ارزیابی تیتر سرمی حاصل از ویروس بیماری انفولانزا (تحت تیپ H9N2) در مزارع پرورش نیمچه گوشتی شهرستان سمنان در سال های 1396 – 1393

نویسنده

چکیده

مقدمه: انفولانزای پرندگان بیماری تنفسی، واگیردار ویروسی طیور اهلی، صنعتی و سایر پرندگان است که به وسیله ویروس های تیپ A انفولانزای پرندگان ایجاد می شود. در این مطالعه، شیوع سرمی ویروس بیماری انفولانزا (تحت تیپ H9N2) در مرغداری های گوشتی سمنان در سال ها و فصل های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. روش کار: این مطالعه بصورت مقطعی و از فروردین سال 1393 تا زمستان سال 1396 در مزارع گوشتی شهرستان سمنان انجام گرفت. در مجموع 826 نمونه سرم برای انجام ازمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون (HI) در مورد بیماری انفولانزا به ازمایشگاه دامپزشکی ارجاع داده شد. سپس داده ها بر اساس دو پارامتر فصل (بهار، تابستان، پاییز، زمستان) و سال (1393، 1394، 1395، 1396) مرتب شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 در سطح معنی داری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.بحث و نتیجه گیری: از نظر پارامتر فصل، بیشترین تیتر متعلق به فصل تابستان با تیتر (39/6) و کمترین تیتر مربوط به فصل بهار با تیتر (97/5) بود. بین هیچ یک از فصول اختلاف معنی داری در تیتر مشاهده نشد . از نظر پارامتر سال، بیشترین تیتر متعلق به سال 1396 با تیتر (22/7) بود که در مقایسه با سال های قبل افزایش معنی داری در تیتر داشت . کمترین تیتر نیز مربوط به سال 1395 با تیتر (67/5) بود که با سال 1393 اختلاف معنی داری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -