مطالعه باکتریایی بیماری پوسیدگی باله ماهیان کپور گلگون (کوی) با تاکید بر سه جنس آئروموناس ؛ سودوموناس و فلاوباکتر در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بیماری پوسیدگی باله،یکی از بیماریهای عفونی ماهیان است که در تمام نقاط جهان و در فصل گرم بیشتر گزارش شده است. این بیماری با نشانه هایی ازجمله: رنگ پریدگی و خوردگی شعاع های باله ، شنای نامتعادل در هر سن و جنسی دیده می شود. در این تحقیق باکتری های ایجاد کننده بیماری پوسیدگی باله با تاکید بر سه جنس آئروموناس، سودوموناس و فلاوباکتر در کپور زینتی گلگون(کوی) شهر شیراز مورد بررسی قرارگرفته است. متعاقب بروز این بیماری در فروشگاههای فروش ماهی در شهر شیراز از150 نمونه مورد بررسی بطور تصادفی30 نمونه انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج زیر حاصل شد: بیشترین میزان باکتری جدا شده مربوط به باکتری فلاووباکتریوم کولمناریس با 6/43  بود.، سپس باکتری ائروموناس هیدروفیلا با 4/20  و کمترین میزان باکتری جدا شده از باله ماهیان بیمار سودوموناس پوتیدا به میزان1/5  بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -