بررسی میزان آلودگی با کلامیدیا آبورتوس در گاوهای سقط کرده شهرستان میاندوآب

نویسنده

چکیده

مقدمه: باکتری کلامیدیا آبورتوس به عنوان یک انگل داخل سلولی اجباری زئونوز بین دام و انسان مطرح بوده و یکی از مهمترین علل ایجاد سقط جنین در صنعت دامداری و دامپروری در سراسر جهان است ولی در کشور ما تحقیقات اندکی راجع به آلودگی گاو ها با این عامل سقط جنین، انجام شده است. روش کار: در طی این مطالعه از 75 رأس گاو با سابقه سقط جنین که توسط دامدار به کلینیک دانشگاه آزاد اسلامی تبریز واقع در شهرستان میاندوآب ارجاع داده شده بودند، خون گیری شد و نمونه سرمی آن ها جدا شد، که تمامی نمونه ها با استفاده از کیت الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس میزان حضور پادتن کلامیدیا آبورتوس در سرم آنها اندازه گیری شد. رابطه میان وجود عامل با سن، جفت ماندگی بعد سقط و تعداد دفعات سقط با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی آماری قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: تعداد 23 رأس (66/30 درصد) از گاوهای مورد بررسی در این مطالعه پادتن بر علیه کلامیدیا آبورتوس را داشتند. در بین دام های که سرم آن ها مثبت بود، تعداد 12رأس بیشتر از یک مرتبه سقط داشتند. در بین دام های سرم منفی نیز 10 رأس بیش از یک مرتبه سقط داشتند. بررسی های آماری تفاوت معنی داری میان مثبت بودن آلودگی با کلامیدیا آبورتوس با سن دام، تعداد دفعات سقط و جفت ماندگی بعد سقط نشان نداد. با توجه به گستردگی سقط با عفونت کلامیدیایی و خسارت های اقتصادی حاصل از آن، باید توجه بیشتری معطوف به این عامل سقط در کنار سایر عوامل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -