ارزیابی تیتر سرمی حاصل از ویروس بیماری نیوکاسل در مزارع پرورش نیمچه گوشتی شهرستان سمنان در سال های 1396 – 1393

نویسنده

چکیده

مقدمه: بیماری نیوکاسل یک بیماری ویروسی واگیر دار شایع در میان بسیاری از انواع پرندگان است و یکی از مهم ترین بیماری های طیور از نظر اقتصادی و از مهم ترین چالش های طیور در کشور می باشد. در این مطالعه، شیوع سرمی ویروس بیماری نیوکاسل در مرغداری های گوشتی سمنان در سال ها و فصل های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. روش کار: این مطالعه بصورت مقطعی و از فروردین سال 1393 تا زمستان سال 1396 در مزارع گوشتی شهرستان سمنان انجام گرفت. در مجموع 1033 نمونه سرم برای انجام ازمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون (HI) در مورد بیماری نیوکاسل به ازمایشگاه دامپزشکی ارجاع داده شد. سپس داده ها بر اساس دو پارامتر فصل (بهار، تابستان، پاییز، زمستان) و سال (1393، 1394، 1395، 1396) مرتب شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 در سطح معنی داری  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بحث و نتیجه گیری: از نظر پارامتر فصل، بیشترین تیتر متعلق به فصل تابستان با تیتر (95/5) بود که بطور معنی داری با فصل بهار و زمستان اختلاف داشت. کمترین تیتر نیز متعلق به فصل زمستان با تیتر (37/5) بود که با فصل پاییز اختلاف معنی داری در تیتر داشت. از نظر پارامتر سال، بیشترین تیتر متعلق به سال 1396 با تیتر (38/6 ) و کمترین تیتر متعلق به سال 1393 با تیتر (58/4) بود. در طی 4 سال مورد مطالعه، افزایش معنی داری در تیتر بطور سالانه مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -