نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ح

د

  • دانش رکابدار1، بهراد عشرتخواه*، 2، - اثر دیازینیوم دیولات آهسته رهش در ایجاد آنژیوژنز پس از القای انفارکتوس میوکارد در مدل حیوانی خرگوش [دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، 1398، صفحه 97-97]

ر

ز

س

ص

ع

ف

م

ن