بررسی تغییرات فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی سرم متعاقب استفاده از دو داروی آسپرومازین و پروپوفول با استفاده از روش بیهوشی عمومی داخل وریدی (TIVA) در سگ های بومی

نویسنده

چکیده

مقدمه: بیهوشی دامپزشکی پیوسته در حال پیشرفت و تغییر است و انجام تحقیقات تجربی و بالینی سبب گسترش روز افزون مرزهای این زمینه علمی شده است.  در حال حاضر نگرش به بیهوشی دامپزشکی بیشتر به صورت کاربرد داروهای چندگانه (Multimodal Drug) میباشد. روش کار: بدین منظور، تعداد ده قلاده سگ بالغ در سنین بین 3-2 سال بمدت 10 روز از همه نظر یکسان سازی شده و آزمایش خون اولیه بر روی آنها انجام شد. سپس، داروی آسپرومازین با دوز  1/0 تا 05/0 به میزان محسابه شده بصورت IV و پس از 10 تا 15 دقیقه، داروی پروپوفول نیز با دوز 4 تا 6  به میزان محاسبه شده و بصورت IV تزریق گردید. نمونهگیری ثانویه انجام شد و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: طبق تجزیه و تحلیل تغییرات فاکتورهای مورد نظر مشخص گردید که پس از تزریق داروها، تفاوت معنی داری در فاکتورهای  Hemoglobin، Fasting Blood Sugar، Triglycerides، SGPT و PhosphataseAlkaline مشاهده شد. با توجه به افزایش مشاهده شده در فاکتورهای فوق الذکر، توصیه میشود استفاده ترکیبی از این دو دارو در سگهای مبتلا به بیماریهای قلبی عروقی، آمفیزم ریوی، دیابت و همچنین مبتلاین به اختلال آنزیمهای کبدی از نوع کلستاتیک (آسیب مجاری صفراوی و داخل کبدی)، بیماریهای استخوانی، پرکاری تیروئید و D unit محدود گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -