مطالعه ی کالبدشناسی و بافت شناسی بصل النخاع و نخاع شترمرغ آفریقایی

نویسنده

چکیده

مقدمه در این مطالعه ویژگی‌های آناتومی و بافت‌شناسی بصل‌النخاع و قسمت ابتدایی نخاع در 10 شترمرغ آفریقایی به ترتیب با میانگین سنی و وزنی 310 روز و 50/110 کیلوگرم مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: بعد از خارج کردن کامل مغز کلیه فاکتورهای آناتومیک و موفولوژیک و بیومتریک ثبت شد. مراحل آماده سازی بافت توسط دستگاه اتوتکنیکون انجام شد. از بلوک‌های پارافینی برش‌هایی با ضخامت 5 میکرون با دستگاه میکروتوم زده شد.لام‌ها با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین ائوزین و اختصاصی پاس رنگ‌آمیزی شد و با میکروسکوپ نوری در بزرگنمایی‌های مختلف بررسی شد. بحث و نتیجه‌گیری: میانگین طول ،عرض و ضخامت بصل‌النخاع به ترتیب 28 ،16 و 8/8 میلیمتر و میانگین وزن 34/4 گرم بود. عععمیانگین عرض و ضخامت نخاع به ترتیب 5/5 و 8/4 میلیمتر بود. طول شاخ شکمی و پشتی نخاع ،طول ماده سفید و خاکستری در قسمت خلفی نخاع ،طول ماده سفید ادامه شاخ شکمی و پشتی ، قطر مجرای مرکزی نخاع ،ضخامت بافت پوششی مجرای مرکزی نخاع ،ضخامت لایه گرانولار ،ضخامت ماده سفید بصل‌النخاع ،طول و عرض سلولهای پورکنژ بصل‌النخاع ،طول و عرض جسم سلولی نورون‌ها اندازگیری شد.در نخاع وسعت ماده خاکستری بیشتر از ماده سفید بود. در بصل‌النخاع مجرای اپاندیم داخل ماده خاکستری و دارای بافت پوششی مکعبی مطبق بود. این تحقیق نشان داد میانگین وزن مغز 37/29 گرم و میانگین وزن بصل‌النخاع 34/4 است که نسبت وزن مغز به وزن بدن 00026/0 است همچنین نسبت وزن بصل النخاع به وزن مغز شترمرغ 148/0 و نسبت وزن بصل‌النخاع به وزن بدن 00004/0 می باشد. زیاد بودن نورون های درشت بصل‌النخاع قابل توجه بود.اندازگیری شاخص های میکرومتری بصل‌النخاع و قسمت ابتدایی نخاع برای اولین بار انجام گرفت.

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -