بررسی عملکرد نوکلئوتید موجود در جیره بر پارامترهای خون‌شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   در این آزمایش، تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد پارامترهای خون­شناسی در ماهی قزل­آلای رنگین­کمان بررسی شد. نوکلئوتید جیره در 4 سطح 05/0، 10/0، 15/0 و 20/0 درصد به جیره غذایی اضافه گردید و جیره فاقد نوکلئوتید برای تغذیه گروه شاهد استفاده شد . هر جیره به صورت تصادفی برای ماهیان با وزن اولیه تقریبی 23 گرم در سه تکرار اختصاص داده شد. بعد از 8 هفته تغذیه، میزان وزن نهایی در ماهیان تغذیه شده با سطوح 15/0 و 20/0 درصد نوکلئوتید در جیره بیشتر از سایر تیمارها و گروه کنترل بوده است. همچنین تفاوت­های معنی­داری در پارامترهای تعداد گلبول­های قرمز، گلبول­های سفید، هموگلوبین، درصد لنفوسیت­ها، MCH و MCV در ماهیان تغذیه شده با نوکلئوتید در جیره با گروه شاهد وجود داشت (P < 0.05) . نتایج این آزمایش نشان­دهنده این است که افزودن نوکلئوتید جیره به میزان 20/0-15/0 درصد اثرات مثبت بر شاخص­های رشد و پارامترهای خون­شناسی در ماهی قزل­آلای رنگین­کمان دارد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of dietary nucleotides on hematological indices of rainbow trout fish (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

  Abstract: This experiment was conducted to examine the effect of dietary nucleotides on growth and hematological indices of rainbow trout fingerlings. A basal diet supplemented with 0 (control), 0.05, 0.1, 0.15 and 0.2 percent to formulate five experimental diets. Each diet was randomly allocated to triplicate groups of fish with initial average weight of approximately 23 g. After 8 weeks of feeding trial, fish fed diets with 1.5-2 g nucleotide Kg-1 had the highest final weight, followed by groups fed the diets with 0.05-0.1 percent nucleotide, and lowest in fish fed the control diet. There were significant difference in haematological parameters including RBC, WBC, HB, lymphocyte neutrophil percentage, MCH and MCV in fish fed by dietary nucleotide compared with control treatment ( P< 0.05 ). We therefore recommend dietary nucleotide administration at 0.15-0.20 percent exerted positive effects on growth and, hematological indices in rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Nucleotides
  • Growth
  • Hematology