ارزیابی تأثیر عصاره آنغوزه بر افزایش رشد باکتر یهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

نویسنده

چکیده

مقدمه: فرآورده های پروبیوتیکی محصولاتی مفید برای سلامتی انسان ها هستند . سرعت رشد باکتری های پروبیوتیک در محیط های پایه فرآورده های تخمیری پایین است . در این پژوهش تأثیر عصاره آنغوزه  به عنوان محرک رشد، بر قابلیت زیستی و سرعت تخمیر پروبیوتیک ها مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: جهت تعیین تأثیر دوزهای مختلف عصاره آنغوزه (0،2,4،6درصد) بر افزایش رشد باکتری های پروبیوتیکی در شیر و ماست در مرحله اول از باکتری لیوفیلیزه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به یک لیتر شیر کم چرب استریلیزه افزوده و به عنوان شاهد در نظر گرفته شد . در سه ظرف باقی مانده علاوه بر باکتری و شیر، مقدار 2، 4، 6 درصد عصاره آنغوزه نیز افزوده گردید . مرحله دوم تولید شیر بیفیدوباکتریوم بیفیدوم مشابه مرحله اول، مرحله سوم تولید ماست لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و مرحله چهارم تولید ماست بیفیدوباکتریوم بیفیدوم انجام گرفت.یافته ها: زمان ماندگاری محصولات در روزهای 10،5،1 و20  مورد ارزیابی قرار گرفت . با افزایش غلظت عصاره آنغوزه، افزایش رشد باکتری سریع تر و زمان برای رسیدن به اسیدیته مورد نظر کوتاه تر بود . هر چه میزان غلظت عصاره آنغوزه بیشتر شد سرعت رشد پروبیوتیک ها افزایش یافت و قوام ماست تولیدی بیشتر بود به طوری که ماست شاهد کم ترین قوام و ماست 6 درصد بیشترین قوام را داشت. نتیجه گیری: پیشرفت اسیدیته در ماست لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس سریع تر ولی مدت زمان ماندگاری آن کوتاه تر بود . ماست حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نسبت به ماست بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ترش تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -