بررسی آلودگی مایکوپلاسماهای خونی در مرغ های بومی شهرستان سمنان

نویسنده

چکیده

مقدمه: مایکوپلاسموز یک بیماری عفونی ماکیان و عامل مهم خسارات اقتصادی وسیع از طریق ایجاد بیماری های دستگاه تنفس، ناهنجاری های حرکتی، کاهش تخم مرغ و کاهش بازدهی جوجه آوری می باشد. نداشتن دیواره سلولی باعث مقاوم شدن این باکتری در برابر آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره مانند پنی سیلین ها می شود. برخی گونه های مایکوپلاسما گلبول های قرمز خون را آلوده می کنند و عمدتا توسط کک ها منتقل می شوند. روش کار: در این مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی مایکوپلاسماهای خونی، از ورید بال 35 قطعه مرغ بومی تخم گذار، نمونه خون اخذ گردید. نمونه ها از مناطق مختلف شهرستان سمنان جمع آوری شده و به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی منتقل شدند. بعد از تهیه گسترش خونی، لام ها خشک شدند و توسط متانول ثابت شدند و در آزمایشگاه پس از رنگ آمیزی گیمسا با استفاده از میکروسکوپ نوری لنز100 از لحاظ وجود مایکوپلاسماهای خونی، مورد مطالعه قرار گرفتند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که از 35 نمونه خون مورد مطالعه، در 23 نمونه (71/65 %)  گلبول های قرمز به مایکوپلاسما آلوده بودند. این مطالعه تا حدودی بیانگر آلودگی نسبتا بالای مرغ های بومی شهرستان به این باکتری می باشد.   بنابراین برای کاهش این آلودگی و کم خونی و مشکلات ناشی از آن مبارزه با کک ها ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -