دوره و شماره: دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران - شماره پیاپی 16، آبان 1398 
بهینه سازی روش HRM-Real Time PCR برای تشخیص کرم قلب

صفحه 21-32

10.22075/jvlr.2018.3109

- منشوری قایشقورشاق، ف.*1، حسینی، س.ح.2، جالوسیان، ف.3.


اضافه کردن کوآنزیم Q10 به محیط بلوغ، از طریق بهبود عملکرد میتوکندریایی، شایستگی تکوینی تخمک گوسفند را ارتقا می‌دهد

صفحه 33-48

10.22075/jvlr.2018.3110

- حیدرنژاد، ع.1، استاد حسینی، س.1، روح الهی ورنوسفادرانی، ش.1، جعفرپور، ف. 1، مقیمی خوراسگانی، ع.1، تکتاز هفشجانی، ت.2، نصر اصفهانی، م. ح. 1*.