بررسی ارتباط سطح گلوکز و کلسیم سرم در دوره انتقال با بیماریهای کلینیکی در گاوهای شیری

نویسنده

-

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ارتباط بین گلوکز و کلسیم خون با رویداد بیماریهای مرتبط با زایمان (متریت، کیست تخمدانی، جفت ماندگی و سخت زایی یا یکی از این بیماریها) و تعیین بهترین نقطه برش این متابولیت ها برای پیشگوئی احتمال رویداد بیماریهای مذکور انجام پذیرفت. روش کار: به این منظور تعداد 41 گاو شیری چند شکم زاییده از یک گاوداری اطراف شهرکرد انتخاب شدند. از هر گاو در دو هفته قبل و دو هفته پس از زایمان، نمونه خون گرفته شد. طی معاینات پس از زایمان اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی گاوها تا یکماه پس از زایمان مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه، میزان ابتلا به متریت 2/12% (5 مورد)، کیست تخمدانی 8/26% (11 مورد)، جفت ماندگی 8/9% (4 مورد) و سخت زایی 9/4% (2 مورد) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت گلوکز در قبل و پس از زایمان هیچ ارتباطی با رویداد بیماریها ندارد، در حالیکه مقادیر پایین کلسیم در هفته دوم پس از زایمان با افزایش متریت، جفت ماندگی یا رویداد یکی از بیماریهای مذکور در ارتباط است. با استفاده از آنالیز آماری منحنی راک، مشخص شد که کلسیم در هفته دوم پس از زایمان (P<0.05) برای پیشگوئی احتمال رویداد این بیماریها مناسب است. بهترین نقاط برش محاسبه شده برای این پارامتر که گاوهای سالم و بیمار را مشخص می کند، mg/dl 85/7 برای متریت با حساسیت و ویژگی %80 و 2/72%، mg/dl 5/7 برای جفت ماندگی با حساسیت و ویژگی 75% و 2/89% و mg/dl 9/7 برای ابتلا به هر یک از این بیماریها با حساسیت و ویژگی 7/91% و 3/79% بود. نتایج این مطالعه نشان داد کلسیم سرم شاخص مناسبی برای پیشگویی وضعیت سلامتی گاوها می باشد و پایین بودن غلظت کلسیم در هفته دوم پس از زایمان، با افزایش رویداد بیماریها در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -