بررسی چگونگی ایجاد مدل زنوگرافت سرطان توسط رده سلولی سرطان معده در موش های ترانسژنیک nude b6

نویسندگان

گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: افزایش شیوع سرطان در سالهای اخیر، سبب شده است که سرطان به عنوان مشکل عمده بهداشتی قرن شناخته شود. سرطان های دستگاه گوارش در سگ و گربه نادر می باشند اما به طور معمول نئوپلاسم های دستگاه گوارش در دام کوچک پیش آگهی ضعیفی دارند و بیشترشان تمایل به بدخیم شدن دارند. بنابراین مطالعه حاضر به منظور، بررسی چگونگی ایجاد مدل زنوگرافت سرطان توسط رده سلولی سرطان معده در موش های ترانسژنیک nude b6 صورت گرفته است. روش کار: 5 موش ترانسژنیک nude b6 به وزن 2±18 گرم به میزان 2/0 میلی لیتر از سوسپانسیون را که حاوی 5 میلیون سلول (رده سلولی سرطان معده (MKN45 در 200 لاندا محیط کشت RPMI1640 حاوی 10 درصد سرم جنین گاوی ( Fetal Bovine serum:FBS))، یک درصد آنتی بیوتیک پنی سیلین- استرپتومایسین بوده را به صورت زیر جلدی در پای راست هر سر موش تزریق گردید، پس از پایان روز 20 اندازه توده ی توموری به 1 سانتی متر رسید، سپس نمونه بافت های تومور جهت بررسی های آسیب شناسی جمع آوری شدند. بحث و نتیجه گیری: بعد از ارزیابی هیستوپاتولوژیک دیدن تقسیمات سلولی، پلی مرفیسم و ارزیابی ایمونوهیستوشیمی و مثبت بودن مارکر CD34, KI67 به نظر می رسد برای ایجاد مدل میزان 2/0 میلی لیتر از سوسپانسیون را که حاوی 5 میلیون سلول در 200 لاندا محیط کشت بوده، کاملا مناسب می باشد. با توجه به رخداد این تومور در حیوانات همراه و انسان می توان برای ایجاد مدل و مطالعات جهت درمان مورد توجه واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad hoseini
  • - -