گزارش هیستوپاتولوژی یک مورد کومدوکارسینوما در غده پستانی سگ

نویسنده

چکیده

مقدمه: نئوپلاسم‌های پستانی رایج‌ترین نئوپلاسم در سگ ماده بالغ هستند که تا 50‌‌درصد موارد بدخیم گزارش می‌شوند. کومدوکارسینوما یک نئوپلاسم است که توسط حضور مناطق نکروزه در مرکز تجمعات سلولی نئوپلاستیک شناخته می‌شود. کانون‌های نکروزه متشکل از مواد ائوزینوفیلیک بی شکل مخلوط با بقایای سلولی٬ نوتروفیل‌های نکروزه و ماکروفاژها است و تصور می‌شود که ترکیبی از آپوپتوز و کاریورکسی باشد. بافت اطرافی و هر کانون غیر نکروزه متشکل از دستجات سلولی در کانون‌های توپر٬ لانه‌ها٬ طناب‌ها یا توبول‌ها با یک استرومای بافت همبند فیبرووسکولار ظریف هستند.  روش کار: در این مطالعه بیوپسی‌ به دست آمده از غده پستانی یک سگ ماده بالغ مشکوک به نئوپلاسم پستانی با ضخامت یک سانتیمتر، پس از تثبیت در محلول فرمالین بافر 10‌درصد به منظور آماده سازی بافتی در دستگاه اتوتکنیکون قرار داده شد. ابتدا مراحل پاساژ بافتی را گذراند و سپس از آن بلوک‌ پارافینی تهیه شد و از این بلوک‌، برشی به ضخامت 5 میکرومتر توسط میکروتوم روتاری تهیه گردید. در ادامه برش‌‌ به روش معمول هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شد. در انتها برش از لحاظ تغییرات هیستوپاتولوژیک بررسی و با استفاده از جدیدترین سیستم طبقه‌بندی نئوپلاسم‌های پستانی سگ  منتشر شده در سال 2017 نوع نئوپلاسم تشخیص داده شد. بحث و نتیجه گیری: بررسی‌های میکروسکوپیک وجود آرایش توپر سلول‌های اپیتلیال توموری با کانون‌های نکروزه‌ شدید متشکل از مواد ائوزینوفیلیک و بقایای سلولی٬ همراه با نفوذ سلول‌های توموری به بافت اطرافی٬ نفوذ لمفوسیتیک بینابینی به برخی عروق٬ وجود آمبولیسم توموری عروقی و اشکال میتوزی متوسط را نشان دادند که مشخصه‌ی کومدوکارسینوما هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -