بررسی مقاومت دارویی مادورامایسین علیه گونه های ایمریا در استان مازندران

نویسنده

چکیده

مقدمه : کوکسیدیوز از بیماریهای شایع و مهم صنعت پرورش طیور میباشد که توسط تک یاختهی گونهی ایمریا ایجاد میشود و اکثرا به صورت انتریت رخ میدهد. امروزه به دلیل مصرف بیش از حد داروهای کوکسیدیواستات مقاومت دارویی گونه های ایمریا نسبت به این داروها ایجاد شده است و تبعات اقتصادی را به دنبال دارد. روش کار : در مطالعه ی حاضر، نمونه های بستر از مزارع جوجهی گوشتی با سابقه ی کوکسیدیوز در استان مازندران جمع آوری شد. اووسیست های ایمریا از نمونه های آلوده در محلول 5/2٪ دی کرومات پتاسیم در انکوباتور مرطوب در دمای 27 درجه سانتیگراد کشت و تکثیر داده شدند و اووسیست های هاگدار شده شمارش شدند و برای تکثیر در جوجه های گوشتی شسته شدند. سپس ، 60 قطعه جوجه ی گوشتی نژاد راس  به 3 گروه تقسیم شدند.( گروه مادورامایسین ، گروه کنترل مثبت ، گروه کنترل منفی) از ابتدای مطالعه، داروی مادورامایسین به جیره غذایی گروه مادورامایسین به مدت 30 روز اضافه شد. در روز چهاردهم 200000 اووسیست مخلوط گونه های ایمریا به هر پرنده به صورت خوراکی داده شد. نمونه های روزانه ی بستر از روز 5 تا روز 14 پس از عفونت  جمع آوری شد و OPG  بستر هر گروه با استفاده از روش لام  مک ماستر مشخص شد. علاوه بر این، جوجه های هر گروه روزانه تا پایان مطالعه وزن میشدند. بحث و نتیجه گیری : بر اساس نتایج این مطالعه، وجود مقاومت دارویی گونه های ایمریا نسبت به داروی مادورامایسین در مزارع جوجه های گوشتی استان مازندران تائید و گزارش میشود( زیرا اختلاف معناداری بین OPG گروه مادورامایسین  و گروه کنترل مثبت وجود داشت (P< 0.05)  ) لازم است متولیان بهداشت صنعت طیور کشور  دنبال راهکاری برای رفع این مشکل بهداشتی بوده تا خسارت اقتصادی بیشتری به صنعت و اقتصاد کشور وارد نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -