ارزیابی پارامترهای فیزیولوژیکی در طی تجویز امولسیون چربی داخل وریدی در مدت بیهوشی درخرگوش‌‌های سفید نژاد نیوزلندی

نویسنده

چکیده

امروزه امولسیون چربی داخل وریدی Intravenous lipid emulsion ) ILE) یکی از ترکیبات پرکاربرد در درمان مسمومیت با داروهای لیپیوفیلیک می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی پارامتر های فیزیولوژی  پس از تجویز امولسیون چربی داخل وریدی Intravenous lipid emulsion ) ILE)  طی مدت بیهوشی در خرگوش‌‌های سفید نژاد نیوزلندی می‌باشد. در این مطالعه از 20 سر خرگوش نژاد نیوزلندی نر 10-8 ماهه با وزن میانگین 2/0±8/1 کیلوگرم استفاده شد. خرگوش‌ها به دو گروه شامل گروه دریافت کننده ILE به میزان 10 سر و گروه کنترل به میزان10 سر تقسیم بندی شدند. خرگوش‌های گروه کنترل بلافاصله پس از بیهوشی ml/kg   5/1  نرمال سالین 9/0%  به صورت داخل وریدی در مدت یک دقیقه و سپس انفوزیون  ml/kg/min0/25 به مدت 30 دقیقه دریافت کردند. گروه درمان نیز معادل حجمی نرمال سالین و به همان شیوه امولسیون چربی20%دریافت کردند. سپس پارامترهای فیزیولوژی در طی بیهوشی اندازه‌گیری شد و اختلاف معناداری در مقایسه  پارامترهای دو گروه مشاهده نشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تعداد ضربان قلب و شاخص‌های دیگر فیزیولوژیکی نظیر فشار‌های خون سیستولیک و دیاستولیک، تعداد تنفس و دما توسط ILE دست‌خوش دگرگونی‌های غیر طبیعی و نگران کننده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -