بررسی تاثیرات تزریق ویتامین E وسلنیوم بر سطح فراسنجه های بیوشیمیایی خون در اسب نژاد ترکمن

نویسنده

چکیده

مقدمه: هورمون های تیروئیدی نقش اساسی در متابولیسم پایه بدن دارند و کاهش سطح سرمی این هورمون ها می تواند روی کارآیی اسب تاثیر منفی داشته باشد. عوامل مختلفی در کاهش سطح سرمی این هورمون ها دخیل است که یکی از این عوامل تزریق بی رویه ویتامین E  سلنیوم جهت تقویت قدرت عضلانی اسب ها قبل از مسابقات است.این مطالعه به منظور بررسی اثرات ویتامین E سلنیوم بر سطح سرمی آلبومین، گلوبولین، پروتئین، فسفر، تری گلیسرید، کلسیم، فسفاتاز قلیائی، آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در اسب نژاد ترکمن انجام شد. روش کار: در این مطالعه 16 رأس اسب نژاد ترکمن با سنین تقریباً یکسان (5 ساله) انتخاب شدند و به دو گروه نر و ماده طبقه بندی شدند که در شرایط یکسان نگهداری میشدند. در هر گروه به 4 رأس ویتامین E-selenium به مقدار 1 سی سی به ازای 30 کیلوگرم وزن بدن با فاصله 2 روز یکبار به مدت 10 روز تزریق شد و 4 رأس به عنوان شاهد، تحت تزریق سرم فیزیولوژی قرار گرفتند. با فاصله هر دو روز از اسب های هر گروه خون گیری به عمل آمد. پس از جداسازی سرم میزان فراسنجه های بیوشیمیایی خون به روش اسپکتو فتومتری اندازه گیری شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مقایسه میانگین سرمی آلبومین، فسفر، تری گلیسرید، فسفاتاز قلیائی، آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در اسب های مورد مطالعه تغییرات آماری معنی داری ندارد. در حالی که مقایسه میانگین سرمی پروتئین و گلوبولین اسب های هر دو گروه نر و ماده با گروه شاهد اختلاف آماری معنی داری بعد از سومین تزریق ویتامین E-selenium  نشان داد(P<0/05). همچنین مقایسه میانگین سرمی کلسیم تغییرات آماری معنی داری بعد از دومین تزریق ویتامین  E-selenium  در اسب های نر و بعد از چهارمین تزریق ویتامین E-selenium در اسب های ماده با گروه شاهد نشان داد(P<0/05). نتایج نشان داد که تزریق E-selenium می تواند هم برای اسب های ماده مفید باشد و هم برای اسب های نر و اثرات جانبی در کبد و کلیه نخواهد داشت، اما پیشنهاد می شود که سایر فراسنجه های بیوشیمیایی و هماتولوژیک نیز به طور کامل در سایر سنین هم بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -