گزارش هیستوپاتولوژی یک مورد کارسینوم توپر در غده پستانی سگ

نویسنده

چکیده

مقدمه: نئوپلاسم‌های پستانی رایج‌ترین نئوپلاسم در سگ ماده بالغ هستند که تا 50‌‌درصد موارد بدخیم گزارش می‌شوند.کارسینوم توپر نئوپلاسمی است که توسط حضور توده‌های سلولی بدون لومن شناسایی می‌شود. این نئوپلاسم با تناوب کمتری از نوع توبولار کارسینومای پستانی دیده شده است و متشکل از لوبول‌ها با اندازه‌های نامنظم است که توسط استرومای فیبرووسکولار ظریف حمایت می‌شوند. سلول‌ها چند ضلعی تا بیضی و دارای سیتوپلاسم اندک ائوزینوفیلیک روشن تا بازوفیلیک هستند. روش کار: در این مطالعه بیوپسی‌ به دست آمده از غده پستانی یک سگ ماده 11 ساله نژاد ژرمن شپرد مشکوک به نئوپلاسم پستانی با ضخامت یک سانتیمتر، پس از تثبیت در محلول فرمالین بافر 10‌درصد به منظور آماده سازی بافتی در دستگاه اتوتکنیکون قرار داده شد. ابتدا مراحل پاساژ بافتی را گذراند و سپس از آن بلوک‌ پارافینی تهیه شد و از این بلوک‌، برشی به ضخامت 5 میکرومتر توسط میکروتوم روتاری تهیه گردید. در ادامه برش‌‌ به روش معمول هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شد. در انتها برش از لحاظ تغییرات هیستوپاتولوژیک بررسی و با استفاده از جدیدترین سیستم طبقه‌بندی نئوپلاسم‌های پستانی سگ منتشر شده در سال 2017 نوع نئوپلاسم تشخیص داده شد. بحث و نتیجه گیری: بررسی‌های میکروسکوپیک وجود سلول‌های نئوپلاستیک چند ضلعی تا بیضی حاوی سیتوپلاسم ائوزینوفیلیک تا بازوفیلیک و هسته‌ی بیضی هایپرکروماتیک دارای یک هستک بازوفیلیک مرکزی که به صورت صفحات توپر بدون لومن هستند همراه با پلئومورفیسم هسته‌ای و سلولی شدید٬ اشکال میتوزی متناوب٬ نفوذ لمفوپلاسماسیتیک چند کانونی٬ خونریزی٬ نکروز٬ هموسیدروز و فیبروز شدید را نشان دادند که مشخصه‌ی کارسینوم توپر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -