بررسی تأثیر بیهوشی عمومی با تیوپنتال سدیم بر بیان ژن آنزیم ایندول آمین 2،3 دی اکسیژناز در لکوسیت ها

نویسنده

چکیده

مقدمه: در حال حاضر جراحی یکی از روش های درمانی برای برخی از بیماری ها محسوب می شود. استرس ناشی از انجام عمل جراحی می تواند در سرکوب پاسخ ایمنی فرد بیمار نقش داشته باشد. مطالعات اخیر نشان داده است متابولیت های مسیر کینورنین در سرکوب پاسخ ایمنی نقش دارند. آنزیم اصلی کنترل کننده این مسیر ایندول آمین 2،3 دی اکسیژناز (IDO) می باشد. IDO یک آنزیم داخل سلولی است که تجزیه تریپتوفان را در مسیر کینورنین کنترل می کند. در این مطالعه تأثیر بیهوشی عمومی با تیوپنتال سدیم که باربیتورات با شروع اثر سریع و کوتاه اثر می باشد، بر میزان بیان ژن IDO در لکوسیت ها بررسی شد. روش کار: تیوپنتال سدیم به صورت داخل صفاقی با دوز mg/kg50 به موش های Balb/c بالغ تزریق شد. موش ها به مدت 4 ساعت در بیهوشی نگاه داشته شدند. پس از انجام پنج بار بیهوشی به فواصل سه روز، موش ها جراحی شدند و لکوسیت ها در حین بیهوشی جداسازی شدند و از آنها RNA استخراج شد. از روی RNAهای استخراج شده cDNA ساخته شد و با تکنیک Real time RT-PCR و متود دلتا-دلتا سی تی میزان بیان ژن IDO در مقایسه با ژن House keeping (بتا-اکتین) ارزیابی شد. بحث و نتیجه گیری:نتایج بررسی بیان ژنی نشان داد القاء مکرر بیهوشی عمومی با تیوپنتال سدیم با دوز mg/kg50 بر بیان ژن IDO که در القاء تحمل ایمونولوژیکی و سرکوب پاسخ های ایمنی نقش دارد تأثیر معنی داری ندارد. به نظر می رسد استرس ناشی از انجام عمل جراحی قبل از شروع عمل جراحی در سرکوب ایمنی بدن بیمار می تواند نقش داشته باشد و بیهوشی با تیوپنتال سدیمو جراحی بر روی بیان IDOدر لکوسیت ها تأثیر قابل توجهی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -