مقایسه برخی الکترولیتها و پارامترهای بیوشیمیایی مایع کیست هیداتیک کبد و ریه گوسفند دردو منطقه جغرافیایی ایران

نویسنده

رزیدنت انگل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

مایع کیست هیداتیک دارای برخی الکترولیتها و ترکیباتی آلی است که مقدار آنها در کیست هیداتیک گوسفند در مناطق مختلف ایران و جهان متنوع است و به نظر می رسد این تفاوتها به خاطر تنوع در سویه های اکینوکوکوس می باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور مقایسه مقدار کلسیم،فسفر ، پروتئین و تری گلیسرید در کیست هیداتیک ریه و کبد گوسفند در دومنطقه مختلف انجام شد.ازبهمن1395تااردیبهشت ماه 1396 مجموعا68 نمونه کیست هیداتیک گوسفندشامل19نمونه کیست ریه و16نمونه کیست کبدگوسفندازکشتارگاه اراک وتعداد16نمونه کیست ریه و 17نمونه کیست کبد از بروجردجمع آوری شد. در حدود 3 میلی لیتر از مایع کیست را آسپیره کرده در لوله آزمایش ریخته و پس از سانتریفیوژ دور 1500 به مدت 5 دقیقه مایع رویی را در لوله اپندورف 2 میلی لیتری ریخته و در دمای انجماد منفی 10 تا زمان شروع آزمایش نگهداری می کردیم.تعیین مقدارکلسیم ، فسفر ، پروتئین و تری گلیسرید براساس جذب نوری با استفاده از کیت های پیشتاز طب و آنالایزور سلکترا در طول موجهای متفاوت انجام شد.میانگین مقدارتری گلیسرید درکیستهای کبدی گوسفندان اراک بیشتر از بروجرد بود ولی در سایر مواد به هم نزدیک بود لذا تحلیل آماری با آزمونIndependentTو Pα است( α=05/0) بنابراین فرض برابری میانگین دو جامعه درست است ولی در مورد تری گلیسرید sig

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • seyedparviz noshadi
resident of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Karj Unit Islamic Azad University