نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبشش بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شهرستان شاهرود [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 51-60]
 • آزمون گاز تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون‌تنی و تجزیه‌پذیری مراتع شمالی استان سمنان (چاشم) و مقایسه با نیاز دام در منطقه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-102]
 • آغوز بررسی ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی (FPT) در بره‌ها و بزغاله‌های شهرستان گرمسار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • آناتومی مطالعه ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • آناتومی مطالعه آناتومیکی شاخه های سرخرگ سیلیاک در شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • آویشن مطالعه اثر عصاره‌ی هیدروالکلی آویشن باغی(Thymus vulgaris) بر درد احشایی به روش رایتینگ در موش سوری [دوره 11، شماره 2، 1398]

ا

 • ایران بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در سگ‌های ولگرد استان‌های قزوین، گیلان و مازندران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 5-10]
 • اردبیل فراوانی، توزیع جغرافیایی و فصلی بندپایان انگل‌ ماکیان بومی در استان اردبیل در سال 1396 [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 19-25]
 • ارزش غذایی تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون‌تنی و تجزیه‌پذیری مراتع شمالی استان سمنان (چاشم) و مقایسه با نیاز دام در منطقه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-102]
 • استان سمنان تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون‌تنی و تجزیه‌پذیری مراتع شمالی استان سمنان (چاشم) و مقایسه با نیاز دام در منطقه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-102]
 • اشریشیاکلی بررسی میزان شیوع ژن -1 CTX-Mدر اشریشیاکلیهای جدا شده ازجوجه های گوشتی در استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 79-87]
 • اکسی‌فیل مطالعه ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • ایمنی بررسی تاثیر داروی پلیوم بر سطح ایمنی طیورگوشتی و میزان محافظت حاصل در چالش با ویروس حاد نیوکاسل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 41-50]
 • ایمونوگلوبولین بررسی ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی (FPT) در بره‌ها و بزغاله‌های شهرستان گرمسار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • اندیس استرس اکسیداتیو مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • انگل خارجی فراوانی، توزیع جغرافیایی و فصلی بندپایان انگل‌ ماکیان بومی در استان اردبیل در سال 1396 [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 19-25]
 • انگلهای دستگاه گوارش بررسی فون انگلهای دستگاه گوارش پرندگان بومی استان همدان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 33-40]

ب

 • بافت‌شناسی مطالعه ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • بتالاکتاماز وسیع الطیف ESBLs بررسی میزان شیوع ژن -1 CTX-Mدر اشریشیاکلیهای جدا شده ازجوجه های گوشتی در استان سمنان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 79-87]
 • بره بررسی ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی (FPT) در بره‌ها و بزغاله‌های شهرستان گرمسار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • بزغاله بررسی ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی (FPT) در بره‌ها و بزغاله‌های شهرستان گرمسار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • بیومتری ارزیابی برخی صفات مریستیک و مورفومتریک در ماهی تجاری سنگسر معمولی خلیج فارس (هرمزگان) (Pomadasys kaakan) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 61-67]

پ

 • پاراتیروئید مطالعه ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • پارامترهای ایمونولوژیکی بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) بر سیستم ایمنی و جمعیت اشریشیا کلی و لاکتوباسیلوسی ایلئوم در جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • پرندگان بومی بررسی فون انگلهای دستگاه گوارش پرندگان بومی استان همدان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 33-40]
 • پلارگونیوم‌سیدوییدز بررسی تاثیر داروی پلیوم بر سطح ایمنی طیورگوشتی و میزان محافظت حاصل در چالش با ویروس حاد نیوکاسل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 41-50]
 • پلیوم بررسی تاثیر داروی پلیوم بر سطح ایمنی طیورگوشتی و میزان محافظت حاصل در چالش با ویروس حاد نیوکاسل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 41-50]
 • پوست بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شهرستان شاهرود [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 51-60]

ت

 • تجزیه‌پذیری تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون‌تنی و تجزیه‌پذیری مراتع شمالی استان سمنان (چاشم) و مقایسه با نیاز دام در منطقه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-102]
 • ترخون بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) بر سیستم ایمنی و جمعیت اشریشیا کلی و لاکتوباسیلوسی ایلئوم در جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398]

ج

 • جفت ماندگی مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • جمعیت باکتریایی ایلئوم بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) بر سیستم ایمنی و جمعیت اشریشیا کلی و لاکتوباسیلوسی ایلئوم در جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • جوجه‌های گوشتی بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) بر سیستم ایمنی و جمعیت اشریشیا کلی و لاکتوباسیلوسی ایلئوم در جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398]

د

 • درد احشایی مطالعه اثر عصاره‌ی هیدروالکلی آویشن باغی(Thymus vulgaris) بر درد احشایی به روش رایتینگ در موش سوری [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • دیروفیلاریا ایمیتیس تعیین میزان شیوع میکروفیلرهای خونی در سگ های شهرستان سمنان با استفاده از روش اصلاح شده نات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 27-32]

ر

 • رایتینگ مطالعه اثر عصاره‌ی هیدروالکلی آویشن باغی(Thymus vulgaris) بر درد احشایی به روش رایتینگ در موش سوری [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • روش اصلاح شده نات تعیین میزان شیوع میکروفیلرهای خونی در سگ های شهرستان سمنان با استفاده از روش اصلاح شده نات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 27-32]

س

 • سرخرگ مطالعه آناتومیکی شاخه های سرخرگ سیلیاک در شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • سگ های شهری و روستایی تعیین میزان شیوع میکروفیلرهای خونی در سگ های شهرستان سمنان با استفاده از روش اصلاح شده نات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 27-32]
 • سگ ولگرد بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در سگ‌های ولگرد استان‌های قزوین، گیلان و مازندران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 5-10]
 • سیلیاک مطالعه آناتومیکی شاخه های سرخرگ سیلیاک در شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • سنگسر ارزیابی برخی صفات مریستیک و مورفومتریک در ماهی تجاری سنگسر معمولی خلیج فارس (هرمزگان) (Pomadasys kaakan) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 61-67]

ش

 • شاهرود بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شهرستان شاهرود [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 51-60]
 • شتر مطالعه ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • شتر مطالعه آناتومیکی شاخه های سرخرگ سیلیاک در شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • شیوع فراوانی، توزیع جغرافیایی و فصلی بندپایان انگل‌ ماکیان بومی در استان اردبیل در سال 1396 [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 19-25]

ص

 • صفات تولیدی بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) بر سیستم ایمنی و جمعیت اشریشیا کلی و لاکتوباسیلوسی ایلئوم در جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398]

ض

 • ضایعات انگلی بررسی کشتارگاهی عوامل انگلی ضبط کبد گوسفند، کشتارگاه میاندواب، آذربایجان غربی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 11-18]

ظ

 • ظرفیت اکسیدانی تام مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • ظرفیت آنتی اکسیدانی تام مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم [دوره 11، شماره 2، 1398]

ف

 • فلور قارچی بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شهرستان شاهرود [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 51-60]

ق

 • قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی فلور قارچی خارجی پوست و آبشش قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در شهرستان شاهرود [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 51-60]

ک

 • کبد بررسی کشتارگاهی عوامل انگلی ضبط کبد گوسفند، کشتارگاه میاندواب، آذربایجان غربی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 11-18]
 • کریپتوسپوریدیوم بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در سگ‌های ولگرد استان‌های قزوین، گیلان و مازندران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 5-10]
 • کشتارگاه بررسی کشتارگاهی عوامل انگلی ضبط کبد گوسفند، کشتارگاه میاندواب، آذربایجان غربی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 11-18]

گ

 • گاو مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم [دوره 11، شماره 2، 1398]
 • گوسفند بررسی کشتارگاهی عوامل انگلی ضبط کبد گوسفند، کشتارگاه میاندواب، آذربایجان غربی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 11-18]

م

 • ماکیان بومی فراوانی، توزیع جغرافیایی و فصلی بندپایان انگل‌ ماکیان بومی در استان اردبیل در سال 1396 [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 19-25]
 • مرتع چاشم تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون‌تنی و تجزیه‌پذیری مراتع شمالی استان سمنان (چاشم) و مقایسه با نیاز دام در منطقه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-102]
 • مریستیک ارزیابی برخی صفات مریستیک و مورفومتریک در ماهی تجاری سنگسر معمولی خلیج فارس (هرمزگان) (Pomadasys kaakan) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 61-67]
 • مرغ گوشتی بررسی تاثیر داروی پلیوم بر سطح ایمنی طیورگوشتی و میزان محافظت حاصل در چالش با ویروس حاد نیوکاسل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 41-50]
 • مورفومتریک ارزیابی برخی صفات مریستیک و مورفومتریک در ماهی تجاری سنگسر معمولی خلیج فارس (هرمزگان) (Pomadasys kaakan) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 61-67]

ن

 • ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی بررسی ناتوانی در انتقال غیرفعال ایمنی (FPT) در بره‌ها و بزغاله‌های شهرستان گرمسار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • نیوکاسل بررسی تاثیر داروی پلیوم بر سطح ایمنی طیورگوشتی و میزان محافظت حاصل در چالش با ویروس حاد نیوکاسل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 41-50]

ه

 • همدان بررسی فون انگلهای دستگاه گوارش پرندگان بومی استان همدان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 33-40]