گزارش یک مورد سارکوئید پیشرفته و منتشر در اسکروتوم یک رأس قاطر

نویسنده

چکیده

مقدمه: سارکویید به عنوان شایعترین تومور پوستی در هر دو جنس، نژادهای مختلف تک سمیان (اسب، الاغ و قاطر) و کلیه رنگ های آنها می باشد. رایج ترین مکان های بروز این تومور نواحی با پوست نازک و کم موی سطح بدن است. اشکال مختلف آن شامل نوع پنهان، زگیلی، فیبروبلاستیک و مخلوط می باشد. روشهای درمانی آن متنوع بوده و مشکل عمده این روشها عود مجدد بعد از درمان است. مواد و روش کار: در بهار سال 1396 یک رأس قاطر نر 5 ساله با وزن حدود 400 کیلو گرم با توده ای نسبتاً بزرگ بر روی ناحیه اسکروتوم و غلاف قضیب به درمانگاه دامهای بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ارجاع گردید که در معاینه دمای بدن، آهنگ و تعداد ضربانات قلب و تنفس طبیعی بود و در ملامسه توده مذکور، سفت و کمی دردناک بود که همراه با مقداری خونریزی بود و ناحیه را درگیر کرده بود. حیوان با دیازپام (22/0 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم) و زایلازین (1/1 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم) و کتامین (2/2 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم) بیهوش گردیده و پس از برداشت کامل توده از ناحیه، اخته هر دو بیضه نیز انجام گردید. نمونه برداری از توده برداشت شده جهت تشخیص آسیب شناسی انجام گردید. بحث و نتیجه گیری: آزمایشگاه آسیب شناسی حضور سلولهای فیبروسیت و فیبروبلاست را گزارش و نوع تومور را سارکوئید تایید نمود. سارکوئید که از تومورهای معمول در تک سمی ها است (3/1 کل گزارشات) مکانیسم ناشناخته ای دارد ولی ویروس پاپیلوما را در ایجاد آن دخیل می دانند. سارکوئیدها (زگیلی یا فیبروبلاستیک) به صورت موضعی مهاجم می باشند ولی متاستاز نمی دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -