نقش هپسیدین در متابولیسم آهن و کاربردهای بالینی بالقوه ی آن

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، آبان 1398، صفحه 49-60

10.22075/jvlr.2018.3111

- محمود احمدی همدانی1*


بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی پرمصرف ترین گونه های نعناع در نواحی دریای خزر، ایران

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 93-102

10.22075/jvlr.2017.1265

اشکان جبلی جوان؛ محمود احمدی همدانی؛ مهسان بیانی؛ کبری کیخسروی؛ زهرا عبداللهی؛ زهرا علیجانپور؛ منصوره کنعانی


اولین گزارش در باره تشخیص میازیس در لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در ایران

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 103-108

10.22075/jvlr.2017.833

عماد احمدی آرا؛ محمد رجبلو؛ صدیقه نبیان


اولین گزارش کارسینوم سلول‌های کلیوی گاو در ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1388، صفحه 125-130

10.22075/jvlr.2017.802

سید حامد شیرلزی بهشتی ها؛ شهاب الدین صافی؛ رضا صداقت؛ رضا قلمکاری


ردیابی مولکولی گونه Ehrlichia ewingii در نمونه های خون سگ های ارجاعی به کلینیک های شهر سمنان، ایران

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 157-164

10.22075/jvlr.2021.23291.1033

امید صفار بنیس؛ محمد رضا سلیمی بجستانی؛ حمید استاجی؛ مریم رسولی


بررسی تاثیر داروی پلیوم بر سطح ایمنی طیورگوشتی و میزان محافظت حاصل در چالش با ویروس حاد نیوکاسل

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 41-50

10.22075/jvlr.2020.20503.1024

فاطمه عرب سلمانی؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ سعیده نعیمی؛ محمد عبدالشاه


بررسی سرواپیدمیولوژیکی سرووارهای لپتوسپیرا در گاوهای استان گیلان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 49-56

10.22075/jvlr.2020.3667.0

یداله اسدپور؛ ابراهیم رحیم آبادی؛ پیمان سایه بان


بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز موضعی فیبرین غنی از پلاکت در جراحی برداشت سر و گردن استخوان فمور در خرگوش

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 59-69

10.22075/jvlr.2022.27845.1054

کوشیار گلدوزان؛ حمیدرضا مسلمی؛ عباس جواهری وایقان؛ محمود احمدی همدانی


بررسی تغییرات میزان کلسیم سرم خون در گله های گاو اطراف شهرستان کرمان

دوره 1، شماره 1، مهر 1388، صفحه 61-68

10.22075/jvlr.2017.796

علی اصغر مظفری؛ مطهره خوش کام؛ مریم طالبیان


مطالعه باکتریایی بیماری پوسیدگی باله ماهیان کپور گلگون (کوی) با تاکید بر سه جنس آئروموناس ؛ سودوموناس و فلاوباکتر در شهر شیراز

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، آبان 1398، صفحه 61-66

10.22075/jvlr.2018.3112

- موسی پور، ع.1، فتاحی، ح.2، اسفندمز، ف.3.


روش تولید و سنجش نیمه صنعتی آفلاتوکسین در محیط کشت برنج

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 95-104

10.22075/jvlr.2017.1244

امید فانی مکی؛ نظر افضلی؛ آرش امیدی؛ حمیدرضا محمدی


اثر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خونی ماهی بنی

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 109-116

10.22075/jvlr.2017.834

ناهید یادگار؛ مهران جواهری بابلی؛ امیر ستاری؛ امیر پرویز سلاطی