بررسی شیوع مایکوپلاسما هموفلیس در گربه های ولگرد شهرستان اهر

نویسنده

چکیده

مقدمه : مایکوپلاسما هموفلیس به عنوان یکی از ارگانیسم های خونی در گربه ها مطرح است که می توانند سبب ایجاد کم خونی و برخی از علائم بالینی دیگر در گربه های آلوده شود. در بررسی انجام شده سعی بر این شد تا شیوع مایکوپلاسما هموفلیس را در گربه های خانگی شهرستان اهر سنجیده تا ارتباط آن را با برخی از عوامل خونی مورد مطالعه قرار گردید. همچنین برخی از شاخص های خونی در گربه های آلوده با گربه های غیر آلوده مقایسه گردید. روش کار : پنج میلی لیتر خون از ورید سفالیک 60 قلاده گربه ولگرد شهرستان اهر اخذ شد و پس از تهیه لام و رنگ آمیزی گیمسا، لام های رنگ آمیزی شده توسط میکروسکوپ نوری جهت آلودگی به مایکوپلاسما هموفلیس بررسی شدند. همچنین با استفاده از روش آماری مان ویتنی برخی از شاخص های خونی در گربه ها ی آلوده در مقایسه با گربه ها ی غیر آلوده بررسی گردید؛ و نیز با استفاده از روش آماری مربع کای ارتباط بین آلودگی و برخی از عوامل نظیر: جنس و سن حیوان مطالعه شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که از تعداد 60 قلاده گربه ولگرد مورد مطالعه شهرستان اهر، 6 قلاده (10درصد) آلوده به مایکوپلاسما هموفلیس بودند و نیز نتایج نشان داد که مقادیرگلبول های قرمز، گلبول های قرمز هسته دار،MCH  ،MCH در گربه های آلوده به  مایکوپلاسما هموفلیس بطور محسوس نسبت به گربه های غیر آلوده کمتر بود. البته بررسی آماری انجام شده ارتباط معنی دار بین آلودگی با مایکوپلاسما را با جنس و سن را نشان نداد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که می بایست وجود مایکوپلاسما هموفلیس را در مواجهه با علائم کم خونی در گربه های ولگرد شهرستان اهر محتمل بدانیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -