بررسی سرواپیدمیولوژی گونه های آیمریا در بستر25 مرغداری گوشتی شهرستان خوی

نویسنده

چکیده

مقدمه: کوکسیدوزیس روده ای ناشی از عوامل آیمریایی از مهمترین آلودگی های طیور گوشتی در دنیا محسوب می شود که باعث رخداد تلفات و خسارت های اقتصادی زیادی می شود. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی و تعیین فراوانی گونه های آیمریا در بستر مرغداری های طیور گوشتی اطراف شهرستان خوی بود. روش کار: در این مطالعه 25 مرغداری گوشتی در دوره های مختلف پرورشی در شهرستان خوی در سال 95 به صورت تصادفی انتخاب شدند. تمامی اطلاعات مربوط به مدیریت پرورشی و بهداشت مزارع تحت مطالعه ثبت گردید. نمونه برداری از بسترها دوبار در هفته از هر مرغداری انجام شد. ارزیابی شدت آلودگی بستر به اووسیست هر یک از گونه های آیمریا بر اساس تعداد اووسیست در گرم بستر (OPG) و با استفاده از روش شناورسازی و مک ماستر انجام شد. تنوع گونه های آیمریای موجود در بستر نیز به تفکیک هر مرغداری و با استفاده از محلول دیکرومات پتاسیم2 درصد تعیین شد. بحث و نتیجه گیری: از مرغداری های تحت مطالعه ، بستر 12 مرغداری (48درصد) آلوده به اووسیست های آیمریا بودند. بیشترین شدت آلودگی 104 × 6/1 در هفته چهارم پرورش بود. براساس یافته های آزمایشگاهی، پنج گونه آیمریا از بستر مرغداری های تحت مطالعه شناسایی شدند. گونه ها به ترتیب شامل آیمریا تنلا در 10 مرغداری (40 درصد)، آیمریا ماکسیما در 8 مرغداری(32 درصد)، آیمریا نکاتریکس در 8 مرغداری( 32 درصد)، آیمریا آسرولینا در 7 مرغداری (28 درصد) و آیمریا میتیس در 3 مرغداری (12 درصد) بودند. شیوع و تنوع گونه های آیمریا در بستر هر یک از مرغداری های صنعتی گوشتی اطراف شهرستان خوی، بالا بودن میزان آلودگی بستر به گونه های مختلف آیمریا را در مرغداری های طیور گوشتی تحت مطالعه را نشان داد که بیانگر لزوم ارتقا راهبردهای مدیریت بهداشتی و مدیریت پرورشی در مرغداری های منطقه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -