تعیین باقی مانده هیدروژن پراکسید در نمونه شیر های خام و شیرهای فرادما توزیع شده در شهرستان تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: هیدروژن پراکسید به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده در سترون سازی سطوح در تماس با شیر ازجمله وسایل مربوط به حمل ونقل مورد استفاده قرار می گیرد و در صنعت شیر، باقی مانده این ماده میتواند موجب گسترش فرآیند اکسایشی در شیر شود. هدف از این مطالعه، بررسی میزان باقی مانده هیدروژن پراکسید در شیرهای خام توزیع شده در لبنیاتی های سطح شهر تبریز و مقایسه با شیرهای فرادما در سال 1396 می باشد. مواد و روش کار: برای انجام این بررسی تعداد 25 نمونه شیرخام از لبنیاتی های سطح شهر به صورت راندوم، و تعداد 25 نمونه شیرفرادما از5 شرکت مختلف تولید کننده شیر پاستوریزه، تهیه و جمع آوری شد. برای انداره گیری مقدار هیدروژن پراکسید در نمونه ها از روش رنگ سنجی بر مبنای واکنش آنزیم کاتالاز و اندازه گیری جذب نوری 400 نانومتر استفاده شد. بقایای هیدروژن پراکسید تنها در 2 مورد از شیرهای خام مورد بررسی مشاهده شد در حالی که در کلیه نمونه های شیر فرادما مورد مطالعه باقی مانده هیدروژن پراکسید مشاهده شد. باقی مانده هیدروژن پراکسید در نمونه های شیرخام در حد مجاز این ماده وکمتر از ppm0/5 بود درحالی که در 21 نمونه شیرفرادما (84 درصد) بالاتر از حد مجاز بود. بحث و نتیجه گیری: اگرچه در برخی موارد افزودن هیدروژن پراکسید به شیر خام با هدف افزایش ماندگاری و کاهش بارمیکروبی آن مجاز شناخته می شود ولی با باز شدن پای این ماده به دست دامداران و فروشندگان لبنیات و وارد شدن این ماده به چرخه زندگی غذایی انسان، حتما شاهد تأثیرات سوء آن خواهیم بود. استفاده بیش از حد این مواد در کارخانجات پاستوریزاسیون شیر یکی از دلایل سوق مردم به سمت لبنیاتی ها و شیر غیرپاستوریزه خواهد بود که وجود قوانین کنترل این مواد در آزمایشات استاندارد شیر برای استفاده مردم از شیرهای پاستوریزه بسیار کمک خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -