در زنان شهر زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 117-117]
 • الایزا بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgG) در زنان شهر زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 118-118]
 • الایزا و PCR تشخیص آلودگی جوجه های گوشتی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم با روش الایزا (ELISA) و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) ارجاعی به آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی شهرستان گرگان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 52-52]
 • الاستاز شناسایی آسپرژیلوزیز ریوی ناشی از قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس و بررسی تولید آنزیم الاستاز در آن قارچ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 49-49]
 • ایلام الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • ایلام آناتومی کاربردی ناحیه سر در بزهای بومی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 106-106]
 • ال-تیروکسین مطالعه اثرات ناشی از تجویز ال- تیروکسین و متی مازول بر غده تیروئید، درجه حرارت و وزن بدن در خوکچه هندی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-77]
 • الیزا مروری بر مسمومیت با هیستامین و استفاده از کیت الایزا جهت آلودگی نمونه های تن ماهی به هیستامین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 176-176]
 • الیزا بررسی میزان آلودگی خوراک دام تعدادی از دامداریهای اصفهان به آفلاتوکسین به روش الیزا در تابستان 90 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 211-211]
 • الکتروفورز استات سلولز تعیین الگوی الکتروفورتیک پروتئین های سرم شیر گاو به روش الکتروفورز استات سلولز در ورم پستان تحت بالینی ناشی از استرپتوکوکوس آگالاکتیه در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 63-63]
 • الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی شناسایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های اصفهان با مقاومت چند گانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 119-119]
 • الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی میزان فراوانی ژن متالوبتالاکتامازVIM1 در سویه های سودوموناس آئروژینوزای بیمارستانی با مقاومت چند گانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 119-119]
 • امپدانس طراحی مدل پیشگوی بار میکروبی شیرپاستوریزه با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی(امپدانس) و بررسی تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر در شیر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 74-74]
 • امپدانس بررسی بستنی های پاستوریزه از نظر آلودگی به اشریشیاکلی با استفاده از روش امپدانس و کشت در محیط کروموژنیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 228-228]
 • امیدوستو.موم جداسازی و تشخیص نماتد آمیدوستوموم آنسریس (A.anseris) از یک سفید قطعه پلیکان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-81]
 • ایمریا بررسی حساسیت سه جدایه مزرعه ای ایمریای ماکیان به ترکیب دیکلازوریل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 75-75]
 • ایمریا بررسی مقایسه ای داروهای دیکلازوریل و تولترازوریل بر روی عملکرد پرورشی و میزان دفع رودهای اووسیست در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 122-122]
 • امگا 3 بررسی اثرات نحوه بسته بندی وکیوم (پلی ونیلیدن کلراید) بر روی تغییرات امگا 3 وامگا 6 در فیله ماهی سفید دریای خزر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 56-56]
 • امگا 6 بررسی اثرات نحوه بسته بندی وکیوم (پلی ونیلیدن کلراید) بر روی تغییرات امگا 3 وامگا 6 در فیله ماهی سفید دریای خزر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 56-56]
 • امل بررسی تست حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های E.coliجدا شده از لاشه های طیورگوشتی صنعتی ارجاعی به آزمایشگاه در شهرستان آمل در چهار ماهه ابتدایی سال 91 با استفاده از تست انتی بیوگرام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 172-172]
 • ایمنی مدیریت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-61]
 • ایمنی استاندارد و نقش آن در ایمنی آزمایشگاه های موادغذایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 136-136]
 • ایمنی اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 215-215]
 • ایمنی بررسی وضعیت استاندارد و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 239-239]
 • ایمنی آزمایشگاه ایمنی در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 108-108]
 • ایمنی.آزمایشگاه.مدیریت ایمنی و مدیریت درآزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 180-180]
 • ایمنی زیستی بررسی مقررات ایمنی زیستی در آزمایشگاه های صنعتی کشور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 208-208]
 • ایمنی زیستی تشریح مدیریت آزمایشگاه برای کاهش حوادث پیش بینی نشده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 250-250]
 • ایمنی سلولی بررسی تاثیر تزریق واکسن مارک بر روی عملکرد پرورشی و دستگاه ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 112-112]
 • ایمنی همورال بررسی تاثیر تزریق واکسن مارک بر روی عملکرد پرورشی و دستگاه ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 112-112]
 • ایمنوگلوبولین بررسیتاثیر آنتی بوتیک ویرجینامایسین وسطوح مختلف اسید های آلی بر روی برخی فراسنجه های خونی و ایمنوگلوبولین ها در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-53]
 • ایمینوهیستوشیمی ارزیابی ایمینوهیستوشیمیایی انواع لنفوسیتهایی که به سمینوماهای سگ ارتشاح می یابند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 72-72]
 • ایمونوبلاتینگ دو بعدی بررسی ایمونوپروتئومیکس عصاره نوزاد کنه بوافیلوس آنولاتوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 58-58]
 • ایمونوبلاتینگ یک بعدی بررسی ایمونوپروتئومیکس عصاره نوزاد کنه بوافیلوس آنولاتوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 58-58]
 • ایمونوپروتئومیکس بررسی ایمونوپروتئومیکس عصاره نوزاد کنه بوافیلوس آنولاتوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 58-58]
 • ایمونوژنسیتی مطالعه ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 88-88]
 • ایمونوفلورسانس غیر مستقیم بررسی سرولوژی و انگل شناسی لیشمانیوز احشایی در سگهای خانگی شهرستان مشهد،استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • ایمونوهیستوشیمی مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع تریکواپیتلیوما در گربه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 224-224]
 • ایمونوهیستوشیمی مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع کارسینوم سلول دوکی شکل درجه III در پستان یک قلاده سگ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 242-242]
 • ایمونوهیستوشیمی گزارش درمانگاهی وقوع کندوسارکوم در غده پستانی یک قلاده سگ: مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 243-243]
 • ایمونوهیستوشیمی(ICH) گزارش هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی(ICH) یک مورد (Adenosquamous carcinoma) در سگ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 184-184]
 • انار بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره پیه انار بر پرتواسکولکس های کیست هیداتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 83-83]
 • انار بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره پیه انار بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 239-239]
 • انتی بیوگرام بررسی تست حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های E.coliجدا شده از لاشه های طیورگوشتی صنعتی ارجاعی به آزمایشگاه در شهرستان آمل در چهار ماهه ابتدایی سال 91 با استفاده از تست انتی بیوگرام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 172-172]
 • انتروباکتریاسه جداسازی وشناسایی انتروباکتریاسه مسبب عفونت کیسه زرده در جوجه های گوشتی استان مازندران وتعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 112-112]
 • انتروباکتریاسه شناسایی و جداسازی ا نتروباکتریاسه مولد سقط جنین گوسفندی با روش کشت و PCR در منطقه غرب مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 135-135]
 • انتروتوکسین- استافیلوکوکوس اورئوس- فراورده های گوشتی-تغییرات میکروبی بررسی تغییرات شمارش استافیلوکوکوس اورئوس در طی فرایند خط تولید سوسیس کوکتل ساده در یکی از کارخانه های فراورده های گوشتی حومه تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 70-70]
 • اینتگران کلاس یک فراوانی ژن اینتگران کلاس یک در سالمونلا انتریتیدیس در نمونه های جدا شده از انسان و طیور در استان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 236-236]
 • انجماد ارزیابی کیفیت میکروبی ماهیان شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 234-234]
 • انسان بررسی الگو های مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاهای جداشده از منابع مختلف [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 145-145]
 • انسان خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 209-209]
 • انسان بررسی نقش احتمالی شتر در انتقال انگل بالانتیدیوم کولای به انسان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]
 • انکوباسیون بررسی سیکل رشد ویروس آنفلوانزا (H9N2 ) در تخم مرغ جنین دار بعد از تلقیح داخل آلانتوئیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 115-115]
 • انگل ارزیابی وضعیت آلودگی به نماتودهای لوله گوارش گوسفند و آینده پژوهی آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-77]
 • انگل تعیین فراوانی و تنوع انگل های دستگاه گوارش کبوتران خانگی شهرستان کازرون [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 93-93]
 • انگل بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 117-117]
 • انگل بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgM) در زنان شهر زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 117-117]
 • انگل بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgG) در زنان شهر زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 118-118]
 • انگل بررسی آلودگی انگلی یک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) در استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 192-192]
 • انگل توکسو پلاسما گوندی بررسی سرمی آنتی بادی های ضد انگل توکسو پلاسما گوندی فرآورده های خونی در شهر شیراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 89-89]
 • انگل خارجی تعیین میزان آلودگی انگل های خارجی در ماهیان زینتی گوپی ، مولی ، گلدفیش وکت فیش در مراکز نگهداری و پرورش ماهی در شهرستان سنندج [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 226-226]
 • انگل خارجی جداسازی انگل خارجی هترونکوکلئیدوس(Heteronchocleidus sp ). از آبشش ماهی زینتی گورامی کوتوله(Colisa lalia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 240-240]
 • انگل شناسی بررسی سرولوژی و انگل شناسی لیشمانیوز احشایی در سگهای خانگی شهرستان مشهد،استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • انگل کبدی بررسی تاثیر ضد انگل لوامیزول _ تریکلابندازول خوراکی بر روی تعداد حذفی کبدگوساله های پرواری نژاد تالشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 151-151]
 • انگل لرنه آ بررسی ضایعات هیستوپاتولوژی ماهیان زینتی آلوده به انگل لرنه آ در استان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 174-174]
 • انگل های خارجی شناسایی نوع و میزان شیوع انگلهای خارجی و آلودگی کریپتوسپوریدیایی گربه های ولگرد شهرستان تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 97-97]
 • انگل های خارجی انگل های خارجی جداسازی شده از شارک نقره ای(Balantiocheilos melanopterus) درشهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 146-146]
 • انگل های زنبور عسل بررسی انگل های زنبور عسل در برخی از زنبورستان های استان البرز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 88-88]
 • انگل و تخم نماتود آلودگی پساب رودخانه هراز به تخم انگل نماتود [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 210-210]
 • اهواز تشخیص مولکولی و تعیین گونه های آناپلاسما در گوسفندان منطقه اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-51]
 • اهواز تشخیص و تفریق گونه ای تیلریا و بابزیا در گوسفندان منطقه اهواز با یک روش جدید PCR-RFLP [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-51]
 • اهواز بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از لپتوسپیرا در رت های وحشی شهرستان اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • اهواز غلظت های سرمی لیپیدها و لیپوپروتئین ها و ارتباط آنها با هورمون های تیروئیدی در سگ های سالم از نظر بالینی در منطقه اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 123-123]
 • اهواز بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 134-134]
 • اهواز بررسی فراسنجه های خونی یک قطعه مرغ بومی مبتلا به استئوپتروزیس ارجاعی به بخش پرندگان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 148-148]
 • اهواز بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش های مشاهده مستقیم با چشم غیر مسلح و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 191-191]
 • اهواز گزارش یک مورد هیپرتیروئیدیسم در جمعیت گربه های خانگی شهرستان اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 218-218]
 • اورنیتودوروس لاهورنسیس فلجی حاصل از کنه و توانایی ایجاد فلجی درکنه های نرم ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 75-75]
 • اورنیتوز تعیین شیوع کلامیدوفیلا پسی تاسی در مدفوع کبوترهای استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 63-63]
 • اوره آز ارزیابی سریع کیفیت کنجاله سویا با متدهای آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 197-197]
 • اوستروس اویس گزارش اوستروس اویس (Oestrus ovis) از شاخ بز در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 86-86]
 • اووسیست بررسی مقایسه ای داروهای دیکلازوریل و تولترازوریل بر روی عملکرد پرورشی و میزان دفع رودهای اووسیست در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 122-122]

ب

 • بابزیا کابالی و بابزیا اکوئی و اسبهای کار منطقه ارومیه بررسی آلودگی به گونه های بابزیا و کنه های ناقل آن در تک سمی های منطقه شهرستان میانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 64-64]
 • بار میکروبی طراحی مدل پیشگوی بار میکروبی شیرپاستوریزه با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی(امپدانس) و بررسی تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر در شیر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 74-74]
 • بارورکننده بررسی تاثیر آمینومیکرو پاودر بر رشد و بقاء میگوهای وانامی تابستان 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 221-221]
 • باسیلوس جداسازی و شناسایی باسیلوس های تجزیه کننده نفت خام در خاک های آلوده پلایشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 133-133]
 • باسیلوس جداسازی آنزیم ضد سرطان ال- آسپاراژیناز جهت درمان بیماری ALL در انسان و دام از باسیلوسهای خاکهای غرب مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 138-138]
 • باسیلوس سابتیلیس اثر سطوح مختلف اسید سیتریک، اسید پروپیونیک و باکتری باسیلوس سابتیلیس بر تولید آفلاتوکسین از قارچ آسپرژیلوس فلاووس [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 325-330]
 • بافت پوششی بررسی تغییرات پس از مرگ وابسته به زمان در بافت بیضه موش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 129-129]
 • بافت شناسی آنالیز تغییرات هیستومورفولوژیک تخمدان و میزان هورمون های FSH ، LH، استروژن و پروژسترون متعاقب تجویز فنل در موش سوری بالغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 46-46]
 • بافت‌شناسی مطالعه ساختار تشریحی و بافتشناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 78-78]
 • باقیما‌نده آنتی‌بیوتیکی بررسی باقیمانده آنتیبیوتیکی در تخممرغهای عرضه شده در سطح شهر مراغه و نقش بقایای آنتیبیوتیکی مواد غذایی در ایجاد مقاومتهای دارویی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 183-183]
 • باقیمانده آنتی بیوتیک ها مقایسه باقیمانده آنتی بیوتیک ها درگوشت گوسفندان نرپرواری وگاوهای نرپرواری منطقه پاکدشت در سال (1391) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 228-228]
 • باقیمانده جیوه بررسی میزان باقیمانده جیوه در عضلات ماهیان نر وماده قزل آلای منطقه جاجرود [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 150-150]
 • باقیمانده نیتریت بررسی میزان خاکستر، کلرید سدیم و باقیمانده نیتریت در سوسیس و کالباس‌های حرارت دیده تولید شده در شهر اهواز و مقایسه آن با استانداردهای ملی ایران [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 297-308]
 • باکتری بررسی عوامل باکتریایی مطرح در ریه شتران مبتلا به پنومونی کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد به روشPCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 142-142]
 • باکتری ای کلای بررسی تست حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های E.coliجدا شده از لاشه های طیورگوشتی صنعتی ارجاعی به آزمایشگاه در شهرستان آمل در چهار ماهه ابتدایی سال 91 با استفاده از تست انتی بیوگرام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 172-172]
 • باکتریها معرفی محیط کشت جدید بر پایه ضایعات آبزیان به منظور کشت میکروارگانیسمها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 235-235]
 • باکتریهای کلیفرم بررسی آلودگی میکروبی توتال کلیفرم و فکال کلی فرم پساب رودخانه هراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 210-210]
 • باکتری های گرم مثبت شناسایی باکتری های گرم مثبت جدا شده از ماهیان قزل آلای پرورشی با استفاده از روش PCR و تعیین توالی نوکلئوتید ژن 16S rRNA در شهرستان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 217-217]
 • باکتواسکن مقایسه روش باکتواسکن و روش دستی شمارش باکتری های تام شیر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 90-90]
 • باکسر گزارش هیپوتیروئیدیسم در یک قلاده سگ نژاد باکسر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 177-177]
 • بالانتیدیوم کولای بررسی نقش احتمالی شتر در انتقال انگل بالانتیدیوم کولای به انسان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]
 • بانه مطالعه و بررسی شیوع سرمی عفونت ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های گوشتی شهرستان های سقز و بانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 199-199]
 • بتالاکتاماز شناسائی ژن های بتالاکتاماز و الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز طیور گوشتی در استان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 90-90]
 • بتا لاکتاماز فیلوتایپینگ جدایه های اشریشیاکلی از موارد اسهال انسانی در ارتباط با ژن های بتالاکتاماز در شهرستان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-61]
 • بتالاکتامازهای وسیع الطیف شناسایی ژنهای بتالاکتاماز وسیع الطیف blaCTX-M و blaSHV در جدایههای اشریشیاکلی بدست آمده از مدفوع گاومیش در استان آذربایجان غربی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 189-189]
 • بتالاکتامازهای وسیع الطیف شناسایی ژنهای بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLS) متعلق به گروههای b‏laCTX-M ، blaTEM و blaSHV درجدایه های اشریشیاکلی بدست آمده از نمونه های مدفوع طیور در منطقه ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 205-205]
 • بیرجند بررسی آلودگی به فاسیولا، دیکروسلیوم، کیست هیداتیک و سارکوسیست در دامهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند درتابستان سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 232-232]
 • بررسی سویه های مقاوم به متی سیلین بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بیمارستان های اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 140-140]
 • بررسی وضعیت بررسی وضعیت استاندارد و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 239-239]
 • بروجرد بررسی میزان شیوع آلودگی به نوچه لینگوآتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان بروجرد، استان لرستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 223-223]
 • بروسلا بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 105-105]
 • بروسلوز تکثیر ،کلونینگ و بیان ژن نوترکیب bp26( omp28 )باکتری B‏. Melitensisجدا شده از استان مرکزی و تخلیص پروتئین BP26 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 70-70]
 • بروسلوز بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • بروسلوزیس راه اندازی روش اختصاصی و حساس Real-Time PCR به منظور تشخیص گونه های بروسلا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 110-110]
 • برونشیت عفونی بررسی عیار سرمی ماکیان تخمگذار بر علیه بیماری برونشیت عفونی پیش از آغاز تخمگذاری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 149-149]
 • بز آناتومی کاربردی ناحیه سر در بزهای بومی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 106-106]
 • بز بررسی میزان شیوع انواع آلودگی انگلی در گله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 107-107]
 • بز شناسایی و تشخیص فراوانی گونه های آیمریا در بزهای کشتار شده در کشتارگاه کرمان به روش مک ماستر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 128-128]
 • بز بررسی علتهای سقط جنین درگله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 128-128]
 • بز جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از بزان استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 202-202]
 • بُز گزارش اوستروس اویس (Oestrus ovis) از شاخ بز در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 86-86]
 • بزکوهی هیستوپاتولوژی روده و گره لنفاوی مزانتریک در یک رأس بز کوهی مبتلا به بیماری یون (پاراتوبرکولوزیس) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 241-241]
 • بزهای بومی لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی بزهای بالغ و نابالغ بومی در وضعیت های فیزیولوژیک آبستنی و شیرواری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 68-68]
 • بز وحشی بررسی نماتودهای گوارشی یک رأس بز وحشی (Capra aegagrus) منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 196-196]
 • بستنی بررسی بستنی های پاستوریزه از نظر آلودگی به اشریشیاکلی با استفاده از روش امپدانس و کشت در محیط کروموژنیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 228-228]
 • بسته‌بندی در شرایط خلاء ارزیابی کیفیت شیمیایی ماهیان حلوا سفید منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 234-234]
 • بسته‌بندی در شرایط خلاء ارزیابی کیفیت میکروبی ماهیان شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 234-234]
 • بسته بندی وکیوم (پلی ونیلیدن کلراید) بررسی اثرات نحوه بسته بندی وکیوم (پلی ونیلیدن کلراید) بر روی تغییرات امگا 3 وامگا 6 در فیله ماهی سفید دریای خزر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 56-56]
 • بیضه بررسی تغییرات پس از مرگ وابسته به زمان در بافت بیضه موش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 129-129]
 • بیضه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از اثر ترمیمی ویتامین ث بر بیضه موش سوری به دنبال تجویز طولانی مدت مس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 174-174]
 • بیضه بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز خوراکی عصاره خارخاسک بر روی اسپرماتوژنز در موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 178-178]
 • بلوتانگ جست وجوی ویروس بلوتانگ با روش RT-PCR در جنین های سقط شده ی گوسفند در استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و گیلان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 190-190]
 • بم بررسی شیوع سرمی آلودگی به کرم قلب سگ در سگ های ولگرد شهر های زابل و بم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 191-191]
 • بیماری زایی بررسی آسیب های بافتی لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از شیر خام در موش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 204-204]
 • بیماری سل بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در دام های کشتاری کشتارگاه های استان همدان در سال 90-1389و برآورد میزان خسارات اقتصادی این بیماری به صنعت دامپروری استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 50-50]
 • بیماری مارک بررسی تاثیر تزریق واکسن مارک بر روی عملکرد پرورشی و دستگاه ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 112-112]
 • بیماریهای عفونی طیور استاندارد سازی روش های واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) برای تشخیص بیماری های عفونی طیور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 55-55]
 • بیماری های مشترک انسان و حیوان، کیست هیداتید، فاسیولا بررسی میزان آلودگی های انگلی(فاسیولا, دیکروسلیوم, کیست هیداتید) در دام های کشتار شده کشتارگاه شهرستان کرمانشاه سال(1389-1388) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 109-109]
 • بیماریهای ویروسی تشخیص مولکولی سه ویروس بیماریزای زنبور عسل برای اولین بار از زنبورداری های استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 89-89]
 • بیماری یون وضعیت بیماری یون بر اساس ضایعات ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی در گوسفندان کشتار شده در نجف آباد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 230-230]
 • بهداشت عمومی پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 176-176]
 • بهینه سازی تعیین دمای اپتیمم برای انکوباسیون تخم مرغهای جنین دار بعد از تلقیح ویروس در پروسه تولید واکسن غیرفعال آنفلوآنزا (H9N2) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 142-142]
 • بوافیلوس مطالعه ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 88-88]
 • بورس فابریسیوس مقایسه آثار پاتولوژیک ایجاد شده در مسمومیت با کلریدکادمیوم در ارگان های لنفاوی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 227-227]
 • بیوفیلم بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید بیوفیلم در باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 180-180]
 • بومادران اثر عصاره آبی گل گیاه بومادران بر روی تغییر سطح آنزیم های کبدی ناشی از تجویز داروی دوکسوروبیسین در موش های صحرایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 113-113]
 • بیومارکر تعیین درستی بالینی، حساسیت و ویژگی پروتئین های فاز حاد شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 59-59]
 • بیومارکر تعیین الگوی الکتروفورتیک پروتئین های سرم شیر گاو به روش الکتروفورز استات سلولز در ورم پستان تحت بالینی ناشی از استرپتوکوکوس آگالاکتیه در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 63-63]

پ

 • پاپ اسمیر شیوع EBV درنمونه های پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به آزمایشگاههای شهرستان رشت به وسیله Real-Time PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 124-124]
 • پاتولوژی بررسی ضایعات پاتولوژیک کلیه در گربه های ولگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 84-84]
 • پارابرونما بررسی ویژگی های ریخت شناسی پارابرونما اسکریابینی جدایه بز از مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 85-85]
 • پاراتیروئید مطالعه ساختار تشریحی و بافتشناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 78-78]
 • پاراتوبرکلوز وضعیت بیماری یون بر اساس ضایعات ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی در گوسفندان کشتار شده در نجف آباد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 230-230]
 • پاراتوبرکولوزیس هیستوپاتولوژی روده و گره لنفاوی مزانتریک در یک رأس بز کوهی مبتلا به بیماری یون (پاراتوبرکولوزیس) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 241-241]
 • پارامترهای خونی تاثیر مدت و میزان استفاده از پودر سیر، بر عملکرد رشد و پارامتر های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 98-98]
 • پارامفیستومم بررسی آلودگی به پارامفیستوموم وتأثیر فاکتورهای سن،جنس، نژاد و فصل بر آن در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه رودسر از اردیبهشت90تا اردیبهشت 91 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 76-76]
 • پارک ملی بمو شناسایی کنه های سخت (Ixodidae) در جوجه تیغی برنت (Hemiechinus hypomelas) در پارک ملی بمو- شیراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 188-188]
 • پاروویروس بررسی مقایسه‏ای کیت‏های ایمنوکروماتوگرافی تشخیصی و آزمایش CBC در تشخیص و پیش‏آگهی بیماری اسهال پاروویروسی در سگ‏ها و همبستگی آن با شدت علائم بالینی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 96-96]
 • پاستوریزه بررسی بستنی های پاستوریزه از نظر آلودگی به اشریشیاکلی با استفاده از روش امپدانس و کشت در محیط کروموژنیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 228-228]
 • پاستورلا مولتوسیدا تیپ A بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گیاه اکیناسه پورپوره آ و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده(MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی(MBC) آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 205-205]
 • پاستورلوز گزارش تشخیص پاستورلوز در یک گله اردک مولد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 104-104]
 • پاسخ مرحله حاد بررسی تغییرات شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A ،هاپتوگلوبین ، آلبومین و پروتئین تام در سرم طی التهاب القاء شده باترپنتین در اسبچه های خزر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-43]
 • پا فلسی گزارش آلودگی و تشخیص جرب Cnemidocoptes mutans درمرغداریهای بومی شهرستان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 100-100]
 • پاکدشت مقایسه باقیمانده آنتی بیوتیک ها درگوشت گوسفندان نرپرواری وگاوهای نرپرواری منطقه پاکدشت در سال (1391) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 228-228]
 • پایوسیانین بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید پایوسیانین در باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 181-181]
 • پپتید های مورد شناسایی لنفوسیت ها مطالعه ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 88-88]
 • پراکسیداسیون چربی اثرات پیش درمان پنتوکسی فیلین در برابر آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط آفلاتوکسین در مدل پرفیوژن کبدی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 54-54]
 • پراکسیداسیون چربی اثر دوزهای مختلف آفلاتوکسین B1 در مدل پرفیوژن کبدی رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 144-144]
 • پراکسیداسیون لیپیدی بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدی و آنزیم های آنتی اکسیدان در انگل فسیولا ژیگانتیکا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • پراکنش بررسی پراکنش کنه های سخت در شهرستان گیلا نغرب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 249-249]
 • پرایمر تشخیص بیماریها با استفاده از (Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP در دامپزشکی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 44-44]
 • پریترم گزارش اوستروس اویس (Oestrus ovis) از شاخ بز در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 86-86]
 • پرتواسکولکس بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره پیه انار بر پرتواسکولکس های کیست هیداتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 83-83]
 • پرتواسکولکس بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره پیه انار بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 239-239]
 • پرسشنامه حساسیت تاریخچه نسبت به سایر روشهای تشخیص آزمایشگاهی در شناسایی و تشخیص بیماریهای ویروسی،باکتریایی ،قارچی ،انگلی و محیطی از دیدگاه کارشناسان مشاغل دامپزشکی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 45-45]
 • پرفسوژن کبدی اثرات پیش درمان پنتوکسی فیلین در برابر آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط آفلاتوکسین در مدل پرفیوژن کبدی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 54-54]
 • پرفیوژن کبدی اثر دوزهای مختلف آفلاتوکسین B1 در مدل پرفیوژن کبدی رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 144-144]
 • پرندگان زینتی تعیین فراوانی درماتوفیتوزیس در پرندگان زینتی شهر سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 52-52]
 • پرندگان زینتی تشخیص Macrorhabdus ornithogaster در پرندگان زینتی ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 183-183]
 • پروبیوتیک مطالعه تاثیر سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از پنیر لیقوان بر اشریشیاکولای O157:H7 در شرایط رشد توام در شیر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • پروبیوتیک بررسی خصلت ضد میکروبی لاکتوباسیل های جداشده از ماست های بومی استان چهار محال و بختیاری علیه باکتری های پاتوژن و مقایسه نتایج با سویه های تجاری پروبیوتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-73]
 • پروتین فازحاد بررسی تغییرات شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A ،هاپتوگلوبین ، آلبومین و پروتئین تام در سرم طی التهاب القاء شده باترپنتین در اسبچه های خزر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-43]
 • پروتئین تنوع الگوی پروتئینهای بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم در نشخوارکنندگان ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 216-216]
 • پروتئین آمیلوئیدی تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • پروتئین تام بررسی تغییرات شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A ،هاپتوگلوبین ، آلبومین و پروتئین تام در سرم طی التهاب القاء شده باترپنتین در اسبچه های خزر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-43]
 • پروتئین غشاء شناسایی ساختار مولکولی پروتئین غشاء تیلریا آنولاتا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 85-85]
 • پروتئین نوترکیب بررسی سرواپیدمیولوژی تیلریا لستوکاردی در 10 منطقه ایران با روش ELISA بر پایه ی پروتئین نوترکیب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 60-60]
 • پروتئین های فاز حاد تعیین درستی بالینی، حساسیت و ویژگی پروتئین های فاز حاد شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 59-59]
 • پروتئین هیدرولیز شده معرفی محیط کشت جدید بر پایه ضایعات آبزیان به منظور کشت میکروارگانیسمها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 235-235]
 • پرورش تولید پلت های غذایی استاندارد برای ماهی کپور معمولی پرورشی در مرحله پرواری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 213-213]
 • پرورش میگو بررسی تاثیر آمینومیکرو پاودر بر رشد و بقاء میگوهای وانامی تابستان 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 221-221]
 • پزودوموناس آئروژینوزا بررسی خصلت ضد میکروبی لاکتوباسیل های جداشده از ماست های بومی استان چهار محال و بختیاری علیه باکتری های پاتوژن و مقایسه نتایج با سویه های تجاری پروبیوتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-73]
 • پساب بررسی آلودگی میکروبی توتال کلیفرم و فکال کلی فرم پساب رودخانه هراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 210-210]
 • پساب آلودگی پساب رودخانه هراز به تخم انگل نماتود [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 210-210]
 • پستان مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع کارسینوم سلول دوکی شکل درجه III در پستان یک قلاده سگ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 242-242]
 • پیش تغلیظ تغلیظ یون های جیوه (II) در نمونه های شیر بوسیله نانوذرات سیلیکا آئروژل اصلاح شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 82-82]
 • پلاستیک جدا سازی و شناسایی ازتوباکتر تولید کننده پلیمر تجزیه پذیر از خاک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 86-86]
 • پلت تولید پلت های غذایی استاندارد برای ماهی کپور معمولی پرورشی در مرحله پرواری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 213-213]
 • پلیکان جداسازی و تشخیص نماتد آمیدوستوموم آنسریس (A.anseris) از یک سفید قطعه پلیکان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-81]
 • پلیکان گزارش آلودگی شدید یک قطعه پلیکان به نماتود کونتراسکوم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 197-197]
 • پلیکان جداسازی و شناسایی نماتود کاپیلاریا کودین فلاتا از یک قطعه پلیکان تلف شده در باغ پرندگان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 198-198]
 • پلیمر تجزیه پذیر جدا سازی و شناسایی ازتوباکتر تولید کننده پلیمر تجزیه پذیر از خاک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 86-86]
 • پلی مریزاسیون تشخیص بیماریها با استفاده از (Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP در دامپزشکی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 44-44]
 • پمفیگوس گزارش وقوع پمفیگوس در یک قلاده گربه ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 240-240]
 • پنتوکسی فیلین اثرات پیش درمان پنتوکسی فیلین در برابر آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط آفلاتوکسین در مدل پرفیوژن کبدی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 54-54]
 • پنیر ارزیابی میزان هیستامین در انواعی از پنیرهای سنتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 237-237]
 • پنیر سنتی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • پنیر لیقوان مطالعه تاثیر سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از پنیر لیقوان بر اشریشیاکولای O157:H7 در شرایط رشد توام در شیر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • پنومونی بررسی عوامل باکتریایی مطرح در ریه شتران مبتلا به پنومونی کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد به روشPCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 142-142]
 • پودر سیر تاثیر مدت و میزان استفاده از پودر سیر، بر عملکرد رشد و پارامتر های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 98-98]
 • پولکس ایریتانس مطالعه توزیع فصلی و جغرافیایی کک پولکس ایریتانس در گوسفندان و اماکن انسانی روستاهای استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 102-102]
 • پولکس ایریتانس مطالعه مقایسه روش های جمع آوری کک پولکس ایریتانس از دام و اماکن انسانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 203-203]
 • پونه کوهی مطالعه تاثیر عصاره گیاهی پونه کوهی در یک مدل زخم عفونی جراحی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 96-96]

ت

 • تایباد تعیین کنه های ناقل ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV) درچهار منطقه استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 57-57]
 • تاثیر خوراکی تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر مهار اکسیداسیون فیله سینه مرغهای گوشتی در حالت انجماد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 45-45]
 • تاریخچه حساسیت تاریخچه نسبت به سایر روشهای تشخیص آزمایشگاهی در شناسایی و تشخیص بیماریهای ویروسی،باکتریایی ،قارچی ،انگلی و محیطی از دیدگاه کارشناسان مشاغل دامپزشکی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 45-45]
 • تب برفکی بررسی کشتارگاهی فراوانی حامل های ویروس تب برفکی در گاوهای ذبحی استان خراسان رضوی با استفاده از روش(Real_time quantitative PCR)(qPCR) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 196-196]
 • تبریز شناسایی نوع و میزان شیوع انگلهای خارجی و آلودگی کریپتوسپوریدیایی گربه های ولگرد شهرستان تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 97-97]
 • تبریز ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 140-140]
 • تبریز بررسی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری آبستن دورگ کشتارگاه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 149-149]
 • تبـــــریز تعیین میزان آلودگی به قارچ مالاسزیا پاکی درماتیس در سگ های گله منطقه تبریز و صاحبان آن ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 102-102]
 • تب شیر گزارش موردی: اکلامپسی (هیپوکلسمی قبل و بعد از زایش) در 5 قلاده گربه خانگی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 331-337]
 • تب کیو بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 83-83]
 • تجربی سیمای خون شناسی و بالینی آناپلاسموز تجربی گوسفندی ناشی از آناپلاسما اویس در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-53]
 • تجزیه تقریبی مروری بر معرفی، مقایسه و کار آمدی تکنیک های مختف آزمون های کنترل جیره ها و مواد خوراکی با توجه به شرایط و امکانات آزمایشگاهی و نقاط ضعف و قوت هر روش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 72-72]
 • تجزیه و تحلیل مولکولی آنالیز مولکولی ژن ligB در سرووارهای واکسینال لپتوسپیرا اینتروگانس در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 47-47]
 • تخمدان آنالیز تغییرات هیستومورفولوژیک تخمدان و میزان هورمون های FSH ، LH، استروژن و پروژسترون متعاقب تجویز فنل در موش سوری بالغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 46-46]
 • تخمیر نه لوله ای ردیابی کلی فرم ها در آب شیرین با استفاده از دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 106-106]
 • تخم گذار بررسی آلودگی های فارم مرغ تخم گذار شهرستان به جرب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 187-187]
 • تخم مرغ بررسی شستشوی پوسته ی تخم مرغ در نفوذ سالمونلا به سفیده و زرده، در دمای 4 درجه سانتی گراد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 66-66]
 • تخم مرغ بررسی مقایسه‌ای آلودگی به سالمونلا و استافیلوکوکوس آرئوس در تخم مرغ‌های بومی و صنعتی در منطقه قم [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 309-314]
 • تخم‌مرغ بررسی باقیمانده آنتیبیوتیکی در تخممرغهای عرضه شده در سطح شهر مراغه و نقش بقایای آنتیبیوتیکی مواد غذایی در ایجاد مقاومتهای دارویی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 183-183]
 • تخم مرغ جنین دار بررسی سیکل رشد ویروس آنفلوانزا (H9N2 ) در تخم مرغ جنین دار بعد از تلقیح داخل آلانتوئیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 115-115]
 • تراکم بررسی شیوع نیوکاسل در فصول زمستان و تابستان در سطح مرغداری های شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 248-248]
 • تریپانوزوما اوانسی بررسی آلودگی به تریپانوزوما اوانسی و میزان شیوع آن در شتران شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 236-236]
 • ترخون اثر عصاره گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L) بر روی انگل تریکوموناس گالینه در مقایسه با داروی مترونیدازول در محیط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 93-93]
 • تری یدوتیرونین (T3) غلظت های سرمی لیپیدها و لیپوپروتئین ها و ارتباط آنها با هورمون های تیروئیدی در سگ های سالم از نظر بالینی در منطقه اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 123-123]
 • تریکلابندازول بررسی تاثیر ضد انگل لوامیزول _ تریکلابندازول خوراکی بر روی تعداد حذفی کبدگوساله های پرواری نژاد تالشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 151-151]
 • تریکواپیتلیوما سل جلدی، کوکسیدیوز، عفونت سستودی و تریکواپیتلیوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 215-215]
 • تریکواپیتلیوما مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع تریکواپیتلیوما در گربه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 224-224]
 • تریکودینا بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 117-117]
 • تریکوفیتون منتاگروفیتس شناسایی کچلی ناشی از قارچ تریکوفیتون منتاگروفیتس و بررسی تولید آنزیم کراتیناز در آن قارچ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 214-214]
 • تریکوموناس گالینه اثر عصاره گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L) بر روی انگل تریکوموناس گالینه در مقایسه با داروی مترونیدازول در محیط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 93-93]
 • تری گلیسیرید ارزیابی اثر مصرف سیر با دوز بالا بر میزان غلظت تری گلیسیرید و کلسترول خون در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 143-143]
 • ترماتدهای دیژن مقایسه دو روش رنگ آمیزی در ترماتدهای دیژن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 121-121]
 • ترماتود شناسایی ترماتودها با استفاده از روش نزدیکترین همسایه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 66-66]
 • ترماتود مشاهده ترماتود داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 125-125]
 • تری‌متیل‌آمین ارزیابی کیفیت شیمیایی ماهیان حلوا سفید منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 234-234]
 • تروپومیوزین مطالعه فیلوژنی، شباهت و تجانس پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس جهت مصارف تشخیصی و تهیه واکسن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 57-57]
 • تروپومیوزین مطالعه ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 88-88]
 • تروپونین قلبی بررسی میزان تروپونین قلبی و ارتباط آن با غلظت هوموسیستئین و برخی پارامترهای مرتبط با ادم ریوی در تیلریوز گاوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 206-206]
 • تیروکسین (T4) غلظت های سرمی لیپیدها و لیپوپروتئین ها و ارتباط آنها با هورمون های تیروئیدی در سگ های سالم از نظر بالینی در منطقه اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 123-123]
 • تست آزمایشگاهی حساسیت تاریخچه نسبت به سایر روشهای تشخیص آزمایشگاهی در شناسایی و تشخیص بیماریهای ویروسی،باکتریایی ،قارچی ،انگلی و محیطی از دیدگاه کارشناسان مشاغل دامپزشکی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 45-45]
 • تست کاتالاز شناسایی گونه های مختلف کلستریدیوم طیور گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-91]
 • تست های بیوشیمیایی شناسایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های اصفهان با مقاومت چند گانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 119-119]
 • تست های بیوشیمیایی بررسی میزان فراوانی ژن متالوبتالاکتامازVIM1 در سویه های سودوموناس آئروژینوزای بیمارستانی با مقاومت چند گانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 119-119]
 • تستهای حساسیت میکروبی بررسی ضد میکروبی عصاره موسیر علیه استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 92-92]
 • تشی تشی(Hystrix indica)، میزبان واسط لینگواچولا سراتا و خطری بالقوه در ایجاد سندرم هالزون [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 138-138]
 • تشخیص آمیلوئیدوزیس طحالی در جوجه های گوشتی مبتلا به گامبورو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 116-116]
 • تشخیص جداسازی سویه های سودوموناس مقاوم به کروم مسبب مرگ پرندگان از خاک های نفتی خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 130-130]
 • تعداد سلول های سوماتیک بررسی تعداد سلول های سوماتیک در شیر مخزن برخی از گاوداری های استان فارس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 237-237]
 • تعیین آبستنی روش نوین تعیین زودهنگام آبستنی موش صحرایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 116-116]
 • تعیین توالی آنالیز مولکولی ژن ligB در سرووارهای واکسینال لپتوسپیرا اینتروگانس در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 47-47]
 • تغذیه تولید پلت های غذایی استاندارد برای ماهی کپور معمولی پرورشی در مرحله پرواری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 213-213]
 • تغییرات بررسی تغییرات آلودگی میکروبی درروند بی خس کردن گوشت مرغ و آماده سازی برای مصرف [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-73]
 • تغییرات پاتولوژیک بررسی اثر سم عقرب همی سکورپیوس لپتوروس درتغییرات پاتولوژیک اندامهای خرگوش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 173-173]
 • تغییرات هماتولوژیک خون بررسی تغییرات هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه استان بوشهر در تابستان و زمستان 1390 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 94-94]
 • تیلریا شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 49-49]
 • تیلریا تشخیص و تفریق گونه ای تیلریا و بابزیا در گوسفندان منطقه اهواز با یک روش جدید PCR-RFLP [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-51]
 • تیلریا شناسایی و تمایز گونه های مهم تیلریا توسط تکنیک LAMP) Loop-mediated isothermal amplification) ومقایسه آن با روش PCR وسایر روشهای متداول [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 211-211]
 • تیلریا آنولاتا شناسایی ساختار مولکولی پروتئین غشاء تیلریا آنولاتا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 85-85]
 • تیلریا لستوکاردی بررسی سرواپیدمیولوژی تیلریا لستوکاردی در 10 منطقه ایران با روش ELISA بر پایه ی پروتئین نوترکیب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 60-60]
 • تیلریوز بررسی میزان تروپونین قلبی و ارتباط آن با غلظت هوموسیستئین و برخی پارامترهای مرتبط با ادم ریوی در تیلریوز گاوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 206-206]
 • تله مطالعه مقایسه روش های جمع آوری کک پولکس ایریتانس از دام و اماکن انسانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 203-203]
 • تیموس مطالعه تجربی تاثیر مسمومیت با مقادیر مختلف کلرید کادمیوم در ایجاد آپوپتوز و تغییرات بیان ژن iNOS در با فت تیموس جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 71-71]
 • تیموس مقایسه آثار پاتولوژیک ایجاد شده در مسمومیت با کلریدکادمیوم در ارگان های لنفاوی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 227-227]
 • تنیا ساژیناتا گزارش یک مورد آلودگی به تنیا ساژیناتا در یک مرکز درمانی در شمال خوزستان(بیمارستان 580 دزفول) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 150-150]
 • تنیا هیداتیژنا مطالعه میزان آلودگی و شدت ضایعات کبدی ناشی از مهاجرت لاروهای تنیا هیداتیژنا در گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 179-179]
 • تن ماهی مروری بر مسمومیت با هیستامین و استفاده از کیت الایزا جهت آلودگی نمونه های تن ماهی به هیستامین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 176-176]
 • تهران بررسی میزان پراکندگی و آنالیز فیلوژنتیکی مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه‏ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 44-44]
 • تهران وقوع مسمومیت با موننزین دریک دامداری گاو شیری در اطراف تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 64-64]
 • توبرکولین مرغی و پستانداری بررسی میزان آلودگی گاو داری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به سل گاوی با روش توبرکولین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 121-121]
 • تورم پستان بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی پوست درخت گردو بر باکتری های جدا شده از تورم پستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 151-151]
 • توکسین کاربرد تکنیک الیزا (ELISA) در تشخیص توکسینوتیپهای کلستریدیوم پرفرنجنس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 131-131]
 • توکسین اپسیلون بررسی بیان ژن etx توکسین اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 182-182]
 • توکسوپلاسما بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgM) در زنان شهر زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 117-117]
 • توکسوپلاسما بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgG) در زنان شهر زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 118-118]
 • توکسوپلاسما بررسی آلودگی به تک یاخته توکسوپلاسما گوندی در گربه های ولگرد شهر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 175-175]
 • توکسوپلاسما گوندیی تایید شیوع سقط جنین توکسوپلاسمایی در یک گله گوسفند با روشهای مختلف آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 122-122]
 • توکسوپلاسموز- شیوع سرمی- IgG–IgM- میانه- الایزا بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در شهرستان میانه به روش الایزا(ELISA) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 184-184]
 • تولارمی شناسایی کنه های سخت (Ixodidae) در جوجه تیغی برنت (Hemiechinus hypomelas) در پارک ملی بمو- شیراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 188-188]
 • تولترازوریل بررسی مقایسه ای داروهای دیکلازوریل و تولترازوریل بر روی عملکرد پرورشی و میزان دفع رودهای اووسیست در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 122-122]
 • تومور کاربرد آزمایشگاه در مراحل تشخیصی سگهای مبتلا به تومور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 194-194]
 • تومور پستانی سگ‌سانان بررسی بالینی و هیستوپاتولوژیک تومورهای پستان در سگهای ارجاعی به درمانگاه تخصصی دانشکدهی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ( در بازهی زمانی 90-87) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 193-193]
 • تومور جلدی گزارش یک مورد Squamous cell carcinoma جلدی در یک قلاده سگ ژرمن شفرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 123-123]

ج

 • جاجرود بررسی میزان باقیمانده جیوه در عضلات ماهیان نر وماده قزل آلای منطقه جاجرود [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 150-150]
 • جداسازی بررسی مقایسه ای روش های کشت باکتریایی در جداسازی سالمونلا از نمونه های مدفوعی گله های طیور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 110-110]
 • جداسازی ویروس کاربرد یک روش تشخیص ویروس نیوکاسل بر پایه RT-PCR در مقایسه با روش استاندارد جداسازی ویروس در تخم مرغ جنین دار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 173-173]
 • جرب گزارش آلودگی و تشخیص جرب Cnemidocoptes mutans درمرغداریهای بومی شهرستان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 100-100]
 • جرب بررسی آلودگی های فارم مرغ تخم گذار شهرستان به جرب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 187-187]
 • جیره دفاع آنتی اکسیدان خون وتنظیمات هماتولوژیک ماهیان قزل آلای متراکم و نا متراکم تغذیه شده با جیره های با سطوح متغییر آنتی اکسیدان ,ویتامین و HUFA [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 99-99]
 • جیره بررسی تاثیر نوع جیره بر میزان جداسازی کلستریدیوم پرفرینجس از دستگاه گوارش شترمرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 181-181]
 • جیره غذایی بررسی اثرات سطوح مختلف ازت فرار تام(TVN ) جیره غذایی بر روی رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss ) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 74-74]
 • جیره غذایی بررسی تاثیرافزودن زردچوبه به جیره غذایی برعملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 133-133]
 • جزایر لانگرهانس بازسازی جزایر لانگرهانس پانکراسی در موش های دیابتی با کاربرد سلول های بنیادی جنینی تمایز یافته به سلول های پیش ساز کبدی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 48-48]
 • جفت مطالعه اثرات نانوذرات نقره بر روی ساختار تشریحی و بافت شناسی جفت و میزان زنده مانی نوزادان موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 213-213]
 • جمجمه آناتومی کاربردی ناحیه سر در بزهای بومی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 106-106]
 • جمعیت میکروبی بررسی سطوح مختلف اسیدهای آلی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر روی جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 139-139]
 • جنتامایسین مقایسه اثرات حفاظتی عصاره های هیدروالکلی گیاهان چای سبز (Camellia sinensis) و سیلی مارین (Silybum marianum) در کاهش ضایعات هپاتوتوکسیک و تغییرات فاکتورهای خونی ایجاد شده توسط جنتامایسین در رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 131-131]
 • جنتامایسین مقایسه اثرات حفاظتی عصاره های هیدرو الکلی گیاهان چای سبز(Camellia Sinensis) و سیلی مارین(Silybum Marianum) در کاهش ضایعات نفروپاتولوژیک و تغییرات فاکتورهای خونی ایجاد شده توسط جنتامایسین در رت. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 143-143]
 • جنتامایسین و آمیکاسین بررسی مقایسه ای اثرات هیستوپاتولوژی آمیکاسین و جنتامایسین روی کلیه و کبد خرگوش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 109-109]
 • جنین مطالعه اثرات نانوذرات نقره بر روی ساختار تشریحی و بافت شناسی جفت و میزان زنده مانی نوزادان موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 213-213]
 • جوجه مطالعه تجربی تاثیر مسمومیت با مقادیر مختلف کلرید کادمیوم در ایجاد آپوپتوز و تغییرات بیان ژن iNOS در با فت تیموس جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 71-71]
 • جوجه مقایسه آثار پاتولوژیک ایجاد شده در مسمومیت با کلریدکادمیوم در ارگان های لنفاوی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 227-227]
 • جوجه تیغی برنت شناسایی کنه های سخت (Ixodidae) در جوجه تیغی برنت (Hemiechinus hypomelas) در پارک ملی بمو- شیراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 188-188]
 • جوجه گوشتی تاثیر مدت و میزان استفاده از پودر سیر، بر عملکرد رشد و پارامتر های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 98-98]
 • جوجه گوشتی ارزیابی اثر مصرف سیر با دوز بالا بر میزان غلظت تری گلیسیرید و کلسترول خون در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 143-143]
 • جوجه گوشتی مطالعه و بررسی شیوع سرمی عفونت ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های گوشتی شهرستان های سقز و بانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 199-199]
 • جوجه های گوشتی تشخیص آلودگی جوجه های گوشتی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم با روش الایزا (ELISA) و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) ارجاعی به آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی شهرستان گرگان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 52-52]
 • جوجه های گوشتی بررسیتاثیر آنتی بوتیک ویرجینامایسین وسطوح مختلف اسید های آلی بر روی برخی فراسنجه های خونی و ایمنوگلوبولین ها در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-53]
 • جوجه های گوشتی جداسازی وشناسایی انتروباکتریاسه مسبب عفونت کیسه زرده در جوجه های گوشتی استان مازندران وتعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 112-112]
 • جوجه های گوشتی بررسی تاثیر تزریق واکسن مارک بر روی عملکرد پرورشی و دستگاه ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 112-112]
 • جوجه های گوشتی بررسی تاثیرافزودن زردچوبه به جیره غذایی برعملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 133-133]
 • جوجه های گوشتی بررسی اثر آنتی بیوتیک ویرجینامایسین و سطوح مختلف اسید های آلی برعملکرد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 139-139]
 • جوجه های گوشتی بررسی سطوح مختلف اسیدهای آلی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر روی جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 139-139]
 • جوندگان تعیین فون جوندگان در مناطقی از غرب کشور و بررسی آلودگی لیشمانیایی در جوندگان صحرایی آن منطقه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 82-82]
 • جیوه اندازه گیری میزان غلظت جیوه در سه نوع متفاوت کنسرو ماهی تن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 101-101]
 • جیوه(II) تغلیظ یون های جیوه (II) در نمونه های شیر بوسیله نانوذرات سیلیکا آئروژل اصلاح شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 82-82]

چ

 • چای سبز ارزیابی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر روی بیضه موش بعد از حرارت دادن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 78-78]
 • چای سبز مقایسه اثرات حفاظتی عصاره های هیدروالکلی گیاهان چای سبز (Camellia sinensis) و سیلی مارین (Silybum marianum) در کاهش ضایعات هپاتوتوکسیک و تغییرات فاکتورهای خونی ایجاد شده توسط جنتامایسین در رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 131-131]
 • چای سبز مقایسه اثرات حفاظتی عصاره های هیدرو الکلی گیاهان چای سبز(Camellia Sinensis) و سیلی مارین(Silybum Marianum) در کاهش ضایعات نفروپاتولوژیک و تغییرات فاکتورهای خونی ایجاد شده توسط جنتامایسین در رت. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 143-143]
 • چشم صورتی جداسازی موراکسلا (Moraxella spp.) از یک رأس گوساله ی مبتلا به بیماری چشم صورتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 127-127]
 • چهار ماهه ابتدایی بررسی تست حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های E.coliجدا شده از لاشه های طیورگوشتی صنعتی ارجاعی به آزمایشگاه در شهرستان آمل در چهار ماهه ابتدایی سال 91 با استفاده از تست انتی بیوگرام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 172-172]
 • چهارمحال و بختیاری جست وجوی ویروس بلوتانگ با روش RT-PCR در جنین های سقط شده ی گوسفند در استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و گیلان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 190-190]
 • چهار محال و بختیاری بررسی میزان شیوع سقط جنین سالمونلایی در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 231-231]
 • چویر(Frulago angolata) بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر(Frulago angolata ) در چهار سویه ی باکتری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 220-220]

ح

 • حداقل غلظت باکتری کشی(MBC) بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گیاه اکیناسه پورپوره آ و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده(MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی(MBC) آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 205-205]
 • حداقل غلظت ممانعت کننده(MIC) بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گیاه اکیناسه پورپوره آ و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده(MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی(MBC) آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 205-205]
 • حداقل غلظت مهارکنندگی بررسی ضد میکروبی عصاره موسیر علیه استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 92-92]
 • حذف ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 251-251]
 • حرارت دادن اسکروتوم ارزیابی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر روی بیضه موش بعد از حرارت دادن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 78-78]
 • حساسیت حساسیت تاریخچه نسبت به سایر روشهای تشخیص آزمایشگاهی در شناسایی و تشخیص بیماریهای ویروسی،باکتریایی ،قارچی ،انگلی و محیطی از دیدگاه کارشناسان مشاغل دامپزشکی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 45-45]
 • حساسیت آنتی بیوتیکی ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 140-140]
 • حساسیت آنتی بیوتیکی بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های اسهالی شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • حفاظت اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 215-215]
 • حلالیت پروتئین ارزیابی سریع کیفیت کنجاله سویا با متدهای آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 197-197]
 • حلزون شناسایی حلزون های استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 247-247]
 • حلوا سیاه بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 242-242]
 • حوادث تشریح مدیریت آزمایشگاه برای کاهش حوادث پیش بینی نشده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 250-250]
 • حیوان بررسی الگو های مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاهای جداشده از منابع مختلف [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 145-145]

خ

 • خارخاسک بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز خوراکی عصاره خارخاسک بر روی اسپرماتوژنز در موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 178-178]
 • خاک بررسی آزمایشگاهی میزان مس در خون گوسفندان شهرستان سقز و بررسی اثرآنتاگونیستی عناصر موجود درخاک و گیاهان بر غلظت مس در خون گوسفندان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]
 • خاکستر بررسی میزان خاکستر، کلرید سدیم و باقیمانده نیتریت در سوسیس و کالباس‌های حرارت دیده تولید شده در شهر اهواز و مقایسه آن با استانداردهای ملی ایران [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 297-308]
 • خراسان رضوی تعیین کنه های ناقل ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV) درچهار منطقه استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 57-57]
 • خراسان رضوی بررسی کشتارگاهی فراوانی حامل های ویروس تب برفکی در گاوهای ذبحی استان خراسان رضوی با استفاده از روش(Real_time quantitative PCR)(qPCR) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 196-196]
 • خرگوش بررسی اثر سم عقرب همی سکورپیوس لپتوروس درتغییرات پاتولوژیک اندامهای خرگوش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 173-173]
 • خرگوش مطالعه هیستوپاتولوژیک وقوع فئوهایفومایکوزیس ناشی از Cladosporium bantiana در یک سر خرگوش سفید نیوزلندی (caniculus Oryctolagus) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 224-224]
 • خرم آباد بررسی فراوانی لاشه های معدوم شده گوسفند و بز به دلیل سارکوسیستوزیس به مدت 25ماه (مهر 87 تا آبان 89) در کشتارگاه خرمآباد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 194-194]
 • خلیج فارس بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 242-242]
 • خوراک دام بررسی میزان آلودگی خوراک دام تعدادی از دامداریهای اصفهان به آفلاتوکسین به روش الیزا در تابستان 90 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 211-211]
 • خوزستان جداسازی و شناسایی قارچ های مصرف کننده نفت خام در خاک های آلوده خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 108-108]
 • خوزستان جداسازی اشریشیاکلی O157:H7 از گوشت گوسفند در گشتارگاه شهرستان ایذه در استان خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 186-186]
 • خوکچه هندی مطالعه اثرات ناشی از تجویز ال- تیروکسین و متی مازول بر غده تیروئید، درجه حرارت و وزن بدن در خوکچه هندی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-77]
 • خون بررسی میزان پراکندگی و آنالیز فیلوژنتیکی مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه‏ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 44-44]
 • خونی بررسی فراوانی انگل خونی هموپروتئوس در ماکیان بومی شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 186-186]
 • خون گیری بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]

د

 • دارچین مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی دارچین، هل و زیره [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 243-243]
 • داروی استرپتوزوتوسین بازسازی جزایر لانگرهانس پانکراسی در موش های دیابتی با کاربرد سلول های بنیادی جنینی تمایز یافته به سلول های پیش ساز کبدی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 48-48]
 • داکتیلوژیروس بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 117-117]
 • داکتیلوژیروس مشاهده ترماتود داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 125-125]
 • داکتیلوژیروس بررسی گونه های شایع داکتیلوژیروس در ماهی گلدفیش(Carassius auratus) درشهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 146-146]
 • دام جداسازی آنزیم ضد سرطان ال- آسپاراژیناز جهت درمان بیماری ALL در انسان و دام از باسیلوسهای خاکهای غرب مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 138-138]
 • دام مطالعه مقایسه روش های جمع آوری کک پولکس ایریتانس از دام و اماکن انسانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 203-203]
 • دامپزشکی ضرورت کالیبره کردن وسایل آزمایشگاهی دامپزشکی و راهکارهای موجود [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-81]
 • دانشکده دامپزشکی بررسی وضعیت استاندارد و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 239-239]
 • درخت گرد بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی پوست درخت گردو بر باکتری های جدا شده از تورم پستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 151-151]
 • درماتوفایتوز گزارش وقوع پمفیگوس در یک قلاده گربه ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 240-240]
 • درماتوفیت بررسی قارچ های درماتوفیت و ساپروفیت جدا شده از سگها در شهرهای ایوانکی و جویبار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 97-97]
 • درماتوفیتوزیس تعیین فراوانی درماتوفیتوزیس در پرندگان زینتی شهر سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 52-52]
 • درماسنتور مارژیناتوس بررسی ویژگی های مورفومتری و وزنی کنه درماسنتور مارژیناتوس در طی مراحل مختلف سیر تکاملی تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 247-247]
 • درمانسیوس بررسی آلودگی های فارم مرغ تخم گذار شهرستان به جرب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 187-187]
 • دیروفیلاریا بررسی آلودگی سگ های گله به گونه های دیروفیلاریا در استان همدان با روش نات [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 76-76]
 • دستگاه گوارش تعیین فراوانی و تنوع انگل های دستگاه گوارش کبوتران خانگی شهرستان کازرون [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 93-93]
 • دفع روده‌ای بررسی مقایسه ای داروهای دیکلازوریل و تولترازوریل بر روی عملکرد پرورشی و میزان دفع رودهای اووسیست در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 122-122]
 • دیکروسلیوم بررسی میزان آلودگی های انگلی(فاسیولا, دیکروسلیوم, کیست هیداتید) در دام های کشتار شده کشتارگاه شهرستان کرمانشاه سال(1389-1388) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 109-109]
 • دیکروسلیوم بررسی آلودگی به فاسیولا، دیکروسلیوم، کیست هیداتیک و سارکوسیست در دامهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند درتابستان سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 232-232]
 • دیکروسلیوم دندرتیکم تنوع الگوی پروتئینهای بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم در نشخوارکنندگان ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 216-216]
 • دیکروسلیوم دندریتیکوم بررسی میزان شیوع دیکروسلیوزیس در گوسفند و بزهای کشتاری کشتارگاه پوریای شرق تهران و برآورد خسارات اقتصادی آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 187-187]
 • دیکروسلیوم دندریتیکوم بررسی میزان شیوع ضایعات کبدی نشخوارکنندگان کوچک ذبح شده در کشتارگاه پوریای شرق تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 203-203]
 • دیکلازوریل بررسی حساسیت سه جدایه مزرعه ای ایمریای ماکیان به ترکیب دیکلازوریل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 75-75]
 • دیکلازوریل بررسی مقایسه ای داروهای دیکلازوریل و تولترازوریل بر روی عملکرد پرورشی و میزان دفع رودهای اووسیست در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 122-122]
 • دلافیلدز هماتوکسیلین مقایسه دو روش رنگ آمیزی در ترماتدهای دیژن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 121-121]
 • دمای انکوباسیون تعیین دمای اپتیمم برای انکوباسیون تخم مرغهای جنین دار بعد از تلقیح ویروس در پروسه تولید واکسن غیرفعال آنفلوآنزا (H9N2) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 142-142]
 • دمودکس برویس بررسی میزان آلودگی به انگل دمودکس در دانشجویان دانشگاه شهرکرد و رابطه ی آن با سن وجنس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 216-216]
 • دمودکس فولیکولارم بررسی میزان آلودگی به انگل دمودکس در دانشجویان دانشگاه شهرکرد و رابطه ی آن با سن وجنس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 216-216]
 • دوره خشکی ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 140-140]
 • دوره زمانی مصرف تاثیر مدت و میزان استفاده از پودر سیر، بر عملکرد رشد و پارامتر های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 98-98]
 • دوغ صنعتی بررسی میزان آلودگی باکتریایی و قارچی در خط تولید دوغ صنعتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 60-60]
 • دوکسوروبیسین اثر عصاره آبی گل گیاه بومادران بر روی تغییر سطح آنزیم های کبدی ناشی از تجویز داروی دوکسوروبیسین در موش های صحرایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 113-113]

ذ

 • ذیل نیلسون شناسایی نوع و میزان شیوع انگلهای خارجی و آلودگی کریپتوسپوریدیایی گربه های ولگرد شهرستان تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 97-97]
 • ذیل نیلسون سرد شناسایی مولکولی و وضعیت آلودگی کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در صنعت دامداری و پیامد آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 132-132]

ر

 • رابدوویروس کارپیو بررسی اثرات آسیب شناسی رابدو وبروس عامل ویرمی بهاره کپور (SVCV) در ماهیان حوض(Carassius auratus ) پرورشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 245-245]
 • رایت بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • رادیوگرافی گزارش وقوع فیبروما در پهلوی یک سگ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 126-126]
 • رادیوگرافی یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سمینوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 214-214]
 • رازیانه اثر ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی گیاه نعناع فلفلی و رازیانه بر ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 218-218]
 • راینتینا سل جلدی، کوکسیدیوز، عفونت سستودی و تریکواپیتلیوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 215-215]
 • راهکار ضرورت کالیبره کردن وسایل آزمایشگاهی دامپزشکی و راهکارهای موجود [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-81]
 • ریپی سفالوس شناسایی کنه های سخت (Ixodidae) در جوجه تیغی برنت (Hemiechinus hypomelas) در پارک ملی بمو- شیراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 188-188]
 • ری پی سفالوس ( بوافیلوس) آنولاتوس تعیین ترادف نوکلئوتیدی جایگاهCOI در کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 238-238]
 • ری پی سفالوس میکروپولوس مطالعه فیلوژنی، شباهت و تجانس پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس جهت مصارف تشخیصی و تهیه واکسن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 57-57]
 • رت بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از لپتوسپیرا در رت های وحشی شهرستان اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • رت مقایسه اثرات حفاظتی عصاره های هیدروالکلی گیاهان چای سبز (Camellia sinensis) و سیلی مارین (Silybum marianum) در کاهش ضایعات هپاتوتوکسیک و تغییرات فاکتورهای خونی ایجاد شده توسط جنتامایسین در رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 131-131]
 • رت بررسی پاتولوژیک اثرات مسمومیت با فلوراید در مغز رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 137-137]
 • رت مقایسه اثرات حفاظتی عصاره های هیدرو الکلی گیاهان چای سبز(Camellia Sinensis) و سیلی مارین(Silybum Marianum) در کاهش ضایعات نفروپاتولوژیک و تغییرات فاکتورهای خونی ایجاد شده توسط جنتامایسین در رت. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 143-143]
 • رت اثرات اسید پالمیتولئیک در پیشگیری از لیپوتوکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 199-199]
 • ریخت شناسی بررسی ویژگی های ریخت شناسی پارابرونما اسکریابینی جدایه بز از مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 85-85]
 • ردیابی مولکولی ردیابی مولکولی اسینتوباکتربومانی در عفونت های سوختگی شهراصفهان با استفاده از PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 92-92]
 • رزبنگال بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • رشد باکتریایی بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی رشد باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 179-179]
 • رشد و بازماندگی بررسی اثرات سطوح مختلف ازت فرار تام(TVN ) جیره غذایی بر روی رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss ) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 74-74]
 • رنگ آمیزی مقایسه دو روش رنگ آمیزی در ترماتدهای دیژن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 121-121]
 • رنگ آمیزی تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • رنگ آمیزی تری کروم بررسی آلودگی به تک یاخته ژیاردیا در گربه های ولگرد شهر کرمان با استفاده از روش رنگآمیزی تری کروم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 103-103]
 • رنگ آمیزی ذیل نیلسون اصلاح شده بررسی آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در گربه های ولگرد شهر کرمان با استفاده از روش رنگآمیزی ذیل نیلسون اصلاح شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 104-104]
 • رنگ آمیزی گرم شناسایی گونه های مختلف کلستریدیوم طیور گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-91]
 • رنگ امیزی ماسون تری کروم مطالعه ی بافت شناسی کبد شترمرغ ایرانی با استفاده از دو روش رنگ امیزی ماسون تری کروم و هماتوکسیلین و ائوزین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-91]
 • ریه بررسی عوامل باکتریایی مطرح در ریه شتران مبتلا به پنومونی کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد به روشPCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 142-142]
 • ریه جداسازی نوکاردیا (Nocardia spp) از ریه ی گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 178-178]
 • روی مقایسه و ارزیابی میزان مس، روی و آهن درسرم و جیره گاوهای هلشتاین شیری صنعتی و نیمه صنعتی در دو فصل گرم و سرد سال [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 283-296]
 • روباه بررسی آلودگی انگلی یک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) در استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 192-192]
 • رودخانه هراز بررسی آلودگی میکروبی توتال کلیفرم و فکال کلی فرم پساب رودخانه هراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 210-210]
 • رودخانه هراز آلودگی پساب رودخانه هراز به تخم انگل نماتود [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 210-210]
 • روده جداسازی و شمارش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در گوشت و روده شتر های پرورشی شهرستان میاندوآب به روش کشت و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 200-200]
 • روش FPT بررسی باقیمانده آنتیبیوتیکی در تخممرغهای عرضه شده در سطح شهر مراغه و نقش بقایای آنتیبیوتیکی مواد غذایی در ایجاد مقاومتهای دارویی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 183-183]
 • روش Ten-cv شناسایی ترماتودها با استفاده از روش نزدیکترین همسایه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 66-66]
 • روش سنتی بررسی شیوع آلودگی سالمونلایی در مرغ های کشتاری استان مرکزی به روش سنتی و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • روش مک شناسایی و تشخیص فراوانی گونه های آیمریا در بزهای کشتار شده در کشتارگاه کرمان به روش مک ماستر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 128-128]
 • روش نات بررسی آلودگی سگ های گله به گونه های دیروفیلاریا در استان همدان با روش نات [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 76-76]
 • روش نزدیکترین همسایه شناسایی ترماتودها با استفاده از روش نزدیکترین همسایه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 66-66]
 • روش‌های آزمایشگاهی کاربرد آزمایشگاه در مراحل تشخیصی سگهای مبتلا به تومور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 194-194]
 • روش های بیوشیمیایی استفاده از روشهای بیوشیمیایی درشناسایی کلستریدیوم پرفرینجنس جداشده ازدستگاه گوارش شترمرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 182-182]
 • روش واکنش زنجیره ای پلی مراز(PCR) شناسایی باکتری Aeromonas hydrophila جدا شده از ماهیان فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی به روش مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 79-79]
 • روند بی خس کردن بررسی تغییرات آلودگی میکروبی درروند بی خس کردن گوشت مرغ و آماده سازی برای مصرف [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-73]

ز

 • زابل بررسی شیوع سرمی آلودگی به کرم قلب سگ در سگ های ولگرد شهر های زابل و بم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 191-191]
 • زیان اقتصادی بررسی تعداد وعلل ضبط لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان و زیان اقتصادی ناشی از آن در مدت6 ماه اول سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 232-232]
 • زخم عفونی مطالعه فاکتورهای بیوشیمیایی التیام زخم عفونی جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس درمان شده با عصاره گیاهی افسنطین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 59-59]
 • زخم عفونی مطالعه تاثیر عصاره گیاهی پونه کوهی در یک مدل زخم عفونی جراحی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 96-96]
 • زردچوبه بررسی تاثیرافزودن زردچوبه به جیره غذایی برعملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 133-133]
 • زیره مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی دارچین، هل و زیره [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 243-243]
 • زیره سبز بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی رشد باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 179-179]
 • زیست پالایی جداسازی و شناسایی باسیلوس های تجزیه کننده نفت خام در خاک های آلوده پلایشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 133-133]
 • زنیان اثر ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی بذرگیاه زنیان بر ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 68-68]
 • زنبورستان های استان البرز بررسی فلور باکتریایی زنبور عسل در برخی از زنبوزستان های استان البرز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 249-249]
 • زنبور عسل تشخیص مولکولی سه ویروس بیماریزای زنبور عسل برای اولین بار از زنبورداری های استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 89-89]
 • زنده مانی مطالعه اثرات نانوذرات نقره بر روی ساختار تشریحی و بافت شناسی جفت و میزان زنده مانی نوزادان موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 213-213]
 • زودهنگام روش نوین تعیین زودهنگام آبستنی موش صحرایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 116-116]

ژ

 • ژیاردیا بررسی آلودگی به تک یاخته ژیاردیا در گربه های ولگرد شهر کرمان با استفاده از روش رنگآمیزی تری کروم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 103-103]
 • ژرمن شفرد گزارش یک مورد Squamous cell carcinoma جلدی در یک قلاده سگ ژرمن شفرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 123-123]
 • ژیروداکتیلوس مشاهده ترماتود ژیروداکتیلوس در یک استخر پرورشی ماهی آمور شهرستان زابل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 124-124]
 • ژل آلوئه ورا تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر مهار اکسیداسیون فیله سینه مرغهای گوشتی در حالت انجماد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 45-45]
 • ژن 16S rRNA شناسایی باکتری های گرم مثبت جدا شده از ماهیان قزل آلای پرورشی با استفاده از روش PCR و تعیین توالی نوکلئوتید ژن 16S rRNA در شهرستان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 217-217]
 • ژن 18S rRNA تشخیص و تفریق گونه ای تیلریا و بابزیا در گوسفندان منطقه اهواز با یک روش جدید PCR-RFLP [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-51]
 • ژن bp26 تکثیر ،کلونینگ و بیان ژن نوترکیب bp26( omp28 )باکتری B‏. Melitensisجدا شده از استان مرکزی و تخلیص پروتئین BP26 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 70-70]
 • ژن lacZ ردیابی کلی فرم ها در آب شیرین با استفاده از دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 106-106]
 • ژن uidA ردیابی کلی فرم ها در آب شیرین با استفاده از دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 106-106]
 • ژنهای pap G II بررسی میزان شیوع ژنهای pap G II , sfa S , afa در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از کلی باسیلوز طیور به روش کلونی هیبریداسیون [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 80-80]
 • ژن های stx1 و stx2 ارزیابی میزان شیوع ژن های مولد سم شیگا (stx1,stx2) در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از موارد اسهال بره های دامپروری های اطراف سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex-PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 80-80]
 • ژنهای حدت شناسایی مولکولی ژنهای حدت iutA و hlyF در جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز در مزارع گوشتی تجاری استان گلستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 56-56]
 • ژن های مقاومت مقایسه خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در باکتری های اشریشیا کلی جدا شده از مدفوع انسان. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 135-135]
 • ژوژنوم-ایلئوم بررسی گونه های کلستریدیوم در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 195-195]

س

 • ساپروفیت بررسی قارچ های درماتوفیت و ساپروفیت جدا شده از سگها در شهرهای ایوانکی و جویبار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 97-97]
 • ساپرولگنیا پارازیتیکا اثر ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی بذرگیاه زنیان بر ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 68-68]
 • ساپرولگنیا پارازیتیکا اثر ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی گیاه نعناع فلفلی و رازیانه بر ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 218-218]
 • سایر باکتری های خانواده آنتروباکتریاسه تعیین میزان بروز انواع ورم پستان کلینیکی کلی فرمی در دامپروری های اطراف شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 141-141]
 • سارکوسپورید الودگی مغز گوسفند به سارکوسپوریدی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 130-130]
 • سارکوسیست بررسی آلودگی به فاسیولا، دیکروسلیوم، کیست هیداتیک و سارکوسیست در دامهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند درتابستان سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 232-232]
 • سارکوسیستیس بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 134-134]
 • سارکوسیستیس بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش های مشاهده مستقیم با چشم غیر مسلح و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 191-191]
 • سارکوسیستوزیس بررسی فراوانی لاشه های معدوم شده گوسفند و بز به دلیل سارکوسیستوزیس به مدت 25ماه (مهر 87 تا آبان 89) در کشتارگاه خرمآباد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 194-194]
 • سارگپه گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه (Buteo buteo) به تک یاخته خونی لکوسیتوزون در منطقه کلیبر، استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 195-195]
 • سال 1391 بررسی شیوع بیماری آنفولانزا درگله های گوشتی معدوم شده شهرستان های سمنان،گرمسار وشاهرود در شش ماه اول سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 221-221]
 • سال1 9 بررسی تست حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های E.coliجدا شده از لاشه های طیورگوشتی صنعتی ارجاعی به آزمایشگاه در شهرستان آمل در چهار ماهه ابتدایی سال 91 با استفاده از تست انتی بیوگرام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 172-172]
 • سالمونلا بررسی شیوع آلودگی سالمونلایی در مرغ های کشتاری استان مرکزی به روش سنتی و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • سالمونلا بررسی شستشوی پوسته ی تخم مرغ در نفوذ سالمونلا به سفیده و زرده، در دمای 4 درجه سانتی گراد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 66-66]
 • سالمونلا بررسی آلودگی گوشت مرغ به سالمونلا در استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 100-100]
 • سالمونلا بررسی مقایسه ای روش های کشت باکتریایی در جداسازی سالمونلا از نمونه های مدفوعی گله های طیور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 110-110]
 • سالمونلا بررسی میزان آلودگی سالمونلایی تلفات هفته اول در مرغداری های استان قزوین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 127-127]
 • سالمونلا بررسی الگو های مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاهای جداشده از منابع مختلف [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 145-145]
 • سالمونلا جستجوی حاملین سالمونلا در نمونههای مدفوع گاومیشهای استان آذربایجان غربی به روش تکثیر ژن invA [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 189-189]
 • سالمونلا بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سالمونلا، جدا سازی شده از گوساله های اسهالی در مشهد (تابستان 1390) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 217-217]
 • سالمونلا بررسی میزان شیوع سقط جنین سالمونلایی در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 231-231]
 • سالمونلا بررسی مقایسه‌ای آلودگی به سالمونلا و استافیلوکوکوس آرئوس در تخم مرغ‌های بومی و صنعتی در منطقه قم [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 309-314]
 • سالمونلا انتریتیدیس فراوانی ژن اینتگران کلاس یک در سالمونلا انتریتیدیس در نمونه های جدا شده از انسان و طیور در استان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 236-236]
 • سالمونلا پلوروم بررسی آلودگی سالمونلائی گله های مرغ مادر در استان مرکزی از سال 1386 تا 1390 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 107-107]
 • سان اگز بررسی مقایسه ای اثر سان اگز و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 141-141]
 • سبزیجات خوراکی بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات خوراکی شهرستان شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 125-125]
 • سبزوار تعیین کنه های ناقل ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV) درچهار منطقه استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 57-57]
 • سیپروفلوکسازین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • سیتوتوکسیسیتی بررسی پاتولوژیک اثرات مسمومیت با فلوراید در مغز رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 137-137]
 • سیتوکروم اکسیدازI تعیین ترادف نوکلئوتیدی جایگاهCOI در کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 238-238]
 • سیر ارزیابی اثر مصرف سیر با دوز بالا بر میزان غلظت تری گلیسیرید و کلسترول خون در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 143-143]
 • سرطان جداسازی آنزیم ضد سرطان ال- آسپاراژیناز جهت درمان بیماری ALL در انسان و دام از باسیلوسهای خاکهای غرب مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 138-138]
 • سرطان کاربرد آزمایشگاه در مراحل تشخیصی سگهای مبتلا به تومور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 194-194]
 • سرطان سرویکس استفاده از روش Real-Time PCR جهت شناسایی HPV-16 و HPV-18 به عنوان جایگزینی برای روش کشت در سلولهای موش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 137-137]
 • سرم بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • سرم ارزیابی اثر مصرف سیر با دوز بالا بر میزان غلظت تری گلیسیرید و کلسترول خون در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 143-143]
 • سرم بررسی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری آبستن دورگ کشتارگاه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 149-149]
 • سرم بررسی آزمایشگاهی میزان مس در خون گوسفندان شهرستان سقز و بررسی اثرآنتاگونیستی عناصر موجود درخاک و گیاهان بر غلظت مس در خون گوسفندان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]
 • سرم آمیلوئید A بررسی تغییرات شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A ،هاپتوگلوبین ، آلبومین و پروتئین تام در سرم طی التهاب القاء شده باترپنتین در اسبچه های خزر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-43]
 • سرواپیدمیولوژی بررسی سرواپیدمیولوژی تیلریا لستوکاردی در 10 منطقه ایران با روش ELISA بر پایه ی پروتئین نوترکیب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 60-60]
 • سرواپیدمیولوژی بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 83-83]
 • سرواپیدمیولوژی بررسی سرواپیدمیولوژی آنفلوانزا در سگهای ارجاع شده به درمانگاه دانشکده دامپزشکی شیراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 226-226]
 • سروتایپ بررسی توزیع ژن های کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های حدت در سویه های یوروپاتوژنیک E.coli جدا شده ازعفونت های ادراری در شهرستان شهرکرد. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 231-231]
 • سرولوژی بررسی سرولوژی و انگل شناسی لیشمانیوز احشایی در سگهای خانگی شهرستان مشهد،استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • سرولوژی بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgG) در زنان شهر زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 118-118]
 • سرولوژی بررسی عیار سرمی ماکیان تخمگذار بر علیه بیماری برونشیت عفونی پیش از آغاز تخمگذاری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 149-149]
 • سرولوژیک بررسی شیوع تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما (IgM) در زنان شهر زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 117-117]
 • سیستی سرکوس تنیاکولیس مطالعه میزان آلودگی و شدت ضایعات کبدی ناشی از مهاجرت لاروهای تنیا هیداتیژنا در گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 179-179]
 • سیستم FAB تشخیص یک مورد سندرم میلودیسپلاستیک (MDS-RAEB) در گربه نژاد مو کوتاه اهلی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 87-87]
 • سستود گزارش یک مورد آلودگی به تنیا ساژیناتا در یک مرکز درمانی در شمال خوزستان(بیمارستان 580 دزفول) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 150-150]
 • سفالکسین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • سفالوپینا تیتیلاتور بررسی میاز ناشی از سفالوپینا تیتیلاتور در شترهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 244-244]
 • سفتی زوکسیم الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • سقز مطالعه و بررسی شیوع سرمی عفونت ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های گوشتی شهرستان های سقز و بانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 199-199]
 • سقز بررسی آزمایشگاهی میزان مس در خون گوسفندان شهرستان سقز و بررسی اثرآنتاگونیستی عناصر موجود درخاک و گیاهان بر غلظت مس در خون گوسفندان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]
 • سقط انزوئوتیک میش ها Nested PCR جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 185-185]
 • سقط جنین تایید شیوع سقط جنین توکسوپلاسمایی در یک گله گوسفند با روشهای مختلف آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 122-122]
 • سقط جنین بررسی علتهای سقط جنین درگله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 128-128]
 • سقط جنین شناسایی و جداسازی ا نتروباکتریاسه مولد سقط جنین گوسفندی با روش کشت و PCR در منطقه غرب مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 135-135]
 • سقط جنین بررسی میزان شیوع سقط جنین سالمونلایی در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 231-231]
 • سقط جنین بررسی میزان و علل سقط جنین در ده گاوداری بزرگ صنعتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 246-246]
 • سقط جنین باکتریایی بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 105-105]
 • سکوم بررسی گونه های کلستریدیوم در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 195-195]
 • سگ ارزیابی ایمینوهیستوشیمیایی انواع لنفوسیتهایی که به سمینوماهای سگ ارتشاح می یابند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 72-72]
 • سگ بررسی مقایسه‏ای کیت‏های ایمنوکروماتوگرافی تشخیصی و آزمایش CBC در تشخیص و پیش‏آگهی بیماری اسهال پاروویروسی در سگ‏ها و همبستگی آن با شدت علائم بالینی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 96-96]
 • سگ بررسی قارچ های درماتوفیت و ساپروفیت جدا شده از سگها در شهرهای ایوانکی و جویبار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 97-97]
 • سگ بررسی سرولوژی و انگل شناسی لیشمانیوز احشایی در سگهای خانگی شهرستان مشهد،استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • سگ کریستالوری در سگها و نقش عوامل محیطی بر آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • سگ غلظت های سرمی لیپیدها و لیپوپروتئین ها و ارتباط آنها با هورمون های تیروئیدی در سگ های سالم از نظر بالینی در منطقه اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 123-123]
 • سگ گزارش یک مورد Squamous cell carcinoma جلدی در یک قلاده سگ ژرمن شفرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 123-123]
 • سگ گزارش وقوع فیبروما در پهلوی یک سگ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 126-126]
 • سگ گزارش هیپوتیروئیدیسم در یک قلاده سگ نژاد باکسر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 177-177]
 • سگ کاربرد آزمایشگاه در مراحل تشخیصی سگهای مبتلا به تومور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 194-194]
 • سگ بررسی نتایج تست های هاری ارجاع شده به آزمایشگاه دامپزشکی آسا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 222-222]
 • سگ تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • سگ گزارش درمانگاهی وقوع کندوسارکوم در غده پستانی یک قلاده سگ: مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 243-243]
 • سگ‌ بررسی سرواپیدمیولوژی آنفلوانزا در سگهای ارجاع شده به درمانگاه دانشکده دامپزشکی شیراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 226-226]
 • سگ گله تعیین میزان آلودگی به قارچ مالاسزیا پاکی درماتیس در سگ های گله منطقه تبریز و صاحبان آن ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 102-102]
 • سگ نژاد آلابای- Streptococcus canis گزارش تلفات توله سگ ها به همراه سپتی سمی ناشی از باکتری streptococcus canis [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 212-212]
 • سگ نگهبان مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی در سگ های نگهبان گاوداری های اطراف شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 177-177]
 • سگ نگهبان مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 207-207]
 • سگ ولگرد بررسی میزان فراوانی کرم های روده ای در سگ های ولگرد شهرستان مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 65-65]
 • سل بررسی میزان آلودگی گاو داری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به سل گاوی با روش توبرکولین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 121-121]
 • سل جلدی سل جلدی، کوکسیدیوز، عفونت سستودی و تریکواپیتلیوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 215-215]
 • سیلیکا آئروژل تغلیظ یون های جیوه (II) در نمونه های شیر بوسیله نانوذرات سیلیکا آئروژل اصلاح شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 82-82]
 • سیلی مارین مقایسه اثرات حفاظتی عصاره های هیدروالکلی گیاهان چای سبز (Camellia sinensis) و سیلی مارین (Silybum marianum) در کاهش ضایعات هپاتوتوکسیک و تغییرات فاکتورهای خونی ایجاد شده توسط جنتامایسین در رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 131-131]
 • سیلی مارین مقایسه اثرات حفاظتی عصاره های هیدرو الکلی گیاهان چای سبز(Camellia Sinensis) و سیلی مارین(Silybum Marianum) در کاهش ضایعات نفروپاتولوژیک و تغییرات فاکتورهای خونی ایجاد شده توسط جنتامایسین در رت. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 143-143]
 • سیلوی ذرت ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز در سیلوی ذرت تولید شده در شهرستان شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 126-126]
 • سلول بنیادی مطالعه اثرات تکثیری و سمیت لیزر کم توان هلیوم_نئون بر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 67-67]
 • سلول های بنیادی بازسازی جزایر لانگرهانس پانکراسی در موش های دیابتی با کاربرد سلول های بنیادی جنینی تمایز یافته به سلول های پیش ساز کبدی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 48-48]
 • سمی ایمنی در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 108-108]
 • سم شناسی بررسی استاندارد های ایمنی و مدیریت ریسک آزمایشگاه سم شناسی نانو مواد در دامپزشکی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 190-190]
 • سمنان تعیین فراوانی درماتوفیتوزیس در پرندگان زینتی شهر سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 52-52]
 • سمنان ارزیابی میزان شیوع ژن های مولد سم شیگا (stx1,stx2) در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از موارد اسهال بره های دامپروری های اطراف سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex-PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 80-80]
 • سمنان بررسی آلودگی کرمی کبد شتر در شهر ستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 113-113]
 • سمنان بررسی شیوع بیماری آنفولانزا درگله های گوشتی معدوم شده شهرستان های سمنان،گرمسار وشاهرود در شش ماه اول سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 221-221]
 • سمنان بررسی تعداد وعلل ضبط لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان و زیان اقتصادی ناشی از آن در مدت6 ماه اول سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 232-232]
 • سمنان بررسی آلودگی به تریپانوزوما اوانسی و میزان شیوع آن در شتران شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 236-236]
 • سمنان بررسی وضعیت استاندارد و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 239-239]
 • سمینوما ارزیابی ایمینوهیستوشیمیایی انواع لنفوسیتهایی که به سمینوماهای سگ ارتشاح می یابند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 72-72]
 • سمینوما یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سمینوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 214-214]
 • سنجاب گزارش آلودگی به کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در یک سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 238-238]
 • سندرم میلودیسپلاستیک (MDS-RAEB) تشخیص یک مورد سندرم میلودیسپلاستیک (MDS-RAEB) در گربه نژاد مو کوتاه اهلی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 87-87]
 • سندرم نقص ایمنی اکتسابی تشخیص ملکولی سندرم نقص ایمنی اکتسابی درگربه های ولگرد شهر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 175-175]
 • سندرم هالزون تشی(Hystrix indica)، میزبان واسط لینگواچولا سراتا و خطری بالقوه در ایجاد سندرم هالزون [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 138-138]
 • سنگ ادراری کریستالوری در سگها و نقش عوامل محیطی بر آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • سنگسر بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 242-242]
 • سنندج تعیین میزان آلودگی انگل های خارجی در ماهیان زینتی گوپی ، مولی ، گلدفیش وکت فیش در مراکز نگهداری و پرورش ماهی در شهرستان سنندج [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 226-226]
 • سینه مرغهای گوشتی تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر مهار اکسیداسیون فیله سینه مرغهای گوشتی در حالت انجماد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 45-45]
 • سواد کوه تغییر جمعیت کنه ها ی موجود بر روی گوسفند و بز منطقه ییلاق سوادکوه مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 229-229]
 • سوپراکسید دیسموتاز بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدی و آنزیم های آنتی اکسیدان در انگل فسیولا ژیگانتیکا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • سودان سیاه جدا سازی و شناسایی ازتوباکتر تولید کننده پلیمر تجزیه پذیر از خاک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 86-86]
 • سودوموناس جداسازی سویه های سودوموناس مقاوم به کروم مسبب مرگ پرندگان از خاک های نفتی خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 130-130]
 • سودوموناس آئروژینوزا شناسایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بیماران بستری در بیمارستان های اصفهان با مقاومت چند گانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 119-119]
 • سودوموناس آئروژینوزا بررسی میزان فراوانی ژن متالوبتالاکتامازVIM1 در سویه های سودوموناس آئروژینوزای بیمارستانی با مقاومت چند گانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 119-119]
 • سودوموناس آئروژینوزا بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی رشد باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 179-179]
 • سودوموناس آئروژینوزا بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید بیوفیلم در باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 180-180]
 • سودوموناس آئروژینوزا بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید پایوسیانین در باکتری سودوموناس آئروژینوزا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 181-181]

ش

 • شاخ بری آناتومی کاربردی ناحیه سر در بزهای بومی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 106-106]
 • شاخص تفرق پروتئین ارزیابی سریع کیفیت کنجاله سویا با متدهای آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 197-197]
 • شارک نقره ای انگل های خارجی جداسازی شده از شارک نقره ای(Balantiocheilos melanopterus) درشهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 146-146]
 • شباهت و تجانس مطالعه فیلوژنی، شباهت و تجانس پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس جهت مصارف تشخیصی و تهیه واکسن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 57-57]
 • شتر مطالعه کشتاری میزان نسبی شیوع الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات کبدی در شتر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 54-54]
 • شتر شناسایی ژنتیکی انگل نماتودیرلا کملی بر اساس ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز تحت واحد یک (CO1) و ژن ریبوزومی 18S rDNA [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 58-58]
 • شتر مطالعه ساختار تشریحی و بافتشناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 78-78]
 • شتر بررسی آلودگی کرمی کبد شتر در شهر ستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 113-113]
 • شتر بررسی عوامل باکتریایی مطرح در ریه شتران مبتلا به پنومونی کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد به روشPCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 142-142]
 • شتر جداسازی و شمارش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در گوشت و روده شتر های پرورشی شهرستان میاندوآب به روش کشت و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 200-200]
 • شتر بررسی نقش احتمالی شتر در انتقال انگل بالانتیدیوم کولای به انسان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]
 • شتر اندازه گیری هموگلوبین گلایکوزیله و ارتباط آن با گلوکز پلاسما در شترایرانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 222-222]
 • شتر بررسی آلودگی به تریپانوزوما اوانسی و میزان شیوع آن در شتران شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 236-236]
 • شتر بررسی میاز ناشی از سفالوپینا تیتیلاتور در شترهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 244-244]
 • شترمرغ مطالعه ی بافت شناسی کبد شترمرغ ایرانی با استفاده از دو روش رنگ امیزی ماسون تری کروم و هماتوکسیلین و ائوزین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-91]
 • شترمرغ بررسی تاثیر نوع جیره بر میزان جداسازی کلستریدیوم پرفرینجس از دستگاه گوارش شترمرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 181-181]
 • شترمرغ استفاده از روشهای بیوشیمیایی درشناسایی کلستریدیوم پرفرینجنس جداشده ازدستگاه گوارش شترمرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 182-182]
 • شترهای یک کوهانه بررسی تغییرات هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه استان بوشهر در تابستان و زمستان 1390 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 94-94]
 • شیر تعیین درستی بالینی، حساسیت و ویژگی پروتئین های فاز حاد شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 59-59]
 • شیر تغلیظ یون های جیوه (II) در نمونه های شیر بوسیله نانوذرات سیلیکا آئروژل اصلاح شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 82-82]
 • شیراز بررسی سرمی آنتی بادی های ضد انگل توکسو پلاسما گوندی فرآورده های خونی در شهر شیراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 89-89]
 • شیراز بررسی سرواپیدمیولوژی آنفلوانزا در سگهای ارجاع شده به درمانگاه دانشکده دامپزشکی شیراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 226-226]
 • شرایط آزمایشگاهی بررسی ویژگی های مورفومتری و وزنی کنه درماسنتور مارژیناتوس در طی مراحل مختلف سیر تکاملی تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 247-247]
 • شرایط جوی تغییر جمعیت کنه ها ی موجود بر روی گوسفند و بز منطقه ییلاق سوادکوه مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 229-229]
 • شیرپاستوریزه طراحی مدل پیشگوی بار میکروبی شیرپاستوریزه با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی(امپدانس) و بررسی تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر در شیر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 74-74]
 • شیرخام-بار میکروبی- سلولهای سوماتیک (پیکری) ارزیابی کیفی شیر خام ارجاعی به آزمایشگاه از نقطه نظر بار میکروبی و تعداد سلولهای سوماتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 235-235]
 • شیر دان بررسی تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند و بز در کشتارگاه شهمیرزاد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 246-246]
 • شیر مخزن مقایسه روش باکتواسکن و روش دستی شمارش باکتری های تام شیر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 90-90]
 • شیر مخزن بررسی تعداد سلول های سوماتیک در شیر مخزن برخی از گاوداری های استان فارس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 237-237]
 • شیرواری لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی بزهای بالغ و نابالغ بومی در وضعیت های فیزیولوژیک آبستنی و شیرواری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 68-68]
 • شیگاتوکسیژنیک بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های اسهالی شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • شیمیایی ایمنی در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 108-108]
 • شمارش سلول های سوماتیک تغییرات وضعیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما و سلولهای سوماتیک در شیرگاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، شهرستان بهبهان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-43]
 • شمال ایران تشخیص گونه های پاتوژن و ساپروفیت لپتوسپیرا از نمونه های آب و خاک محیطی بدست آمده از نواحی بومی در قسمت های شمالی ایران با استفاده از تکنیک pcr [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 136-136]
 • شناسایی بررسی ویژگی های ریخت شناسی پارابرونما اسکریابینی جدایه بز از مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 85-85]
 • شناسایی شناسایی باکتری های گرم مثبت جدا شده از ماهیان قزل آلای پرورشی با استفاده از روش PCR و تعیین توالی نوکلئوتید ژن 16S rRNA در شهرستان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 217-217]
 • شناسایی مولکولی شناسایی مولکولی ژنهای حدت iutA و hlyF در جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز در مزارع گوشتی تجاری استان گلستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 56-56]
 • شهرستان ایلام بررسی آلودگی کرمی لوله گوارش کبوتر چاهی شهرستان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 212-212]
 • شهرستان بانه بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک در گاوهای کشتاری کشتارگاه شهرستان بانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 129-129]
 • شهرستان رودسر بررسی آلودگی به پارامفیستوموم وتأثیر فاکتورهای سن،جنس، نژاد و فصل بر آن در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه رودسر از اردیبهشت90تا اردیبهشت 91 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 76-76]
 • شهرستان سمنان بررسی شیوع نیوکاسل در فصول زمستان و تابستان در سطح مرغداری های شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 248-248]
 • شهرستان شهرکرد بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات خوراکی شهرستان شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 125-125]
 • شهرستان شهرکرد ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز در سیلوی ذرت تولید شده در شهرستان شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 126-126]
 • شهرستان لردگان بررسی میزان شیوع انواع آلودگی انگلی در گله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 107-107]
 • شهرستان لردگان بررسی علتهای سقط جنین درگله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 128-128]
 • شهرکرد میزان آلودگی و ضایعات آسیب شناسی برخی عقده های لنفاوی ناشی از نوچه لینگواتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 208-208]
 • شهرکرد بررسی توزیع ژن های کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های حدت در سویه های یوروپاتوژنیک E.coli جدا شده ازعفونت های ادراری در شهرستان شهرکرد. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 231-231]
 • شوریده بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 242-242]
 • شیوع مطالعه توزیع فصلی و جغرافیایی کک پولکس ایریتانس در گوسفندان و اماکن انسانی روستاهای استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 102-102]
 • شیوع بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از لپتوسپیرا در رت های وحشی شهرستان اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • شیوع مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی در سگ های نگهبان گاوداری های اطراف شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 177-177]
 • شیوع بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های گاومیش استان خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 198-198]
 • شیوع مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 207-207]
 • شیوع آنفولانزا بررسی شیوع بیماری آنفولانزا درگله های گوشتی معدوم شده شهرستان های سمنان،گرمسار وشاهرود در شش ماه اول سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 221-221]
 • شیوع سرولوژی مطالعه و بررسی شیوع سرمی عفونت ارنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های گوشتی شهرستان های سقز و بانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 199-199]

ص

 • صنعتی بررسی میزان آلودگی سالمونلایی تلفات هفته اول در مرغداری های استان قزوین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 127-127]

ض

 • ضایعات پاتولوژیک بررسی آلودگی به پارامفیستوموم وتأثیر فاکتورهای سن،جنس، نژاد و فصل بر آن در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه رودسر از اردیبهشت90تا اردیبهشت 91 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 76-76]
 • ضایعات کبدی مطالعه میزان آلودگی و شدت ضایعات کبدی ناشی از مهاجرت لاروهای تنیا هیداتیژنا در گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 179-179]
 • ضبط بررسی تعداد وعلل ضبط لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان و زیان اقتصادی ناشی از آن در مدت6 ماه اول سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 232-232]
 • ضد باکتریایی بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر(Frulago angolata ) در چهار سویه ی باکتری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 220-220]
 • ضد عفونی بررسی مقایسه ای اثر سان اگز و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 141-141]

ط

 • طحال آمیلوئیدوزیس طحالی در جوجه های گوشتی مبتلا به گامبورو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 116-116]
 • طحال مقایسه آثار پاتولوژیک ایجاد شده در مسمومیت با کلریدکادمیوم در ارگان های لنفاوی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 227-227]
 • طحال تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • طیور بررسی آلودگی سالمونلائی گله های مرغ مادر در استان مرکزی از سال 1386 تا 1390 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 107-107]
 • طیور بررسی مقایسه ای روش های کشت باکتریایی در جداسازی سالمونلا از نمونه های مدفوعی گله های طیور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 110-110]
 • طیور بررسی میزان آلودگی سالمونلایی تلفات هفته اول در مرغداری های استان قزوین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 127-127]
 • طیور بررسی تست حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های E.coliجدا شده از لاشه های طیورگوشتی صنعتی ارجاعی به آزمایشگاه در شهرستان آمل در چهار ماهه ابتدایی سال 91 با استفاده از تست انتی بیوگرام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 172-172]
 • طیور گوشتی خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 209-209]

ظ

 • ظرفیت آنتی اکسیدانی مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی دارچین، هل و زیره [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 243-243]
 • ظرفیت آنتی اکسیدانی مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی اسطوخودوس، لیموترش و مریم گلی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 244-244]

ع

 • عصاره آبی بررسی اثر مهاری عصاره گیاه خالواش بر فساد هیدرولیتیک گوشت ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در حالت انجماد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 46-46]
 • عصاره الکلی بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی پوست درخت گردو بر باکتری های جدا شده از تورم پستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 151-151]
 • عصاره الکلی بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر(Frulago angolata ) در چهار سویه ی باکتری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 220-220]
 • عصاره آویشن بررسی اثر عصاره گیاه آویشن بر ماندگاری و رشد برخی از باکتریهای مولد عفونتهای غذایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 223-223]
 • عصاره متانولی تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر مهار اکسیداسیون فیله سینه مرغهای گوشتی در حالت انجماد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 45-45]
 • عصاره موسیر بررسی ضد میکروبی عصاره موسیر علیه استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 92-92]
 • عفونت سوختگی ردیابی مولکولی اسینتوباکتربومانی در عفونت های سوختگی شهراصفهان با استفاده از PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 92-92]
 • عفونت کیسه زرده مطالعه باکتری شناسی و مقاومت دارویی باکتریهای جدا شده از موارد عفونت کیسه زرده در جوجه شتر مرغهای مزارع اطراف کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 101-101]
 • عفونت کیسه زرده جداسازی وشناسایی انتروباکتریاسه مسبب عفونت کیسه زرده در جوجه های گوشتی استان مازندران وتعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 112-112]
 • عفونت های ادراری بررسی توزیع ژن های کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های حدت در سویه های یوروپاتوژنیک E.coli جدا شده ازعفونت های ادراری در شهرستان شهرکرد. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 231-231]
 • عقده های لنفاوی مدیاستن و مزانتر میزان آلودگی و ضایعات آسیب شناسی برخی عقده های لنفاوی ناشی از نوچه لینگواتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 208-208]
 • عقرب همی سکورپیوس لپتوروس بررسی اثر سم عقرب همی سکورپیوس لپتوروس درتغییرات پاتولوژیک اندامهای خرگوش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 173-173]
 • علل عفونی ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 251-251]
 • عملکرد تاثیر مدت و میزان استفاده از پودر سیر، بر عملکرد رشد و پارامتر های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 98-98]
 • عملکرد بررسی تاثیرافزودن زردچوبه به جیره غذایی برعملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 133-133]
 • عملکرد لاشه بررسی اثر آنتی بیوتیک ویرجینامایسین و سطوح مختلف اسید های آلی برعملکرد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 139-139]
 • عناصر معدنی بررسی آزمایشگاهی میزان مس در خون گوسفندان شهرستان سقز و بررسی اثرآنتاگونیستی عناصر موجود درخاک و گیاهان بر غلظت مس در خون گوسفندان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]

غ

 • غده تیروئید مطالعه اثرات ناشی از تجویز ال- تیروکسین و متی مازول بر غده تیروئید، درجه حرارت و وزن بدن در خوکچه هندی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-77]
 • غذا استاندارد و نقش آن در ایمنی آزمایشگاه های موادغذایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 136-136]
 • غفونت غذایی بررسی اثر عصاره گیاه آویشن بر ماندگاری و رشد برخی از باکتریهای مولد عفونتهای غذایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 223-223]
 • غنی سازی بررسی مقایسه ای روش های کشت باکتریایی در جداسازی سالمونلا از نمونه های مدفوعی گله های طیور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 110-110]

ف

 • فاسیولا بررسی میزان شیوع ضایعات کبدی نشخوارکنندگان کوچک ذبح شده در کشتارگاه پوریای شرق تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 203-203]
 • فاسیولا بررسی آلودگی به فاسیولا، دیکروسلیوم، کیست هیداتیک و سارکوسیست در دامهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند درتابستان سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 232-232]
 • فاسیولا ژیگانتیکا بررسی تاثیر ضد انگل لوامیزول _ تریکلابندازول خوراکی بر روی تعداد حذفی کبدگوساله های پرواری نژاد تالشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 151-151]
 • فاسیولا ژیگانتیکا بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدی و آنزیم های آنتی اکسیدان در انگل فسیولا ژیگانتیکا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • فاسیولا هپاتیکا بررسی تاثیر ضد انگل لوامیزول _ تریکلابندازول خوراکی بر روی تعداد حذفی کبدگوساله های پرواری نژاد تالشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 151-151]
 • فاکتورهای التیام مطالعه تاثیر عصاره گیاهی پونه کوهی در یک مدل زخم عفونی جراحی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 96-96]
 • فاکتورهای بیوشیمیایی مطالعه فاکتورهای بیوشیمیایی التیام زخم عفونی جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس درمان شده با عصاره گیاهی افسنطین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 59-59]
 • فاکتور های ویرولانس بررسی توزیع ژن های کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های حدت در سویه های یوروپاتوژنیک E.coli جدا شده ازعفونت های ادراری در شهرستان شهرکرد. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 231-231]
 • فیبروما گزارش وقوع فیبروما در پهلوی یک سگ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 126-126]
 • فیتوفاگ مقایسه کارآیی دو سیستم تشخیص سریع API 20E و API 20NE در شناسایی دو گونه از سودوموناس های بیماریزا در ماهیان فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 79-79]
 • فیتوفاگ پرورشی شناسایی باکتری Aeromonas hydrophila جدا شده از ماهیان فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی به روش مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 79-79]
 • فراسنجه های خونی بررسیتاثیر آنتی بوتیک ویرجینامایسین وسطوح مختلف اسید های آلی بر روی برخی فراسنجه های خونی و ایمنوگلوبولین ها در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-53]
 • فراسنجه های خونی بررسی فراسنجه های خونی یک قطعه مرغ بومی مبتلا به استئوپتروزیس ارجاعی به بخش پرندگان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 148-148]
 • فراوانی پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 176-176]
 • فرآورده‌های گوشتی حرارت دیده بررسی میزان خاکستر، کلرید سدیم و باقیمانده نیتریت در سوسیس و کالباس‌های حرارت دیده تولید شده در شهر اهواز و مقایسه آن با استانداردهای ملی ایران [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 297-308]
 • فرج بروز 2 مورد squamous cell carcinoma فرج در یک گله گاو شیری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 225-225]
 • فساد اکسیداتیو ارزیابی کیفیت شیمیایی ماهیان حلوا سفید منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 234-234]
 • فساد میکروبی ارزیابی کیفیت میکروبی ماهیان شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 234-234]
 • فساد هیدرولیتیک بررسی اثر مهاری عصاره گیاه خالواش بر فساد هیدرولیتیک گوشت ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در حالت انجماد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 46-46]
 • فصل بررسی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری آبستن دورگ کشتارگاه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 149-149]
 • فصل اثر فصل بر روی باکتری های هوازی فلور ملتحمه چشم اسب های سالم [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 315-323]
 • فصل تابستان بررسی شیوع نیوکاسل در فصول زمستان و تابستان در سطح مرغداری های شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 248-248]
 • فصل زمستان بررسی شیوع نیوکاسل در فصول زمستان و تابستان در سطح مرغداری های شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 248-248]
 • فعالیت ضد میکروبی. پاتوژن های روده ای بررسی خصلت ضد میکروبی لاکتوباسیل های جداشده از ماست های بومی استان چهار محال و بختیاری علیه باکتری های پاتوژن و مقایسه نتایج با سویه های تجاری پروبیوتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-73]
 • فلجی فلجی حاصل از کنه و توانایی ایجاد فلجی درکنه های نرم ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 75-75]
 • فلوراید بررسی پاتولوژیک اثرات مسمومیت با فلوراید در مغز رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 137-137]
 • فلور باکتریایی اثر فصل بر روی باکتری های هوازی فلور ملتحمه چشم اسب های سالم [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 315-323]
 • فلور باکتریای زنبور عسل بررسی فلور باکتریایی زنبور عسل در برخی از زنبوزستان های استان البرز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 249-249]
 • فلورفنیکل تکنیکی نوین بر پایه روش میکرواستخراج مایع-جامد ونانو ذرات مگنتیت جهت استخراج و اندازه گیری مقادیر اندک فلورفنیکل در نمونه های حقیقی توسط اسپکتروفوتومتری UV-Vis [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • فلور قارچی بررسی قارچ های درماتوفیت و ساپروفیت جدا شده از سگها در شهرهای ایوانکی و جویبار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 97-97]
 • فیلوژنی مطالعه فیلوژنی، شباهت و تجانس پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس جهت مصارف تشخیصی و تهیه واکسن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 57-57]
 • فیلوژنتیک فیلوتایپینگ جدایه های اشریشیاکلی از موارد اسهال انسانی در ارتباط با ژن های بتالاکتاماز در شهرستان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-61]
 • فنل شواهد هیستولوژیک و هیستومتریک مبنی بر ایمونوتوکسیسیتی فنل در موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 105-105]
 • فولیکول آنالیز تغییرات هیستومورفولوژیک تخمدان و میزان هورمون های FSH ، LH، استروژن و پروژسترون متعاقب تجویز فنل در موش سوری بالغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 46-46]
 • فون تعیین فون کنه های سخت نشخوارکنندگان اهلی در منطقه جیرفت و کهنوج ، استان کرمان، ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 145-145]
 • فون پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 176-176]
 • فون فون کنه های سخت گوسفند و بز در برخی مناطق استان مازندران، ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 229-229]
 • فون کنه ای تغییر جمعیت کنه ها ی موجود بر روی گوسفند و بز منطقه ییلاق سوادکوه مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 229-229]
 • فئوهایفومایکوزیس مطالعه هیستوپاتولوژیک وقوع فئوهایفومایکوزیس ناشی از Cladosporium bantiana در یک سر خرگوش سفید نیوزلندی (caniculus Oryctolagus) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 224-224]

ق

 • قارچ جداسازی و شناسایی قارچ های مصرف کننده نفت خام در خاک های آلوده خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 108-108]
 • قارچ زدگی بررسی مقایسه ای اثر سان اگز و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 141-141]
 • قزل آلا دفاع آنتی اکسیدان خون وتنظیمات هماتولوژیک ماهیان قزل آلای متراکم و نا متراکم تغذیه شده با جیره های با سطوح متغییر آنتی اکسیدان ,ویتامین و HUFA [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 99-99]
 • قزل آلا بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 117-117]
 • قزل آلا ردیابی مولکولی پاتوژن های قزل آلا در مزارع پرورشی به روش Lamp PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 144-144]
 • قزل آلای بررسی میزان باقیمانده جیوه در عضلات ماهیان نر وماده قزل آلای منطقه جاجرود [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 150-150]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی مقایسه ای اثر سان اگز و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 141-141]
 • قزل آلای رنگین کمان رخداد کبد چرب (Ceroidosis) در ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 241-241]
 • قزوین بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 117-117]
 • قزوین بررسی میزان آلودگی سالمونلایی تلفات هفته اول در مرغداری های استان قزوین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 127-127]
 • قم بررسی مقایسه‌ای آلودگی به سالمونلا و استافیلوکوکوس آرئوس در تخم مرغ‌های بومی و صنعتی در منطقه قم [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 309-314]
 • قوچ گزارش وقوع آبسه های اینگوئینال ناشی از کورینه باکتریوم سودو توبرکلوزیس در قوچ ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 192-192]
 • قوچان بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • قوچان بررسی میزان آلودگی گاو داری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به سل گاوی با روش توبرکولین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 121-121]

ک

 • کاپیلاریا جداسازی و شناسایی نماتود کاپیلاریا کودین فلاتا از یک قطعه پلیکان تلف شده در باغ پرندگان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 198-198]
 • کادمیوم مطالعه تجربی تاثیر مسمومیت با مقادیر مختلف کلرید کادمیوم در ایجاد آپوپتوز و تغییرات بیان ژن iNOS در با فت تیموس جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 71-71]
 • کادمیوم مقایسه آثار پاتولوژیک ایجاد شده در مسمومیت با کلریدکادمیوم در ارگان های لنفاوی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 227-227]
 • کارسینوم بازال سل گزارش کارسینوم سلولهای بازال در پوست یک گربه ی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 207-207]
 • کارسینوم سلول دوکی شکل مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع کارسینوم سلول دوکی شکل درجه III در پستان یک قلاده سگ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 242-242]
 • کارشناسان مقایسه تاثیر مدیریت ایمنی و استانداردهای مناسب آزمایشگاهی بر میزان استرس کاری کارشناسان شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 114-114]
 • کازرون تعیین فراوانی و تنوع انگل های دستگاه گوارش کبوتران خانگی شهرستان کازرون [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 93-93]
 • کالیبراسیون ضرورت کالیبره کردن وسایل آزمایشگاهی دامپزشکی و راهکارهای موجود [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-81]
 • کاندیدا آلبیکنس گزارش آلودگی به کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در یک سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 238-238]
 • کاندیدیازیس گزارش آلودگی به کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در یک سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 238-238]
 • کانولا گذاری مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 95-95]
 • کبد مطالعه ی بافت شناسی کبد شترمرغ ایرانی با استفاده از دو روش رنگ امیزی ماسون تری کروم و هماتوکسیلین و ائوزین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-91]
 • کبد مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات کبد در گربه های ولگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 103-103]
 • کبد بررسی آلودگی کرمی کبد شتر در شهر ستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 113-113]
 • کبد بررسی تاثیر ضد انگل لوامیزول _ تریکلابندازول خوراکی بر روی تعداد حذفی کبدگوساله های پرواری نژاد تالشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 151-151]
 • کبد چرب رخداد کبد چرب (Ceroidosis) در ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 241-241]
 • کبد و کلیه خرگوش بررسی مقایسه ای اثرات هیستوپاتولوژی آمیکاسین و جنتامایسین روی کلیه و کبد خرگوش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 109-109]
 • کبوتر تعیین شیوع کلامیدوفیلا پسی تاسی در مدفوع کبوترهای استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 63-63]
 • کبوتر مطالعه فراوانی ژن stx2f در جدایه های اشریشیاکلی حاصل از مدفوع کبوتر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 99-99]
 • کبوتر یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سمینوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 214-214]
 • کبوتر سل جلدی، کوکسیدیوز، عفونت سستودی و تریکواپیتلیوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 215-215]
 • کبوتران خانگی تعیین فراوانی و تنوع انگل های دستگاه گوارش کبوتران خانگی شهرستان کازرون [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 93-93]
 • کبوترچاهی بررسی آلودگی کرمی لوله گوارش کبوتر چاهی شهرستان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 212-212]
 • کپور پرورشی تولید پلت های غذایی استاندارد برای ماهی کپور معمولی پرورشی در مرحله پرواری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 213-213]
 • کیت API شناسایی و جداسازی ا نتروباکتریاسه مولد سقط جنین گوسفندی با روش کشت و PCR در منطقه غرب مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 135-135]
 • کیت ( premitest) مقایسه باقیمانده آنتی بیوتیک ها درگوشت گوسفندان نرپرواری وگاوهای نرپرواری منطقه پاکدشت در سال (1391) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 228-228]
 • کیت RNX-PLUS بررسی بیان ژن etx توکسین اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 182-182]
 • کیت ایمنوکروماتوگرافی بررسی مقایسه‏ای کیت‏های ایمنوکروماتوگرافی تشخیصی و آزمایش CBC در تشخیص و پیش‏آگهی بیماری اسهال پاروویروسی در سگ‏ها و همبستگی آن با شدت علائم بالینی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 96-96]
 • کتوز تحت بالینی بررسی فراوانی کتوز تحت بالینی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 98-98]
 • کچلی شناسایی کچلی ناشی از قارچ تریکوفیتون منتاگروفیتس و بررسی تولید آنزیم کراتیناز در آن قارچ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 214-214]
 • کراتیناز شناسایی کچلی ناشی از قارچ تریکوفیتون منتاگروفیتس و بررسی تولید آنزیم کراتیناز در آن قارچ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 214-214]
 • کریپتوسپوریدیوم شناسایی نوع و میزان شیوع انگلهای خارجی و آلودگی کریپتوسپوریدیایی گربه های ولگرد شهرستان تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 97-97]
 • کریپتوسپوریدیوم بررسی آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در گربه های ولگرد شهر کرمان با استفاده از روش رنگآمیزی ذیل نیلسون اصلاح شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 104-104]
 • کریپتوسپوریدیوم بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های گاومیش استان خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 198-198]
 • کریپتوسپوریدیوم آندرسونی شناسایی مولکولی و وضعیت آلودگی کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در صنعت دامداری و پیامد آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 132-132]
 • کرج گزارش آلودگی به کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در یک سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 238-238]
 • کردستان مطالعه توزیع فصلی و جغرافیایی کک پولکس ایریتانس در گوسفندان و اماکن انسانی روستاهای استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 102-102]
 • کردستان بررسی آزمایشگاهی میزان مس در خون گوسفندان شهرستان سقز و بررسی اثرآنتاگونیستی عناصر موجود درخاک و گیاهان بر غلظت مس در خون گوسفندان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]
 • کریستالوری کریستالوری در سگها و نقش عوامل محیطی بر آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • کرمان تشخیص مولکولی آلودگی به مایکوپلاسما هموفلیس در جمعیت گربه های ولگرد شهرکرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 87-87]
 • کرمان شناسایی گونه های مختلف کلستریدیوم طیور گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-91]
 • کرمان بررسی آلودگی به تک یاخته ژیاردیا در گربه های ولگرد شهر کرمان با استفاده از روش رنگآمیزی تری کروم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 103-103]
 • کرمان بررسی آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در گربه های ولگرد شهر کرمان با استفاده از روش رنگآمیزی ذیل نیلسون اصلاح شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 104-104]
 • کرمان جداسازی موراکسلا (Moraxella spp.) از یک رأس گوساله ی مبتلا به بیماری چشم صورتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 127-127]
 • کرمان شناسایی و تشخیص فراوانی گونه های آیمریا در بزهای کشتار شده در کشتارگاه کرمان به روش مک ماستر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 128-128]
 • کرمان تعیین فون کنه های سخت نشخوارکنندگان اهلی در منطقه جیرفت و کهنوج ، استان کرمان، ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 145-145]
 • کرمان بررسی ضایعات هیستوپاتولوژی ماهیان زینتی آلوده به انگل لرنه آ در استان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 174-174]
 • کرمان بررسی آلودگی به تک یاخته توکسوپلاسما گوندی در گربه های ولگرد شهر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 175-175]
 • کرمان جداسازی نوکاردیا (Nocardia spp) از ریه ی گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 178-178]
 • کرمان تشخیص Macrorhabdus ornithogaster در پرندگان زینتی ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 183-183]
 • کرمان گزارش آلودگی شدید یک قطعه پلیکان به نماتود کونتراسکوم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 197-197]
 • کرمان جداسازی و شناسایی نماتود کاپیلاریا کودین فلاتا از یک قطعه پلیکان تلف شده در باغ پرندگان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 198-198]
 • کرمانشاه بررسی فراوانی کتوز تحت بالینی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 98-98]
 • کرمانشاه بررسی آلودگی انگلی یک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) در استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 192-192]
 • کرم قلب سگ بررسی شیوع سرمی آلودگی به کرم قلب سگ در سگ های ولگرد شهر های زابل و بم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 191-191]
 • کرم های روده ای بررسی میزان فراوانی کرم های روده ای در سگ های ولگرد شهرستان مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 65-65]
 • کروم جداسازی سویه های سودوموناس مقاوم به کروم مسبب مرگ پرندگان از خاک های نفتی خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 130-130]
 • کروماتین بررسی تغییرات پس از مرگ وابسته به زمان در بافت بیضه موش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 129-129]
 • کروماتوگرافی کاتیون ضعیف و هموگلوبین گلایکوزیله اندازه گیری هموگلوبین گلایکوزیله و ارتباط آن با گلوکز پلاسما در شترایرانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 222-222]
 • کیست هیداتیک بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره پیه انار بر پرتواسکولکس های کیست هیداتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 83-83]
 • کیست هیداتیک بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک در گاوهای کشتاری کشتارگاه شهرستان بانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 129-129]
 • کیست هیداتیک بررسی میزان شیوع ضایعات کبدی نشخوارکنندگان کوچک ذبح شده در کشتارگاه پوریای شرق تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 203-203]
 • کیست هیداتیک بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره پیه انار بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 239-239]
 • کییست هیداتیک بررسی آلودگی به فاسیولا، دیکروسلیوم، کیست هیداتیک و سارکوسیست در دامهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند درتابستان سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 232-232]
 • کشت جداسازی و شمارش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در گوشت و روده شتر های پرورشی شهرستان میاندوآب به روش کشت و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 200-200]
 • کشت جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از بزان استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 202-202]
 • کشت جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از گوسفندان استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 202-202]
 • کشتارگاه بررسی آلودگی کرمی کبد شتر در شهر ستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 113-113]
 • کشتارگاه بررسی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری آبستن دورگ کشتارگاه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 149-149]
 • کشتارگاه بررسی فراوانی لاشه های معدوم شده گوسفند و بز به دلیل سارکوسیستوزیس به مدت 25ماه (مهر 87 تا آبان 89) در کشتارگاه خرمآباد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 194-194]
 • کشتارگاه بررسی تعداد وعلل ضبط لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان و زیان اقتصادی ناشی از آن در مدت6 ماه اول سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 232-232]
 • کشتارگاه کرمانشاه بررسی میزان آلودگی های انگلی(فاسیولا, دیکروسلیوم, کیست هیداتید) در دام های کشتار شده کشتارگاه شهرستان کرمانشاه سال(1389-1388) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 109-109]
 • کشتارگاه مشهد بررسی میاز ناشی از سفالوپینا تیتیلاتور در شترهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 244-244]
 • کشت سطحی مقایسه روش باکتواسکن و روش دستی شمارش باکتری های تام شیر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 90-90]
 • کک مطالعه توزیع فصلی و جغرافیایی کک پولکس ایریتانس در گوسفندان و اماکن انسانی روستاهای استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 102-102]
 • کک مطالعه مقایسه روش های جمع آوری کک پولکس ایریتانس از دام و اماکن انسانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 203-203]
 • کک اولین گزارش کک لپتوپسیلا آتیوپیکوس آتیوپیکوس در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 248-248]
 • کلات تعیین کنه های ناقل ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV) درچهار منطقه استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 57-57]
 • کلات نادری گزارش اوستروس اویس (Oestrus ovis) از شاخ بز در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 86-86]
 • کلامیدیوز تعیین شیوع کلامیدوفیلا پسی تاسی در مدفوع کبوترهای استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 63-63]
 • کلامیدوفیلا آبورتوس جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 185-185]
 • کلامیدوفیلا پسی تاسی تعیین شیوع کلامیدوفیلا پسی تاسی در مدفوع کبوترهای استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 63-63]
 • کلی باسیلوز شناسائی ژن های بتالاکتاماز و الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز طیور گوشتی در استان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 90-90]
 • کلستریدیوم شناسایی گونه های مختلف کلستریدیوم طیور گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-91]
 • کلستریدوم پرفرنجنس بررسی گونه های کلستریدیوم در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 195-195]
 • کلستریدیوم پرفرنجنس کاربرد تکنیک الیزا (ELISA) در تشخیص توکسینوتیپهای کلستریدیوم پرفرنجنس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 131-131]
 • کلستریدیوم پرفرنجنس بررسی بیان ژن etx توکسین اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 182-182]
 • کلستریدیوم پرفرینجنس بررسی تاثیر نوع جیره بر میزان جداسازی کلستریدیوم پرفرینجس از دستگاه گوارش شترمرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 181-181]
 • کلستریدیوم پرفرینجنس استفاده از روشهای بیوشیمیایی درشناسایی کلستریدیوم پرفرینجنس جداشده ازدستگاه گوارش شترمرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 182-182]
 • کلسترول ارزیابی اثر مصرف سیر با دوز بالا بر میزان غلظت تری گلیسیرید و کلسترول خون در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 143-143]
 • کلیه بررسی ضایعات پاتولوژیک کلیه در گربه های ولگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 84-84]
 • کلیه تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • کلواک خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 209-209]
 • کمبود بررسی آزمایشگاهی میزان مس در خون گوسفندان شهرستان سقز و بررسی اثرآنتاگونیستی عناصر موجود درخاک و گیاهان بر غلظت مس در خون گوسفندان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]
 • کمیته مشترک بین المللی نگاهی به استانداردهای اعتبار بخشی در آزمایشگاه در مدل عملکردی JCI [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 200-200]
 • کنترل بیولوژیک کنترل بیولوژیک کنه های بالغ ایکسودس ریسینوس توسط قارچ های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 65-65]
 • کنجاله سویا ارزیابی سریع کیفیت کنجاله سویا با متدهای آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 197-197]
 • کندروسارکوم گزارش درمانگاهی وقوع کندوسارکوم در غده پستانی یک قلاده سگ: مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 243-243]
 • کنسرو ماهی تن اندازه گیری میزان غلظت جیوه در سه نوع متفاوت کنسرو ماهی تن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 101-101]
 • کنه مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی در سگ های نگهبان گاوداری های اطراف شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 177-177]
 • کنه مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 207-207]
 • کنه بررسی ویژگی های مورفومتری و وزنی کنه درماسنتور مارژیناتوس در طی مراحل مختلف سیر تکاملی تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 247-247]
 • کنه بررسی پراکنش کنه های سخت در شهرستان گیلا نغرب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 249-249]
 • کنه بوافیلوس آنولاتوس بررسی ایمونوپروتئومیکس عصاره نوزاد کنه بوافیلوس آنولاتوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 58-58]
 • کنه سخت تعیین کنه های ناقل ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV) درچهار منطقه استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 57-57]
 • کنه سخت تعیین فون کنه های سخت نشخوارکنندگان اهلی در منطقه جیرفت و کهنوج ، استان کرمان، ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 145-145]
 • کنه سخت فون کنه های سخت گوسفند و بز در برخی مناطق استان مازندران، ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 229-229]
 • کنه های سخت بررسی آلودگی به گونه های بابزیا و کنه های ناقل آن در تک سمی های منطقه شهرستان میانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 64-64]
 • کنه های سخت شناسایی کنه های سخت (Ixodidae) در جوجه تیغی برنت (Hemiechinus hypomelas) در پارک ملی بمو- شیراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 188-188]
 • کنه های نر فلجی حاصل از کنه و توانایی ایجاد فلجی درکنه های نرم ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 75-75]
 • کورینه باکتریوم سودو توبرکلوزیس گزارش وقوع آبسه های اینگوئینال ناشی از کورینه باکتریوم سودو توبرکلوزیس در قوچ ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 192-192]
 • کوکسیدیوز بررسی مقایسه ای داروهای دیکلازوریل و تولترازوریل بر روی عملکرد پرورشی و میزان دفع رودهای اووسیست در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 122-122]
 • کوکسیدیوز سل جلدی، کوکسیدیوز، عفونت سستودی و تریکواپیتلیوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 215-215]
 • کوکسیدیوز طیور بررسی حساسیت سه جدایه مزرعه ای ایمریای ماکیان به ترکیب دیکلازوریل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 75-75]
 • کوکسیلا برونتی بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 83-83]
 • کونتراسکوم گزارش آلودگی شدید یک قطعه پلیکان به نماتود کونتراسکوم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 197-197]

گ

 • گاز تست مروری بر معرفی، مقایسه و کار آمدی تکنیک های مختف آزمون های کنترل جیره ها و مواد خوراکی با توجه به شرایط و امکانات آزمایشگاهی و نقاط ضعف و قوت هر روش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 72-72]
 • گامبورو آمیلوئیدوزیس طحالی در جوجه های گوشتی مبتلا به گامبورو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 116-116]
 • گیاهان مرتعی بررسی آزمایشگاهی میزان مس در خون گوسفندان شهرستان سقز و بررسی اثرآنتاگونیستی عناصر موجود درخاک و گیاهان بر غلظت مس در خون گوسفندان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]
 • گیاه خالواش بررسی اثر مهاری عصاره گیاه خالواش بر فساد هیدرولیتیک گوشت ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در حالت انجماد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 46-46]
 • گاو بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در دام های کشتاری کشتارگاه های استان همدان در سال 90-1389و برآورد میزان خسارات اقتصادی این بیماری به صنعت دامپروری استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 50-50]
 • گاو تعیین درستی بالینی، حساسیت و ویژگی پروتئین های فاز حاد شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 59-59]
 • گاو گزارش یک مورد لنفوسارکوم عضله گاو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 69-69]
 • گاو بررسی میزان آلودگی گاوهای شهرستان همدان به نئوسپورا کانینوم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 84-84]
 • گاو بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک در گاوهای کشتاری کشتارگاه شهرستان بانه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 129-129]
 • گاو شناسایی مولکولی و وضعیت آلودگی کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در صنعت دامداری و پیامد آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 132-132]
 • گاو بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 134-134]
 • گاو بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش های مشاهده مستقیم با چشم غیر مسلح و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 191-191]
 • گاو گزارش وقوع لنفانژیت ناسوری در گاو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 193-193]
 • گاوداری پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 176-176]
 • گاوداری ها مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی در سگ های نگهبان گاوداری های اطراف شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 177-177]
 • گاوداری ها مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 207-207]
 • گاوداری های صنعتی مقایسه و ارزیابی میزان مس، روی و آهن درسرم و جیره گاوهای هلشتاین شیری صنعتی و نیمه صنعتی در دو فصل گرم و سرد سال [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 283-296]
 • گاوداری های نیمه صنعتی مقایسه و ارزیابی میزان مس، روی و آهن درسرم و جیره گاوهای هلشتاین شیری صنعتی و نیمه صنعتی در دو فصل گرم و سرد سال [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 283-296]
 • گاوشیری ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 140-140]
 • گاوشیری تعیین میزان بروز انواع ورم پستان کلینیکی کلی فرمی در دامپروری های اطراف شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 141-141]
 • گاو شیری وقوع مسمومیت با موننزین دریک دامداری گاو شیری در اطراف تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 64-64]
 • گاو شیری بررسی فراوانی کتوز تحت بالینی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 98-98]
 • گاو شیری بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • گاو شیری بررسی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری آبستن دورگ کشتارگاه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 149-149]
 • گاو شیری بروز 2 مورد squamous cell carcinoma فرج در یک گله گاو شیری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 225-225]
 • گاو شیری ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 251-251]
 • گاومیش بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 134-134]
 • گاومیش جستجوی حاملین سالمونلا در نمونههای مدفوع گاومیشهای استان آذربایجان غربی به روش تکثیر ژن invA [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 189-189]
 • گاومیش بررسی شیوع سارکوسیستیس در گاوان و گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه اهواز با روش های مشاهده مستقیم با چشم غیر مسلح و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 191-191]
 • گاونرپرواری مقایسه باقیمانده آنتی بیوتیک ها درگوشت گوسفندان نرپرواری وگاوهای نرپرواری منطقه پاکدشت در سال (1391) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 228-228]
 • گاو های بالای سه ماه بررسی میزان آلودگی گاو داری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به سل گاوی با روش توبرکولین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 121-121]
 • گاو های شیری بررسی میزان و علل سقط جنین در ده گاوداری بزرگ صنعتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 246-246]
 • گربه بررسی میزان پراکندگی و آنالیز فیلوژنتیکی مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه‏ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 44-44]
 • گربه تشخیص مولکولی آلودگی به مایکوپلاسما هموفلیس در جمعیت گربه های ولگرد شهرکرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 87-87]
 • گربه شناسایی نوع و میزان شیوع انگلهای خارجی و آلودگی کریپتوسپوریدیایی گربه های ولگرد شهرستان تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 97-97]
 • گربه بررسی آلودگی به تک یاخته ژیاردیا در گربه های ولگرد شهر کرمان با استفاده از روش رنگآمیزی تری کروم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 103-103]
 • گربه بررسی آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در گربه های ولگرد شهر کرمان با استفاده از روش رنگآمیزی ذیل نیلسون اصلاح شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 104-104]
 • گربه بررسی آلودگی به تک یاخته توکسوپلاسما گوندی در گربه های ولگرد شهر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 175-175]
 • گربه تشخیص ملکولی سندرم نقص ایمنی اکتسابی درگربه های ولگرد شهر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 175-175]
 • گربه گزارش کارسینوم سلولهای بازال در پوست یک گربه ی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 207-207]
 • گربه گزارش یک مورد هیپرتیروئیدیسم در جمعیت گربه های خانگی شهرستان اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 218-218]
 • گربه مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع تریکواپیتلیوما در گربه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 224-224]
 • گربه گزارش موردی: اکلامپسی (هیپوکلسمی قبل و بعد از زایش) در 5 قلاده گربه خانگی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 331-337]
 • گربه ایرانی گزارش وقوع پمفیگوس در یک قلاده گربه ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 240-240]
 • گربه اهلی تشخیص یک مورد سندرم میلودیسپلاستیک (MDS-RAEB) در گربه نژاد مو کوتاه اهلی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 87-87]
 • گربه های ولگرد بررسی ضایعات پاتولوژیک کلیه در گربه های ولگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 84-84]
 • گربه های ولگرد مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات کبد در گربه های ولگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 103-103]
 • گرمسار بررسی ضایعات پاتولوژیک کلیه در گربه های ولگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 84-84]
 • گرمسار مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات کبد در گربه های ولگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 103-103]
 • گرمسار بررسی فراوانی انگل خونی هموپروتئوس در ماکیان بومی شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 186-186]
 • گرمسار بررسی آلودگی های فارم مرغ تخم گذار شهرستان به جرب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 187-187]
 • گرمسار بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های اسهالی شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • گروه خطر بررسی مقررات ایمنی زیستی در آزمایشگاه های صنعتی کشور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 208-208]
 • گسترش مهبلی روش نوین تعیین زودهنگام آبستنی موش صحرایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 116-116]
 • گیلان جست وجوی ویروس بلوتانگ با روش RT-PCR در جنین های سقط شده ی گوسفند در استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و گیلان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 190-190]
 • گیلانغرب بررسی پراکنش کنه های سخت در شهرستان گیلا نغرب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 249-249]
 • گلدفیش بررسی گونه های شایع داکتیلوژیروس در ماهی گلدفیش(Carassius auratus) درشهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 146-146]
 • گله های گوشتی بررسی شیوع بیماری آنفولانزا درگله های گوشتی معدوم شده شهرستان های سمنان،گرمسار وشاهرود در شش ماه اول سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 221-221]
 • گلوتاتیون پراگسیداز بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدی و آنزیم های آنتی اکسیدان در انگل فسیولا ژیگانتیکا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • گیمسا تشخیص Macrorhabdus ornithogaster در پرندگان زینتی ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 183-183]
 • گورامی کوتوله جداسازی انگل خارجی هترونکوکلئیدوس(Heteronchocleidus sp ). از آبشش ماهی زینتی گورامی کوتوله(Colisa lalia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 240-240]
 • گوساله جداسازی موراکسلا (Moraxella spp.) از یک رأس گوساله ی مبتلا به بیماری چشم صورتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 127-127]
 • گوساله بررسی تاثیر ضد انگل لوامیزول _ تریکلابندازول خوراکی بر روی تعداد حذفی کبدگوساله های پرواری نژاد تالشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 151-151]
 • گوساله بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های اسهالی شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • گوساله بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سالمونلا، جدا سازی شده از گوساله های اسهالی در مشهد (تابستان 1390) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 217-217]
 • گوساله های گاومیش بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های گاومیش استان خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 198-198]
 • گوسفند شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 49-49]
 • گوسفند تشخیص مولکولی و تعیین گونه های آناپلاسما در گوسفندان منطقه اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-51]
 • گوسفند تشخیص و تفریق گونه ای تیلریا و بابزیا در گوسفندان منطقه اهواز با یک روش جدید PCR-RFLP [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-51]
 • گوسفند سیمای خون شناسی و بالینی آناپلاسموز تجربی گوسفندی ناشی از آناپلاسما اویس در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-53]
 • گوسفند آبسه های کبد و پرده جنب در اثر آرکانوباکتر پیوژنز به همراه آمیلوئیدوز در گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 67-67]
 • گوسفند ارزیابی وضعیت آلودگی به نماتودهای لوله گوارش گوسفند و آینده پژوهی آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-77]
 • گوسفند مطالعه توزیع فصلی و جغرافیایی کک پولکس ایریتانس در گوسفندان و اماکن انسانی روستاهای استان کردستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 102-102]
 • گوسفند بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 105-105]
 • گوسفند بررسی میزان شیوع انواع آلودگی انگلی در گله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 107-107]
 • گوسفند تایید شیوع سقط جنین توکسوپلاسمایی در یک گله گوسفند با روشهای مختلف آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 122-122]
 • گوسفند بررسی علتهای سقط جنین درگله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 128-128]
 • گوسفند شناسایی و جداسازی ا نتروباکتریاسه مولد سقط جنین گوسفندی با روش کشت و PCR در منطقه غرب مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 135-135]
 • گوسفند جداسازی نوکاردیا (Nocardia spp) از ریه ی گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 178-178]
 • گوسفند مطالعه میزان آلودگی و شدت ضایعات کبدی ناشی از مهاجرت لاروهای تنیا هیداتیژنا در گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 179-179]
 • گوسفند جداسازی اشریشیاکلی O157:H7 از گوشت گوسفند در گشتارگاه شهرستان ایذه در استان خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 186-186]
 • گوسفند جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از گوسفندان استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 202-202]
 • گوسفند میزان آلودگی و ضایعات آسیب شناسی برخی عقده های لنفاوی ناشی از نوچه لینگواتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 208-208]
 • گوسفند بررسی آزمایشگاهی میزان مس در خون گوسفندان شهرستان سقز و بررسی اثرآنتاگونیستی عناصر موجود درخاک و گیاهان بر غلظت مس در خون گوسفندان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 219-219]
 • گوسفند بررسی میزان شیوع آلودگی به نوچه لینگوآتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان بروجرد، استان لرستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 223-223]
 • گوسفند وضعیت بیماری یون بر اساس ضایعات ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی در گوسفندان کشتار شده در نجف آباد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 230-230]
 • گوسفند بررسی میزان شیوع سقط جنین سالمونلایی در گوسفندان استان چهار محال و بختیاری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 231-231]
 • گوسفندان بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 83-83]
 • گوسفند دهنده مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 95-95]
 • گوسفندنرپرواری مقایسه باقیمانده آنتی بیوتیک ها درگوشت گوسفندان نرپرواری وگاوهای نرپرواری منطقه پاکدشت در سال (1391) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 228-228]
 • گوسفند و بز بررسی میزان شیوع دیکروسلیوزیس در گوسفند و بزهای کشتاری کشتارگاه پوریای شرق تهران و برآورد خسارات اقتصادی آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 187-187]
 • گوشت جداسازی و شمارش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در گوشت و روده شتر های پرورشی شهرستان میاندوآب به روش کشت و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 200-200]
 • گوشت مقایسه باقیمانده آنتی بیوتیک ها درگوشت گوسفندان نرپرواری وگاوهای نرپرواری منطقه پاکدشت در سال (1391) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 228-228]
 • گوشت گوسفند تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه ها ی لیستریای جدا شده از گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 118-118]
 • گوشت مرغ بررسی تغییرات آلودگی میکروبی درروند بی خس کردن گوشت مرغ و آماده سازی برای مصرف [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-73]
 • گوشت مرغ بررسی آلودگی گوشت مرغ به سالمونلا در استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 100-100]

ل

 • لاشه بررسی تاثیرافزودن زردچوبه به جیره غذایی برعملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 133-133]
 • لاشه بررسی تعداد وعلل ضبط لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان و زیان اقتصادی ناشی از آن در مدت6 ماه اول سال 1391 [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 232-232]
 • لاشه طیور شهرستان بررسی سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های جدا شده از لاشه های طیور شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 31-37]
 • لاکتوباسیل بررسی خصلت ضد میکروبی لاکتوباسیل های جداشده از ماست های بومی استان چهار محال و بختیاری علیه باکتری های پاتوژن و مقایسه نتایج با سویه های تجاری پروبیوتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-73]
 • لاکتوباسیلوس پلانتاروم مطالعه تاثیر سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از پنیر لیقوان بر اشریشیاکولای O157:H7 در شرایط رشد توام در شیر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • لاکتوباسیلوس فرمنتوم مطالعه اثر جدایه ماستی لاکتوباسیلوس فرمنتوم بر بیان ژن انتروتوکسینA باکتری استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 69-69]
 • لپتوپسیلا اولین گزارش کک لپتوپسیلا آتیوپیکوس آتیوپیکوس در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 248-248]
 • لپتوسپیرا تشخیص گونه های پاتوژن و ساپروفیت لپتوسپیرا از نمونه های آب و خاک محیطی بدست آمده از نواحی بومی در قسمت های شمالی ایران با استفاده از تکنیک pcr [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 136-136]
 • لپتوسپیرا های پاتوژن شناسایی ژنومی لپتوسپیرا های پاتوژن و ساپروفیت بوسیله واکنش زنجیره ای پلی مراز بر مبنای ژن ligB [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 48-48]
 • لپتوسپیروز آنالیز مولکولی ژن ligB در سرووارهای واکسینال لپتوسپیرا اینتروگانس در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 47-47]
 • لپتوسپیروز بررسی سرولوژیک عفونت ناشی از لپتوسپیرا در رت های وحشی شهرستان اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • لیپید غلظت های سرمی لیپیدها و لیپوپروتئین ها و ارتباط آنها با هورمون های تیروئیدی در سگ های سالم از نظر بالینی در منطقه اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 123-123]
 • لیپیدها لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی بزهای بالغ و نابالغ بومی در وضعیت های فیزیولوژیک آبستنی و شیرواری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 68-68]
 • لیپوپروتئین غلظت های سرمی لیپیدها و لیپوپروتئین ها و ارتباط آنها با هورمون های تیروئیدی در سگ های سالم از نظر بالینی در منطقه اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 123-123]
 • لیپوپروتئین ها لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی بزهای بالغ و نابالغ بومی در وضعیت های فیزیولوژیک آبستنی و شیرواری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 68-68]
 • لیپوتوکسیسیتی اثرات اسید پالمیتولئیک در پیشگیری از لیپوتوکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 199-199]
 • لیزر کم توان مطالعه اثرات تکثیری و سمیت لیزر کم توان هلیوم_نئون بر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 67-67]
 • لژیون های کبدی مطالعه کشتاری میزان نسبی شیوع الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات کبدی در شتر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 54-54]
 • لیستریا تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه ها ی لیستریای جدا شده از گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 118-118]
 • لِیسترِیا اِیوانووِی بررسِی بِیمارِی زاِیِی لِیسترِیا مونوساِیتوژنز و لِیسترِیا اِیوانووِی جدا شده از علوفه سِیلوِیِی در موش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 148-148]
 • لیستریا کروم آگار استفاده از محیط کشت جدید کروموژن به منظور جداسازی لیستریا مونو سیتوژنز از مواد غذایی و آب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 132-132]
 • لِیسترِیا مونوساِیتوژنز بررسِی بِیمارِی زاِیِی لِیسترِیا مونوساِیتوژنز و لِیسترِیا اِیوانووِی جدا شده از علوفه سِیلوِیِی در موش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 148-148]
 • لیستریا مونوسایتوژنز استفاده از محیط کشت جدید کروموژن به منظور جداسازی لیستریا مونو سیتوژنز از مواد غذایی و آب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 132-132]
 • لیستریا مونوسیتوژنز بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات خوراکی شهرستان شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 125-125]
 • لیستریا مونوسیتوژنز ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز در سیلوی ذرت تولید شده در شهرستان شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 126-126]
 • لیستریا مونوسیتوژنز بررسی آسیب های بافتی لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از شیر خام در موش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 204-204]
 • لیشمانیوز تعیین فون جوندگان در مناطقی از غرب کشور و بررسی آلودگی لیشمانیایی در جوندگان صحرایی آن منطقه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 82-82]
 • لیشمانیوز احشائی بررسی سرولوژی و انگل شناسی لیشمانیوز احشایی در سگهای خانگی شهرستان مشهد،استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • لکوپنی بررسی مقایسه‏ای کیت‏های ایمنوکروماتوگرافی تشخیصی و آزمایش CBC در تشخیص و پیش‏آگهی بیماری اسهال پاروویروسی در سگ‏ها و همبستگی آن با شدت علائم بالینی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 96-96]
 • لکوسیتوزون گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه (Buteo buteo) به تک یاخته خونی لکوسیتوزون در منطقه کلیبر، استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 195-195]
 • لیموترش مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی اسطوخودوس، لیموترش و مریم گلی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 244-244]
 • لنفانژیت ناسوری گزارش وقوع لنفانژیت ناسوری در گاو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 193-193]
 • لنفاوی شواهد هیستولوژیک و هیستومتریک مبنی بر ایمونوتوکسیسیتی فنل در موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 105-105]
 • لنفوسارکوم گزارش یک مورد لنفوسارکوم عضله گاو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 69-69]
 • لنفوسیت ارزیابی ایمینوهیستوشیمیایی انواع لنفوسیتهایی که به سمینوماهای سگ ارتشاح می یابند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 72-72]
 • لینگوآتولا سراتا بررسی میزان آلودگی گوسفندان(نژاد مهربان) به لینگواتولا سراتا درکشتارگاه همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 206-206]
 • لینگواتولا سراتا میزان آلودگی و ضایعات آسیب شناسی برخی عقده های لنفاوی ناشی از نوچه لینگواتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 208-208]
 • لینگواتولا سراتا بررسی میزان شیوع آلودگی به نوچه لینگوآتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان بروجرد، استان لرستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 223-223]
 • لینگواچولا تشی(Hystrix indica)، میزبان واسط لینگواچولا سراتا و خطری بالقوه در ایجاد سندرم هالزون [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 138-138]
 • لوامیزول بررسی تاثیر ضد انگل لوامیزول _ تریکلابندازول خوراکی بر روی تعداد حذفی کبدگوساله های پرواری نژاد تالشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 151-151]
 • لوسمی جداسازی آنزیم ضد سرطان ال- آسپاراژیناز جهت درمان بیماری ALL در انسان و دام از باسیلوسهای خاکهای غرب مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 138-138]
 • لوله گوارش ارزیابی وضعیت آلودگی به نماتودهای لوله گوارش گوسفند و آینده پژوهی آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-77]
 • لوله معدی مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 95-95]

م

 • مارشالاژیا بررسی تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند و بز در کشتارگاه شهمیرزاد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 246-246]
 • مارشالاژیا مارشالی مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 95-95]
 • میاز گزارش اوستروس اویس (Oestrus ovis) از شاخ بز در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 86-86]
 • میاز بررسی میاز ناشی از سفالوپینا تیتیلاتور در شترهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 244-244]
 • مازندران بررسی آلودگی گوشت مرغ به سالمونلا در استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 100-100]
 • مازندران فون کنه های سخت گوسفند و بز در برخی مناطق استان مازندران، ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 229-229]
 • مازندران تغییر جمعیت کنه ها ی موجود بر روی گوسفند و بز منطقه ییلاق سوادکوه مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 229-229]
 • ماستر شناسایی و تشخیص فراوانی گونه های آیمریا در بزهای کشتار شده در کشتارگاه کرمان به روش مک ماستر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 128-128]
 • ماکیان بررسی فراوانی انگل خونی هموپروتئوس در ماکیان بومی شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 186-186]
 • ماکیان تخمگذار بررسی عیار سرمی ماکیان تخمگذار بر علیه بیماری برونشیت عفونی پیش از آغاز تخمگذاری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 149-149]
 • مایکوپلاسما آگالاکتیه جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از بزان استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 202-202]
 • مایکوپلاسما آگالاکتیه جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از گوسفندان استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 202-202]
 • مایکوپلاسما، آگالاکسی مسری، اردبیل، PCR جدا سازی و شناسایی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مسری در گوسفند و بز استان اردبیل با استفاده از روش کشت و PCR [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 271-281]
 • مایکوپلاسما گالی سپتیکوم تشخیص آلودگی جوجه های گوشتی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم با روش الایزا (ELISA) و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) ارجاعی به آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی شهرستان گرگان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 52-52]
 • مایکوپلاسما هموتروپیک بررسی میزان پراکندگی و آنالیز فیلوژنتیکی مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه‏ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 44-44]
 • مایکوپلاسما هموفلیس تشخیص مولکولی آلودگی به مایکوپلاسما هموفلیس در جمعیت گربه های ولگرد شهرکرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 87-87]
 • مالاسزیا پاکی درماتیس تعیین میزان آلودگی به قارچ مالاسزیا پاکی درماتیس در سگ های گله منطقه تبریز و صاحبان آن ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 102-102]
 • مالاشیت گرین بررسی مقایسه ای اثر سان اگز و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 141-141]
 • مالون دی آلدهید بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدی و آنزیم های آنتی اکسیدان در انگل فسیولا ژیگانتیکا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 201-201]
 • ماندگاری بررسی اثر مهاری عصاره گیاه خالواش بر فساد هیدرولیتیک گوشت ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در حالت انجماد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 46-46]
 • ماهی بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 117-117]
 • ماهی شناسایی باکتری های گرم مثبت جدا شده از ماهیان قزل آلای پرورشی با استفاده از روش PCR و تعیین توالی نوکلئوتید ژن 16S rRNA در شهرستان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 217-217]
 • ماهی بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 242-242]
 • ماهی آمور مشاهده ترماتود ژیروداکتیلوس در یک استخر پرورشی ماهی آمور شهرستان زابل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 124-124]
 • ماهی حلوا سفید ارزیابی کیفیت شیمیایی ماهیان حلوا سفید منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 234-234]
 • ماهی حوض بررسی اثرات آسیب شناسی رابدو وبروس عامل ویرمی بهاره کپور (SVCV) در ماهیان حوض(Carassius auratus ) پرورشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 245-245]
 • ماهی زینتی بررسی ضایعات هیستوپاتولوژی ماهیان زینتی آلوده به انگل لرنه آ در استان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 174-174]
 • ماهی زینتی تعیین میزان آلودگی انگل های خارجی در ماهیان زینتی گوپی ، مولی ، گلدفیش وکت فیش در مراکز نگهداری و پرورش ماهی در شهرستان سنندج [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 226-226]
 • ماهی سفید بررسی اثرات نحوه بسته بندی وکیوم (پلی ونیلیدن کلراید) بر روی تغییرات امگا 3 وامگا 6 در فیله ماهی سفید دریای خزر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 56-56]
 • ماهی شیر ارزیابی کیفیت میکروبی ماهیان شیر منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 234-234]
 • ماهی قزل آلا بررسی میزان شیوع انگل داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 115-115]
 • ماهی قزل آلا مشاهده ترماتود داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 125-125]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی اثرات سطوح مختلف ازت فرار تام(TVN ) جیره غذایی بر روی رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss ) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 74-74]
 • ماهی کپور نقره ای بررسی اثر مهاری عصاره گیاه خالواش بر فساد هیدرولیتیک گوشت ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در حالت انجماد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 46-46]
 • متاریزیوم آنیزوپلیه کنترل بیولوژیک کنه های بالغ ایکسودس ریسینوس توسط قارچ های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 65-65]
 • مترونیدازول اثر عصاره گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L) بر روی انگل تریکوموناس گالینه در مقایسه با داروی مترونیدازول در محیط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 93-93]
 • متیلن بلو تعیین میزان آلودگی به قارچ مالاسزیا پاکی درماتیس در سگ های گله منطقه تبریز و صاحبان آن ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 102-102]
 • متیمازول مطالعه اثرات ناشی از تجویز ال- تیروکسین و متی مازول بر غده تیروئید، درجه حرارت و وزن بدن در خوکچه هندی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-77]
 • محِیط پالکام آگار بررسِی بِیمارِی زاِیِی لِیسترِیا مونوساِیتوژنز و لِیسترِیا اِیوانووِی جدا شده از علوفه سِیلوِیِی در موش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 148-148]
 • محیط کشت معرفی محیط کشت جدید بر پایه ضایعات آبزیان به منظور کشت میکروارگانیسمها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 235-235]
 • مخمر تشخیص Macrorhabdus ornithogaster در پرندگان زینتی ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 183-183]
 • مدیریت مدیریت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-61]
 • مدیریت اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 215-215]
 • مدیریت الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 251-251]
 • مدیریت ایمنی مقایسه تاثیر مدیریت ایمنی و استانداردهای مناسب آزمایشگاهی بر میزان استرس کاری کارشناسان شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 114-114]
 • مدفوع بررسی مقایسه ای روش های کشت باکتریایی در جداسازی سالمونلا از نمونه های مدفوعی گله های طیور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 110-110]
 • مدفوع بررسی تاثیر نوع جیره بر میزان جداسازی کلستریدیوم پرفرینجس از دستگاه گوارش شترمرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 181-181]
 • مدفوع استفاده از روشهای بیوشیمیایی درشناسایی کلستریدیوم پرفرینجنس جداشده ازدستگاه گوارش شترمرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 182-182]
 • مرغ بررسی شیوع آلودگی سالمونلایی در مرغ های کشتاری استان مرکزی به روش سنتی و PCR [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • مرغ بومی گزارش آلودگی و تشخیص جرب Cnemidocoptes mutans درمرغداریهای بومی شهرستان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 100-100]
 • مرغ بومی بررسی فراسنجه های خونی یک قطعه مرغ بومی مبتلا به استئوپتروزیس ارجاعی به بخش پرندگان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 148-148]
 • مرغ مینا ارزیابی آزمایشگاهی و انگل شناسی spinodiplotriaena در مرغ مینا: اولین گزارش در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 185-185]
 • مرگ ناگهانی گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 95-95]
 • مریم گلی مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی اسطوخودوس، لیموترش و مریم گلی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 244-244]
 • میزان فراوانی بررسی میزان فراوانی کرم های روده ای در سگ های ولگرد شهرستان مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 65-65]
 • میزبان واسط تشی(Hystrix indica)، میزبان واسط لینگواچولا سراتا و خطری بالقوه در ایجاد سندرم هالزون [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 138-138]
 • مس بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از اثر ترمیمی ویتامین ث بر بیضه موش سوری به دنبال تجویز طولانی مدت مس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 174-174]
 • مس مقایسه و ارزیابی میزان مس، روی و آهن درسرم و جیره گاوهای هلشتاین شیری صنعتی و نیمه صنعتی در دو فصل گرم و سرد سال [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 283-296]
 • مسمومیت وقوع مسمومیت با موننزین دریک دامداری گاو شیری در اطراف تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 64-64]
 • مسمومیت کبدی اثر عصاره آبی گل گیاه بومادران بر روی تغییر سطح آنزیم های کبدی ناشی از تجویز داروی دوکسوروبیسین در موش های صحرایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 113-113]
 • مشهد تعیین کنه های ناقل ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV) درچهار منطقه استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 57-57]
 • مشهد بررسی میزان فراوانی کرم های روده ای در سگ های ولگرد شهرستان مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 65-65]
 • مشهد بررسی ویژگی های ریخت شناسی پارابرونما اسکریابینی جدایه بز از مشهد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 85-85]
 • مشهد گزارش اوستروس اویس (Oestrus ovis) از شاخ بز در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 86-86]
 • مشهد بررسی سرولوژی و انگل شناسی لیشمانیوز احشایی در سگهای خانگی شهرستان مشهد،استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 111-111]
 • مشهد شناسایی مولکولی و وضعیت آلودگی کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در صنعت دامداری و پیامد آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 132-132]
 • مشهد بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سالمونلا، جدا سازی شده از گوساله های اسهالی در مشهد (تابستان 1390) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 217-217]
 • مغز استخوان مطالعه اثرات تکثیری و سمیت لیزر کم توان هلیوم_نئون بر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 67-67]
 • مغز گوسفند الودگی مغز گوسفند به سارکوسپوریدی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 130-130]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های جدا شده از لاشه های طیور شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 31-37]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه ها ی لیستریای جدا شده از گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 118-118]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی مقایسه خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در باکتری های اشریشیا کلی جدا شده از مدفوع انسان. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 135-135]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی الگو های مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاهای جداشده از منابع مختلف [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 145-145]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی توزیع ژن های کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های حدت در سویه های یوروپاتوژنیک E.coli جدا شده ازعفونت های ادراری در شهرستان شهرکرد. [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 231-231]
 • مقاومت انتی بیوتیکی بررسی تست حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های E.coliجدا شده از لاشه های طیورگوشتی صنعتی ارجاعی به آزمایشگاه در شهرستان آمل در چهار ماهه ابتدایی سال 91 با استفاده از تست انتی بیوگرام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 172-172]
 • مقاومت دارویی بررسی حساسیت سه جدایه مزرعه ای ایمریای ماکیان به ترکیب دیکلازوریل [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 75-75]
 • مقاومت دارویی ارزیابی مقدماتی مقاومت داروئی نماتودهای دستگاه گوارش گوسفند علیه دو ترکیب داروی آلبندازول [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 94-94]
 • مقاومت دارویی مطالعه باکتری شناسی و مقاومت دارویی باکتریهای جدا شده از موارد عفونت کیسه زرده در جوجه شتر مرغهای مزارع اطراف کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 101-101]
 • مقاومت‌ دارویی بررسی باقیمانده آنتیبیوتیکی در تخممرغهای عرضه شده در سطح شهر مراغه و نقش بقایای آنتیبیوتیکی مواد غذایی در ایجاد مقاومتهای دارویی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 183-183]
 • مقاومت های آنتی بیوتیکی فیلوتایپینگ جدایه های اشریشیاکلی از موارد اسهال انسانی در ارتباط با ژن های بتالاکتاماز در شهرستان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-61]
 • مقاومت های آنتی بیوتیکی شناسائی ژن های بتالاکتاماز و الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز طیور گوشتی در استان ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 90-90]
 • میکروارگانیسم های شاخص ردیابی کلی فرم ها در آب شیرین با استفاده از دو روش تخمیر چند لوله ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 106-106]
 • میکرواستخراج مایع-جامد تکنیکی نوین بر پایه روش میکرواستخراج مایع-جامد ونانو ذرات مگنتیت جهت استخراج و اندازه گیری مقادیر اندک فلورفنیکل در نمونه های حقیقی توسط اسپکتروفوتومتری UV-Vis [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • میکروب شناسی اصول کلیدی استاندارد متکی برمدیریت حفاظت،ایمنی و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه میکروب شناسی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 215-215]
 • میکروسکوپ نوری و پلاریزه کریستالوری در سگها و نقش عوامل محیطی بر آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • ملتحمه اثر فصل بر روی باکتری های هوازی فلور ملتحمه چشم اسب های سالم [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 315-323]
 • منطقه جیرفت و کهنوج تعیین فون کنه های سخت نشخوارکنندگان اهلی در منطقه جیرفت و کهنوج ، استان کرمان، ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 145-145]
 • مواد ازته فرار ارزیابی کیفیت شیمیایی ماهیان حلوا سفید منجمد بسته بندی شده در شرایط خلاء [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 234-234]
 • مواد غذایی استفاده از محیط کشت جدید کروموژن به منظور جداسازی لیستریا مونو سیتوژنز از مواد غذایی و آب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 132-132]
 • موراکسلا جداسازی موراکسلا (Moraxella spp.) از یک رأس گوساله ی مبتلا به بیماری چشم صورتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 127-127]
 • مورفومتری بررسی ویژگی های مورفومتری و وزنی کنه درماسنتور مارژیناتوس در طی مراحل مختلف سیر تکاملی تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 247-247]
 • موسیده پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 176-176]
 • موش بررسِی بِیمارِی زاِیِی لِیسترِیا مونوساِیتوژنز و لِیسترِیا اِیوانووِی جدا شده از علوفه سِیلوِیِی در موش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 148-148]
 • موش آزمایشگاهی بررسی آسیب های بافتی لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از شیر خام در موش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 204-204]
 • موش سوری ارزیابی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر روی بیضه موش بعد از حرارت دادن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 78-78]
 • موش سوری شواهد هیستولوژیک و هیستومتریک مبنی بر ایمونوتوکسیسیتی فنل در موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 105-105]
 • موش سوری بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از اثر ترمیمی ویتامین ث بر بیضه موش سوری به دنبال تجویز طولانی مدت مس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 174-174]
 • موش سوری بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز خوراکی عصاره خارخاسک بر روی اسپرماتوژنز در موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 178-178]
 • موش سوری مطالعه اثرات نانوذرات نقره بر روی ساختار تشریحی و بافت شناسی جفت و میزان زنده مانی نوزادان موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 213-213]
 • موش صحرایی روش نوین تعیین زودهنگام آبستنی موش صحرایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 116-116]
 • موش های دیابتی بازسازی جزایر لانگرهانس پانکراسی در موش های دیابتی با کاربرد سلول های بنیادی جنینی تمایز یافته به سلول های پیش ساز کبدی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 48-48]
 • موننزین وقوع مسمومیت با موننزین دریک دامداری گاو شیری در اطراف تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 64-64]

ن

 • نایلون بگ مروری بر معرفی، مقایسه و کار آمدی تکنیک های مختف آزمون های کنترل جیره ها و مواد خوراکی با توجه به شرایط و امکانات آزمایشگاهی و نقاط ضعف و قوت هر روش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 72-72]
 • نانو بررسی استاندارد های ایمنی و مدیریت ریسک آزمایشگاه سم شناسی نانو مواد در دامپزشکی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 190-190]
 • نانومگنتیت تکنیکی نوین بر پایه روش میکرواستخراج مایع-جامد ونانو ذرات مگنتیت جهت استخراج و اندازه گیری مقادیر اندک فلورفنیکل در نمونه های حقیقی توسط اسپکتروفوتومتری UV-Vis [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • نانونقره مطالعه اثرات نانوذرات نقره بر روی ساختار تشریحی و بافت شناسی جفت و میزان زنده مانی نوزادان موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 213-213]
 • نجف آباد وضعیت بیماری یون بر اساس ضایعات ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی در گوسفندان کشتار شده در نجف آباد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 230-230]
 • نشخوارکنندگان تنوع الگوی پروتئینهای بدنی دیکروسلیوم دندریتیکم در نشخوارکنندگان ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 216-216]
 • نشخوارکنندگان کوچک ارزیابی مقدماتی مقاومت داروئی نماتودهای دستگاه گوارش گوسفند علیه دو ترکیب داروی آلبندازول [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 94-94]
 • نعناع فلفلی اثر ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی گیاه نعناع فلفلی و رازیانه بر ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 218-218]
 • نفت خام جداسازی و شناسایی قارچ های مصرف کننده نفت خام در خاک های آلوده خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 108-108]
 • نفت خام جداسازی و شناسایی باسیلوس های تجزیه کننده نفت خام در خاک های آلوده پلایشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 133-133]
 • نفوذ باکتری بررسی شستشوی پوسته ی تخم مرغ در نفوذ سالمونلا به سفیده و زرده، در دمای 4 درجه سانتی گراد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 66-66]
 • نگرش حساسیت تاریخچه نسبت به سایر روشهای تشخیص آزمایشگاهی در شناسایی و تشخیص بیماریهای ویروسی،باکتریایی ،قارچی ،انگلی و محیطی از دیدگاه کارشناسان مشاغل دامپزشکی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 45-45]
 • نماتد جداسازی و تشخیص نماتد آمیدوستوموم آنسریس (A.anseris) از یک سفید قطعه پلیکان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-81]
 • نماتود ارزیابی مقدماتی مقاومت داروئی نماتودهای دستگاه گوارش گوسفند علیه دو ترکیب داروی آلبندازول [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 94-94]
 • نماتود بررسی نماتودهای گوارشی یک رأس بز وحشی (Capra aegagrus) منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 196-196]
 • نماتود گزارش آلودگی شدید یک قطعه پلیکان به نماتود کونتراسکوم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 197-197]
 • نماتود جداسازی و شناسایی نماتود کاپیلاریا کودین فلاتا از یک قطعه پلیکان تلف شده در باغ پرندگان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 198-198]
 • نماتود بررسی تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند و بز در کشتارگاه شهمیرزاد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 246-246]
 • نماتودیرلا کملی شناسایی ژنتیکی انگل نماتودیرلا کملی بر اساس ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز تحت واحد یک (CO1) و ژن ریبوزومی 18S rDNA [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 58-58]
 • نمک بررسی میزان خاکستر، کلرید سدیم و باقیمانده نیتریت در سوسیس و کالباس‌های حرارت دیده تولید شده در شهر اهواز و مقایسه آن با استانداردهای ملی ایران [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 297-308]
 • نمونه های آب و خاک تشخیص گونه های پاتوژن و ساپروفیت لپتوسپیرا از نمونه های آب و خاک محیطی بدست آمده از نواحی بومی در قسمت های شمالی ایران با استفاده از تکنیک pcr [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 136-136]
 • نواحی برش پروتئوزومی مطالعه ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 88-88]
 • نوار ادراری کریستالوری در سگها و نقش عوامل محیطی بر آن [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 120-120]
 • نوکاردیا جداسازی نوکاردیا (Nocardia spp) از ریه ی گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 178-178]
 • نیوکاسل بررسی شیوع نیوکاسل در فصول زمستان و تابستان در سطح مرغداری های شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 248-248]
 • نئوسپورا کانینوم بررسی میزان آلودگی گاوهای شهرستان همدان به نئوسپورا کانینوم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 84-84]

و

 • واژه های کلیدی: فنل آنالیز تغییرات هیستومورفولوژیک تخمدان و میزان هورمون های FSH ، LH، استروژن و پروژسترون متعاقب تجویز فنل در موش سوری بالغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 46-46]
 • واسرشت سازی تشخیص بیماریها با استفاده از (Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP در دامپزشکی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 44-44]
 • واکسن بررسی ایمونوپروتئومیکس عصاره نوزاد کنه بوافیلوس آنولاتوس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 58-58]
 • واکسن استفاده از روشهای بیوشیمیایی درشناسایی کلستریدیوم پرفرینجنس جداشده ازدستگاه گوارش شترمرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 182-182]
 • واکسن HVT+Rispens بررسی تاثیر تزریق واکسن مارک بر روی عملکرد پرورشی و دستگاه ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 112-112]
 • واکسن غیر فعال آنفولانزا تعیین دمای اپتیمم برای انکوباسیون تخم مرغهای جنین دار بعد از تلقیح ویروس در پروسه تولید واکسن غیرفعال آنفلوآنزا (H9N2) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 142-142]
 • واکنش زنجیره ای پلی مراز شناسایی ژنومی لپتوسپیرا های پاتوژن و ساپروفیت بوسیله واکنش زنجیره ای پلی مراز بر مبنای ژن ligB [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 48-48]
 • واکنش زنجیره ای پلی مراز استاندارد سازی روش های واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) برای تشخیص بیماری های عفونی طیور [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 55-55]
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از بزان استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 202-202]
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز جداسازی و شناسائی مایکوپلاسما آگالاکتیه عامل بیماری آگالاکسی مسری به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز از گوسفندان استان سمنان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 202-202]
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز تعیین ترادف نوکلئوتیدی جایگاهCOI در کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس استان مازندران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 238-238]
 • واکنش زنجیره‏ای پلیمراز بررسی میزان پراکندگی و آنالیز فیلوژنتیکی مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه‏ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 44-44]
 • واکنش لپروماتوز هیستوپاتولوژی روده و گره لنفاوی مزانتریک در یک رأس بز کوهی مبتلا به بیماری یون (پاراتوبرکولوزیس) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 241-241]
 • واکوئول بررسی پاتولوژیک اثرات مسمومیت با فلوراید در مغز رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 137-137]
 • ویتامین دفاع آنتی اکسیدان خون وتنظیمات هماتولوژیک ماهیان قزل آلای متراکم و نا متراکم تغذیه شده با جیره های با سطوح متغییر آنتی اکسیدان ,ویتامین و HUFA [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 99-99]
 • ویتامین E اندازه گیری میزان ویتامین E به طریق اسپکتوفتومتری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 204-204]
 • ویتامین ث بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از اثر ترمیمی ویتامین ث بر بیضه موش سوری به دنبال تجویز طولانی مدت مس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 174-174]
 • ویرجینامایسین بررسیتاثیر آنتی بوتیک ویرجینامایسین وسطوح مختلف اسید های آلی بر روی برخی فراسنجه های خونی و ایمنوگلوبولین ها در جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-53]
 • ویرجینیامایسین بررسی اثر آنتی بیوتیک ویرجینامایسین و سطوح مختلف اسید های آلی برعملکرد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 139-139]
 • ویرجینیامایسین بررسی سطوح مختلف اسیدهای آلی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر روی جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 139-139]
 • ویرمی بهاره کپور بررسی اثرات آسیب شناسی رابدو وبروس عامل ویرمی بهاره کپور (SVCV) در ماهیان حوض(Carassius auratus ) پرورشی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 245-245]
 • ورم پستان ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 140-140]
 • ورم پستان تعیین میزان بروز انواع ورم پستان کلینیکی کلی فرمی در دامپروری های اطراف شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 141-141]
 • ورم پستان تحت بالینی تغییرات وضعیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما و سلولهای سوماتیک در شیرگاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، شهرستان بهبهان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-43]
 • ورم پستان تحت بالینی تعیین درستی بالینی، حساسیت و ویژگی پروتئین های فاز حاد شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در گاو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 59-59]
 • ورم پستان تحت بالینی تعیین الگوی الکتروفورتیک پروتئین های سرم شیر گاو به روش الکتروفورز استات سلولز در ورم پستان تحت بالینی ناشی از استرپتوکوکوس آگالاکتیه در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 63-63]
 • ویروس آنفلوانزا بررسی سیکل رشد ویروس آنفلوانزا (H9N2 ) در تخم مرغ جنین دار بعد از تلقیح داخل آلانتوئیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 115-115]
 • ویروس پاپیلومای انسانی16و 18 استفاده از روش Real-Time PCR جهت شناسایی HPV-16 و HPV-18 به عنوان جایگزینی برای روش کشت در سلولهای موش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 137-137]
 • وضعیت کل آنتی اکسیدان تغییرات وضعیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما و سلولهای سوماتیک در شیرگاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، شهرستان بهبهان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-43]
 • ولولوس گزارش یک مورد ولوولوس در روده اسب [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 95-95]
 • ونکومایسین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 62-62]

ه

 • هاپتوگلوبین بررسی تغییرات شاخص های التهابی سرم آمیلوئید A ،هاپتوگلوبین ، آلبومین و پروتئین تام در سرم طی التهاب القاء شده باترپنتین در اسبچه های خزر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-43]
 • هاری بررسی نتایج تست های هاری ارجاع شده به آزمایشگاه دامپزشکی آسا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 222-222]
 • هالوفیبر تکنیکی نوین بر پایه روش میکرواستخراج مایع-جامد ونانو ذرات مگنتیت جهت استخراج و اندازه گیری مقادیر اندک فلورفنیکل در نمونه های حقیقی توسط اسپکتروفوتومتری UV-Vis [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 233-233]
 • هپاتوانسفالوپاتی ارزیابی آزمایشگاهی و انگل شناسی spinodiplotriaena در مرغ مینا: اولین گزارش در ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 185-185]
 • هپاتوتوکسیسیتی مقایسه اثرات حفاظتی عصاره های هیدروالکلی گیاهان چای سبز (Camellia sinensis) و سیلی مارین (Silybum marianum) در کاهش ضایعات هپاتوتوکسیک و تغییرات فاکتورهای خونی ایجاد شده توسط جنتامایسین در رت [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 131-131]
 • هپاتوزون واستان ایلام به تک یاخته هپاتوزونCerastes gasperetti اولین گزارش از الودگی افعی شاخدار ایرانی (محل گزارش استان ایلام) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 230-230]
 • هیپرتیروئیدیسم گزارش یک مورد هیپرتیروئیدیسم در جمعیت گربه های خانگی شهرستان اهواز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 218-218]
 • هیپوتیروئیدیسم گزارش هیپوتیروئیدیسم در یک قلاده سگ نژاد باکسر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 177-177]
 • هیپوکلسمی بعد از زایش گزارش موردی: اکلامپسی (هیپوکلسمی قبل و بعد از زایش) در 5 قلاده گربه خانگی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 331-337]
 • هیپوکلسمی قبل از زایش گزارش موردی: اکلامپسی (هیپوکلسمی قبل و بعد از زایش) در 5 قلاده گربه خانگی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 331-337]
 • هترونکوکلئیدوس جداسازی انگل خارجی هترونکوکلئیدوس(Heteronchocleidus sp ). از آبشش ماهی زینتی گورامی کوتوله(Colisa lalia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 240-240]
 • هیستامین مروری بر مسمومیت با هیستامین و استفاده از کیت الایزا جهت آلودگی نمونه های تن ماهی به هیستامین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 176-176]
 • هیستامین ارزیابی میزان هیستامین در انواعی از پنیرهای سنتی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 237-237]
 • هیستوپاتولوژی مطالعه کشتاری میزان نسبی شیوع الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات کبدی در شتر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 54-54]
 • هیستوپاتولوژی مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات کبد در گربه های ولگرد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 103-103]
 • هیستوپاتولوژی بررسی مقایسه ای اثرات هیستوپاتولوژی آمیکاسین و جنتامایسین روی کلیه و کبد خرگوش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 109-109]
 • هیستوپاتولوژی بررسی تغییرات پس از مرگ وابسته به زمان در بافت بیضه موش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 129-129]
 • هیستوپاتولوژی بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از اثر ترمیمی ویتامین ث بر بیضه موش سوری به دنبال تجویز طولانی مدت مس [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 174-174]
 • هیستوپاتولوژی گزارش هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی(ICH) یک مورد (Adenosquamous carcinoma) در سگ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 184-184]
 • هیستوپاتولوژی یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سمینوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 214-214]
 • هیستوپاتولوژی سل جلدی، کوکسیدیوز، عفونت سستودی و تریکواپیتلیوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 215-215]
 • هیستوپاتولوژی مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع تریکواپیتلیوما در گربه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 224-224]
 • هیستوپاتولوژی مطالعه هیستوپاتولوژیک وقوع فئوهایفومایکوزیس ناشی از Cladosporium bantiana در یک سر خرگوش سفید نیوزلندی (caniculus Oryctolagus) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 224-224]
 • هیستوپاتولوژی هیستوپاتولوژی روده و گره لنفاوی مزانتریک در یک رأس بز کوهی مبتلا به بیماری یون (پاراتوبرکولوزیس) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 241-241]
 • هیستوپاتولوژی مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع کارسینوم سلول دوکی شکل درجه III در پستان یک قلاده سگ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 242-242]
 • هیستوپاتولوژی گزارش درمانگاهی وقوع کندوسارکوم در غده پستانی یک قلاده سگ: مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 243-243]
 • هیستولوژیک شواهد هیستولوژیک و هیستومتریک مبنی بر ایمونوتوکسیسیتی فنل در موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 105-105]
 • هیستومتریک شواهد هیستولوژیک و هیستومتریک مبنی بر ایمونوتوکسیسیتی فنل در موش سوری [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 105-105]
 • هضم دو مرحله ای تیلی و تری مروری بر معرفی، مقایسه و کار آمدی تکنیک های مختف آزمون های کنترل جیره ها و مواد خوراکی با توجه به شرایط و امکانات آزمایشگاهی و نقاط ضعف و قوت هر روش [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 72-72]
 • هل مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی دارچین، هل و زیره [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 243-243]
 • هماتوکسیلین و ائوزین مطالعه ی بافت شناسی کبد شترمرغ ایرانی با استفاده از دو روش رنگ امیزی ماسون تری کروم و هماتوکسیلین و ائوزین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-91]
 • هماتولوژی دفاع آنتی اکسیدان خون وتنظیمات هماتولوژیک ماهیان قزل آلای متراکم و نا متراکم تغذیه شده با جیره های با سطوح متغییر آنتی اکسیدان ,ویتامین و HUFA [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 99-99]
 • همدان بررسی میزان آلودگی گاوهای شهرستان همدان به نئوسپورا کانینوم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 84-84]
 • همدان بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 105-105]
 • همدان بررسی میزان آلودگی گوسفندان(نژاد مهربان) به لینگواتولا سراتا درکشتارگاه همدان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 206-206]
 • هموپروتئوس بررسی فراوانی انگل خونی هموپروتئوس در ماکیان بومی شهرستان گرمسار [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 186-186]
 • همونکوس بررسی تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند و بز در کشتارگاه شهمیرزاد [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 246-246]
 • هورمون آنالیز تغییرات هیستومورفولوژیک تخمدان و میزان هورمون های FSH ، LH، استروژن و پروژسترون متعاقب تجویز فنل در موش سوری بالغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 46-46]
 • هورمون های تیروئیدی بررسی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری آبستن دورگ کشتارگاه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 149-149]
 • هوموسیستئین بررسی میزان تروپونین قلبی و ارتباط آن با غلظت هوموسیستئین و برخی پارامترهای مرتبط با ادم ریوی در تیلریوز گاوی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 206-206]

ی

 • ی Adenosquamous carcinoma سگ گزارش هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی(ICH) یک مورد (Adenosquamous carcinoma) در سگ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 184-184]